Iniciativas, preguntas parlamentares e proposicións non de lei en pleno e en comisión de temáticas do ámbito xeográfico de Lugo

 

Descrición da iniciativaTipoÁreaÁmbitoLigazón
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a dirixirse ao Ministerio de Fomento para esixir unha mellora integral do estado do firme da N-540, así como a remodelación da súa sinalización para mellorar a seguridade viaria no conxunto da vía, exixindo a urxente reforma e rehabilitación nos tramos entre Guntín e Ventas de Narón e entre Chantada e Taboada, tal e como acordou a Comisión de Seguridade Vial do Congreso dos Deputados, e tamén entre A Barrela e Chantada.PNLInfraestrutrasLugoVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a dirixirse ao Ministerio de Fomento para esixir unha mellora integral do estado do firme da N-540, así como a remodelación da súa sinalización para mellorar a seguridade viaria no conxunto da vía, exixindo a urxente reforma e rehabilitación nos tramos entre Guntín e Ventas de Narón e entre Chantada e Taboada, tal e como acordou a Comisión de Seguridade Vial do Congreso dos Deputados, e tamén entre A Barrela e Chantada.PNLInfraestruturasLugoVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galiza inste á Xunta a declarar a caducidade da concesión mineira a ERIMSA, publicada no DOG do 28 de novembro de 2006PNLMedio AmbienteLugoVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galiza inste á Xunta a declarar a caducidade da concesión mineira a ERIMSA, publicada no DOG do 28 de novembro de 2006PNLMedio AmbienteLugoVer
Proposición non de lei no pleno para que o Parlamento de Galiza inste á Xunta de Galicia a esixirlle á empresa CELEGA que executen as medidas correctoras necesarias para manter vivo o río PesqueirasPNLMedio AmbienteLugoVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galiza inste á Xunta de Galicia a esixirlle á empresa CELEGA que executen as medidas correctoras necesarias para manter vivo o río PesqueirasPNLMedio AmbienteLugoVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a declarar a caducidade da concesión mineira a ERIMSA, publicada no DOG do 28 de novembro de 2006PNLMedio Ambiente LugoVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a revisar os procedementos de concentración parcelaria así como axilizar e finalizar os xa existentes, a revisar, en colaboración cos concellos, a titularidade das fincas e montes obxecto das concentracións, así como, a súa inmatriculación rexistral, segundo a constancia a través da documentación que poidan achegar as persoas propietarias e entre outra (documentos privados, notariais, herdanzas, e o seu cotexo co catastro histórico e a revisión do actual, así como do rexistro da propiedade), a elaborar unha guía de atención e puntos de información sobre os procesos de concentración parcelaria, a supervisar e axeitar a interacción das concentracións parcelarias e a extensión das superficies das fincas que orixinan dereitos de percepción de axudas, tanto da PAC e outras axudas e a facilitar a reestruturación da propiedade mediante permutas e cesións temporais, agrupacións de titulares, etc. e outros acordos entre particulares para unha mellora e axilización dos procesos.PNLMedio RuralLugoVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a revisar os procedementos de concentración parcelaria así como axilizar e finalizar os xa existentes, a revisar, en colaboración cos concellos, a titularidade das fincas e montes obxecto das concentracións, así como, a súa inmatriculación rexistral, segundo a constancia a través da documentación que poidan achegar as persoas propietarias e entre outra (documentos privados, notariais, herdanzas, e o seu cotexo co catastro histórico e a revisión do actual, así como do rexistro da propiedade), a elaborar unha guía de atención e puntos de información sobre os procesos de concentración parcelaria, a supervisar e axeitar a interacción das concentracións parcelarias e a extensión das superficies das fincas que orixinan dereitos de percepción de axudas, tanto da PAC e outras axudas e a facilitar a reestruturación da propiedade mediante permutas e cesións temporais, agrupacións de titulares, etc. e outros acordos entre particulares para unha mellora e axilización dos procesos.PNLMedio RuralLugoVer
PNL en comisión instando a colaborar economicamente na adecuación dun embarcadoiro para pequenas e medianas embarcacións no lugar da Xabrega (Concello de Sober), así como na habilitación dos seus accesos., impulsar e colaborar economicamente na adecuación do embarcadoiro dos Chancís (Concello de Sober) á baixada do nivel da auga do SilPNLTurismoLugoVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre cómo se vai garantir a mobilidade en transporte público colectivo da poboación do Concello de Folgoso do Courel.PreguntaInfraestruturasLugoVer
Pregunta sobre a rede de sumidoiros de Monforte, financiamente poara o saneamento do río cabe, do polígono industrial de Reboredo e mellora ambiental do Río Cabe en Canaval (Sober)PreguntaMedio AmbienteLugoVer
Pregunta no pleno sobre que actuacións ten levado a cabo a Xunta de Galicia, coñecedora do estado de contaminación do río Pesqueiras, por mor dos vertidos que a empresa CELEGA está a tirar no cauce destePreguntaMedio AmbienteLugoVer
Pregunta en comisión sobre que actuacións ten levado a cabo a Xunta de Galicia, coñecedora do estado de contaminación do río Pesqueiras, por mor dos vertidos que a empresa CELEGA está a tirar no cauce destePreguntaMedio AmbienteLugoVer
Pregunta en Comisión sobre qué está a facer a Xunta de Galiza para protexer o pedregal de Irimia, berce do MiñoPreguntaMedio RuralLugoVer
Pregunta escrita sobre o Concello de Abadín que elaborou unha ordenanza municipal sobre aproveitamentos agrícolas e forestais nunha area de terreo afectada por un proceso de concentración parcelaria que está sen rematar e que invade competencias da Xunta de Galicia na materiaPreguntaMedio RuralLugoVer
Pregunta en comisión sobre o Concello de Abadín que elaborou unha ordenanza municipal sobre aproveitamentos agrícolas e forestais nunha area de terreo afectada por un proceso de concentración parcelaria que está sen rematar e que invade competencias da Xunta de Galicia na materiaPreguntaMedio RuralLugoVer
Pregunta escrita despois de que o Concello de Abadín elaborou unha ordenanza municipal sobre aproveitamentos agrícolas e forestais nunha area de terreo afectada por un proceso de concentración parcelaria que está sen rematar e que invade competencias da Xunta de Galicia na materiaPregunta Medio RuralLugoVer
Pregunta escrita despois de que o Concello de Abadín elaborou unha ordenanza municipal sobre aproveitamentos agrícolas e forestais nunha area de terreo afectada por un proceso de concentración parcelaria que está sen rematar e que invade competencias da Xunta de Galicia na materiaPregunta Medio RuralLugoVer
Pregunta oral en comisión despois de que o Concello de Abadín elaborou unha ordenanza municipal sobre aproveitamentos agrícolas e forestais nunha area de terreo afectada por un proceso de concentración parcelaria que está sen rematar e que invade competencias da Xunta de Galicia na materiaPregunta Medio RuralLugoVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre o falecemento dun peregrino en Pedrafita e a tardanza en acudir a ambulancia: por qué non acudiu a ambulancia, segue operativo o servizo de ambulancia en Pedrafita, cáles son os motivos da tardanza na asistencia?Pregunta Sanidade LugoVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre o falecemento dun peregrino en Pedrafita e a tardanza en acudir a ambulancia: por qué non acudiu a ambulancia, segue operativo o servizo de ambulancia en Pedrafita, cáles son os motivos da tardanza na asistencia?PreguntaSanidadeLugo Ver