Iniciativas, preguntas parlamentares e proposicións non de lei en pleno e en comisión de temáticas do ámbito xeográfico de Ourense

 

Descrición da iniciativaTipoÁreaComarcaLigazón
Proposición non de lei no pleno para instar á Xunta de Galiza a paralizar e denegar a licencia das obras de instalación da planta asfáltica de mesturas bituminosas no pobo de Parada de Ribeira, concello de Xinzo de LimiaPNLMedio RuralA LimiaVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galiza a paralizar e denegar a licencia das obras de instalación da planta asfáltica de mesturas bituminosas no pobo de Parada de Ribeira, concello de Xinzo de LimiaPNLMedio RuralA LimiaVer
Proposición non de lei en pleno sobre o río Limia solicitando facer un programa específico de educación e concienciación entre os propietarios dos areeiros e os gandeiros para rebaixar así o nivel de contaminación, investigar o peche do Centro Tecnolóxico Ambiental construído no ano 2007 por Coren e Caixa Galicia despois de recibir fondos públicos e facer un estudo de viabilidade económica do CTA e darlle unha solución sostible e útil para a xestión dos purínsPNLMedio AmbienteA LimiaVer
Proposición non de lei en comisión sobre o río Limia solicitando facer un programa específico de educación e concienciación entre os propietarios dos areeiros e os gandeiros para rebaixar así o nivel de contaminación, investigar o peche do Centro Tecnolóxico Ambiental construído no ano 2007 por Coren e Caixa Galicia despois de recibir fondos públicos e facer un estudo de viabilidade económica do CTA e darlle unha solución sostible e útil para a xestión dos purínsPNLMedio AmbienteA LimiaVer
Pregunta escrita sobre o plan de regadío da Limia, prazos e orzamentos que manexa a Xunta de Galiza para a súa posta en marchaPreguntaMedio RuralA LimiaVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre se existe un plan xa desenvolto por parte da Consellería de Medio Rural para resolver o problema do regadío que afecta á Comarca da Limia, cal é a contía orzamentada e qué cadro financeiro de execución se contempla para os vindeiros anos, qué prazo se contempla para por en marcha este e resolver o problema que leva xa tantos anos aprazándosePreguntaMedio RuralA LimiaVer
Pregunta en pleno sobre o este estudo sobre a contaminación do río Limia que di que os datos de nitrato destas augas son os máis altos do mundo, sendo o medio natural capaz de eliminar por si so un 20% destes residuos e que medidas ten pensado acometer a Xunta de Galicia no río Limia ante o seu elevado grao de contaminaciónPreguntaMedio AmbienteA LimiaVer
Pregunta en comisión sobre o este estudo sobre a contaminación do río Limia que di que os datos de nitrato destas augas son os máis altos do mundo, sendo o medio natural capaz de eliminar por si so un 20% destes residuos e que medidas ten pensado acometer a Xunta de Galicia no río Limia ante o seu elevado grao de contaminaciónPreguntaMedio AmbienteA LimiaVer
Preguntas sobre o proxecto, prazo e orzamento do centro da terceira idade de Xunqueira de AmbíaPreguntaPolítica SocialA LimiaVer
Preguntas sobre o proxecto, prazo e orzamento do centro da terceira idade de Xunqueira de AmbíaPreguntaPolítica SocialA LimiaVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a executar de forma inmediata neste ano 2017 as obras do plan de regadío da comarca de A Limia PNLMedio RuralA LimiaVer
Pregunta para a súua resposta oral en pleno sobre se pensa a Consellería de Medio Rural executar a obra para acometer a creación dunha rede de regadío neste ano 2017 PreguntaMedio Rural A LimiaVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cáll é o estado de avance do proxecto de creación dunha rede de regadio actualmente e se pensa a Consellería de Medio Rural executar a obra neste ano 2017 PreguntaMedio RuralA LimiaVer
Proposición non de lei no pleno polos danos causados nas estradas de Taboadela por mor das obras de construción do AVEPNLInfraestruturas
Allariz-MacedaVer
Proposición non de lei en comisión polos danos causados nas estradas de Taboadela por mor das obras de construción do AVEPNLInfraestruturas
Allariz-MacedaVer
Proposición non de lei en comisión polos danos causados nas estradas de Taboadela por mor das obras de construción do AVEPNLInfraestruturasAllariz-MacedaVer
Proposición non de lei en pleno polos danos causados nas estradas de Taboadela por mor das obras de construción do AVEPNLInfraestruturasAllariz-MacedaVer
Pregunta en comisión polos danos causados nas estradas de Taboadela por mor das obras de construción do AVEPreguntaInfraestruturas
Allariz-MacedaVer
Pregunta escrita polos danos causados nas estradas de Taboadela por mor das obras de construción do AVEPreguntaInfraestruturas
Allariz-MacedaVer
Pregunta escrita polos danos causados nas estradas de Taboadela por mor das obras de construción do AVE. Preguntamos cal é o motivo polo que ADIF aínda non levou a cabo a reparación das estradas estragadas polas obras de construción do AVE no concello de Taboadela (Ourense) é consciente a Xunta de Galicia do perigo que conleva o estado no que se atopa a estrada que é vital para o desprazamento das veciñas e veciños da localidade e de ser afirmativa a anterior pregunta, que ten falado a Xunta de Galicia co Ministerio de Fomento sobre este problemaPreguntaInfraestruturasAllariz-MacedaVer
Pregunta en comisión polos danos causados nas estradas de Taboadela por mor das obras de construción do AVE. Preguntamos cal é o motivo polo que ADIF aínda non levou a cabo a reparación das estradas estragadas polas obras de construción do AVE no concello de Taboadela (Ourense) é consciente a Xunta de Galicia do perigo que conleva o estado no que se atopa a estrada que é vital para o desprazamento das veciñas e veciños da localidade e de ser afirmativa a anterior pregunta, que ten falado a Xunta de Galicia co Ministerio de Fomento sobre este problemaPreguntaInfraestruturasAllariz-MacedaVer
Proposición non de lei no pleno para instar á Xunta de Galiza a tomar todas aquelas medidas conducentes á descontaminación do encoro de Salas, promover todas as actuacións necesarias para garantir o abastecemento de auga as poboacións, garantir que a construción da turbina non implique a contaminación do pantano das Conchas, obrigar a Gas Natural e en xeral, aos titulares dos aproveitamentos hidroeléctricos, a tomar todas aquelas medidas conducentes a garantir e conservar os mínimos estándares de calidade nas augas encoradas, a descontaminación das mesmas, e a apertura das portas con seguridade para mover un mínimo de auga que permita a circulación da mesma e que non haxa contaminación nas mesmas e o abastecemento as poboacións e concellos afectadosPNLMedio AmbienteBaixa LimiaVer
Proposición non de lei en comisión para solicitar a inclusión do camiño Xacobeo de San Rosendo, como camiño xacobeo de peregrinación a Santiago, dotar o camiño da sinalización propia do Camiño de Santiago, elaborar un plan director para conservar o Camiño, potencialo e dotalo da rede de albergues axeitada, establecer contactos coas cámaras de Terras de Bouro, Amares e Braga para que se leve a cabo a mesma actuación na parte portuguesa do camiño.PNLCulturaBaixa LimiaVer
Petición de documentación á Xunta de Galiza polos xurros, esterqueiras e outras actividades nocivas para a saúde e o medio ambiente na comarca da baixa limiaPreguntaMedio AmbienteBaixa LimiaVer
Pregunta escrita ao goberno polos xurros, esterqueiras e outras actividades nocivas para a saúde e o medio ambiente na comarca da baixa limiaPreguntaMedio AmbienteBaixa LimiaVer
Pregunta oral en comisión polos xurros, esterqueiras e outras actividades nocivas para a saúde e o medio ambiente na comarca da baixa limiaPreguntaMedio AmbienteBaixa LimiaVer
Pregunta oral en pleno ao goberno polos xurros, esterqueiras e outras actividades nocivas para a saúde e o medio ambiente na comarca da baixa limiaPreguntaMedio AmbienteBaixa LimiaVer
Proposición non de lei en comisión para Incluír a obra de mellora do trazado e o deseño da estrada nos seus plans de actuación máis inmediatos, de forma que á maior brevidade posible se acometan as obras en beneficio de todos os usuarios da estrada OU-636. e asumir o compromiso de que a devandita obra vai ser considerada prioritaria e, que polo tanto, vai quedar á marxe de calquera posible atrasoPNLInfraestruturas
Macizo CentralVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta de Galicia a favorecer o deseño e aplicación do plan especial prometido, atendendo ás demandas do sector gandeiro PNLMedio Rural Macizo CentralVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta de Galicia a favorecer o deseño e aplicación do plan especial prometido, atendendo ás demandas do sector gandeiro PNLMedio Rural Macizo CentralVer
Pregunta escrita sobre o Plan de Emerxencia e Evacuación específico para o Parque Natural do Invernadoiro e, de existir dito Plan, que grao de cumprimento ten e que formación específica posúen as traballadoras e traballadores para levalo a cabo e se ten pensado a Consellería de Medio Ambiente arranxar os problemas de cobertura móbil e dotar ás traballadoras e traballadores do parque de emisoras para desempeñar as súas labores de vixía e custodia do territorioPNLMedio AmbienteMacizo CentralVer
Proposición non de lei no pleno para dotar dun Plan de Emerxencia e Evacuación específico para o Parque Natural do Invernadoiro, dar formación específica as traballadoras e traballadores do Parque Natural do Invernadoiro para levar a cabo o Plan de Emerxencia e arranxar os problemas de cobertura móbil e dotar as traballadoras e traballadores do parque de emisoras para desempeñar as súas labores de vixía e custodia do territorioPNLMedio AmbienteMacizo CentralVer
Proposición non de lei no pleno para dotar dun Plan de Emerxencia e Evacuación específico para o Parque Natural do Invernadoiro, dar formación específica as traballadoras e traballadores do Parque Natural do Invernadoiro para levar a cabo o Plan de Emerxencia e arranxar os problemas de cobertura móbil e dotar as traballadoras e traballadores do parque de emisoras para desempeñar as súas labores de vixía e custodia do territorioPNLMedio AmbienteMacizo CentralVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a constituír un Grupo de Traballo para estudar as situacións de eivas na atención sanitaria de Ourense co obxectivo de paliar situacións de desatención e garantirlle á poboación, nomeadamente do medio rural, con máis dificultades de mobilidade e accesibilidade, unha atención sanitaria pública, de calidade e proximidade, e uns tempos axeitados de resposta nas urxencias, elaborar un Plan Integral de Atención Sanitaria específico para as comarcas rurais galegas, no que se teñan en conta as circunstancias do rural e da súa poboación, así como o criterio de tódolos axentes implicadosPNLSanidadeMacizo CentralVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a constituír unha mesa de traballo cos axentes verdadeiramente implicados como gandeiras e agricultoras, sindicatos, técnicos, asociacións ou forzas políticas doutros concellos entre outros para facer un plan serio avaliando as necesidades da zona para que o investimento sexa transparente, clarificador, xusto e vaia ben empregado para o uso o que vai destinadoPNLMedio Rural Macizo CentralVer
PNL en comisión relativa á necesidade de que Red Eléctrica de España desmonte a liña aérea de transporte de enerxía de 220kV, simple circuito, Trives-Aparecida no seu tramo Conso-TrivesPNLIndustriaMacizo CentralVer
Proposición non de lei en pleno relativa á transferencia da estrada OU-701 da Deputación de Ourense á Xunta de Galiza e incluir a obra de mellora de trazado ata o seu entroncamento coa OU-536 en Trives así como o compromiso de obra prioritaria da mesmaPNLInfraestruturasMacizo CentralVer
Proposición non de lei en comisión relativa á transferencia da estrada OU-701 da Deputación de Ourense á Xunta de Galiza e incluir a obra de mellora de trazado ata o seu entroncamento coa OU-536 en Trives así como o compromiso de obra prioritaria da mesmaPNLInfraestruturasMacizo CentralVer
Proposición non de lei en comisión no que se solicita á Deputación de Ourense a transferencia inmediata da estrada OU-701 e a maior celeridade nos trámites e prazos para facer efectiva tal transferencia, incluír a obra de mellora do trazado e o deseño da estrada, que arrancando en Viana, segue por Vilariño de Conso, Manzaneda ata o seu entroncamento coa OU-536 en Trives, nos seus plans de actuación máis inmediatos, de forma que á maior brevidade posible se acometan as obras en beneficio de todos os usuarios da devandita vía de comunicación e asumir o compromiso de que a devandita obra vai ser considerada prioritaria e que, polo tanto, vai quedar á marxe de calquera posible atraso.PNLInfraestruturasMacizo CentralVer
Proposición non de lei en pleno no que se solicita á Deputación de Ourense a transferencia inmediata da estrada OU-701 e a maior celeridade nos trámites e prazos para facer efectiva tal transferencia, incluír a obra de mellora do trazado e o deseño da estrada, que arrancando en Viana, segue por Vilariño de Conso, Manzaneda ata o seu entroncamento coa OU-536 en Trives, nos seus plans de actuación máis inmediatos, de forma que á maior brevidade posible se acometan as obras en beneficio de todos os usuarios da devandita vía de comunicación e asumir o compromiso de que a devandita obra vai ser considerada prioritaria e que, polo tanto, vai quedar á marxe de calquera posible atraso.PNLInfraestruturasMacizo CentralVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia a arranxar os problemas da estrada OU-0807 que da acceso á vila de San Vicente de Leira en Ourense de forma inmediataPNLInfraestruturasMacizo CentralVer
Proposición non de lei en pleno para instar á Xunta de Galicia a arranxar os problemas da estrada OU-0807 que da acceso á vila de San Vicente de Leira en Ourense de forma inmediataPNLInfraestruturasMacizo CentralVer
Pregunta en pleno sobre os traballos de desmantelamento da antiga liña de 220 kV Trives- AparecidaPreguntaIndustriaMacizo CentralVer
Pregunta en comisión sobre os traballos de desmantelamento da antiga liña de 220 kV Trives- AparecidaPreguntaIndustriaMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se posúe a empresa Tragsa permiso de cesión das instalacións públicas da Consellería de Medio Rural para facer uso delasPreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre as axudas a gandeiras e gandeiros pola seca e por qué non se deseñou e aplicou o plan especial que prometeu a Conselleria de Medio RuralPreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se posúe a empresa Tragsa permiso de cesión das instalacións públicas da Consellería de Medio Rural para facer uso delasPreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se é certo que a recadación do proxecto sobre a recuperación do pastoreo no Macizo Central a está realizando Xovenes Agricultores de Pontevedra, presuntos implicados en delitos de falsidade documental e alzamento de bensPreguntaMedio Rural Macizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre por qué non se deseñou e aplicou o plan especial que prometeu a Conselleria de Medio RuralPreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se é certo que a recadación do proxecto sobre a recuperación do pastoreo no Macizo Central a está realizando Xovenes Agricultores de Pontevedra, presuntos implicados en delitos de falsidade documental e alzamento de bensPreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cál é o motivo polo que non se actuou de forma idéntica nos casos acontecidos o 17 de xullo de 2015 e o 6 de xullo de 2016, se responde o xeito de proceder da Xunta a que xa estabamos na precampaña dos últimos comicios, cál vai ser o criterio a seguir para futuras inclemencias que afecten aos nosos agricultores e gandeirosPreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre cál é o motivo polo que non se actuou de forma idéntica nos casos acontecidos o 17 de xullo de 2015 e o 6 de xullo de 2016PreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta en pleno sobre o Plan de Emerxencia e Evacuación específico para o Parque Natural do Invernadoiro e, de existir dito Plan, que grao de cumprimento ten e que formación específica posúen as traballadoras e traballadores para levalo a cabo e se ten pensado a Consellería de Medio Ambiente arranxar os problemas de cobertura móbil e dotar ás traballadoras e traballadores do parque de emisoras para desempeñar as súas labores de vixía e custodia do territorioPreguntaMedio AmbienteMacizo CentralVer
Pregunta en comisión sobre o Plan de Emerxencia e Evacuación específico para o Parque Natural do Invernadoiro e, de existir dito Plan, que grao de cumprimento ten e que formación específica posúen as traballadoras e traballadores para levalo a cabo e se ten pensado a Consellería de Medio Ambiente arranxar os problemas de cobertura móbil e dotar ás traballadoras e traballadores do parque de emisoras para desempeñar as súas labores de vixía e custodia do territorioPreguntaMedio AmbienteMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cómo xustifican que nos centros de saúde e nos edificios da administración do rural galego non se conte con recursos tan básicos para a atención sanitaria como pode ser un desfibrilador, qué medidas específicas dispuxo ou ten pensado dispor a Xunta para paliar estas situacións (retrasos, eivas na atención, carencia de recursos...) e garantirlle á  poboación, nomeadamente do medio rural, con máis dificultades de mobilidade e accesibilidade, unha atención sanitaria pública, de calidade e proximidade, e nun período razoable de tempo, por qué non se ten reforzado, de xeito estrutural (cubrindo ou creando novos postos de traballo onde se precise) a plantilla de persoal nestes centros de saúde e se opta porque os/as profesionais compartan dous ou tres concellos, coa merma na atención que iso supón, cándo vai elaborar a Xunta un Plan Integral de Atención Sanitaria específico para as comarcas rurais galegas, no que se teñan en conta as circunstancias do rural e da súa poboación, así como o criterio de tódolos axentes implicadosPreguntaSanidadeMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre por qué non se convidaron a ese acto propagandístico os axentes verdadeiramente implicados que, esperemos, sexan o fin último de dita subvención, tales como gandeiras e agricultoras, sindicatos, asociacións ou forzas políticas doutros concellos, entre outrosPreguntaMedio Rural Macizo CentralVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre por qué non se convidaron a ese acto propagandístico os axentes verdadeiramente implicados que, esperemos, sexan o fin último de dita subvención, tales como gandeiras e agricultoras, sindicatos, asociacións ou forzas políticas doutros concellos, entre outrosPreguntaMedio Rural Macizo CentralVer
Pregunta en comisión relativa á transferencia da estrada OU-701 da Deputación de Ourense á Xunta de Galiza e incluir a obra de mellora de trazado ata o seu entroncamento coa OU-536 en Trives así como o compromiso de obra prioritaria da mesmaPreguntaInfraestruturasMacizo CentralVer
PNL en pleno sobre se a Xunta de Galicia ten pensado facer un plan serio para rexenerar a estrada OU-636 entre A Pobra de Trives e Freixido, se a Xunta é coñecedora do estado no que se atopa dita estrada, se ten pensado o goberno galego incluir a obra de mellora do trazado e o deseño da estrada nos seus plans de actuación máis inmediatos, de forma que á maior brevidade posible se acometan as obras en beneficio de tódolos usuarios da devandita via de comunicaciónPNLInfraestruturas
Macizo Central
Ver
Pregunta para o seu debate en comisión sobre se a Xunta de Galicia ten pensado facer un plan serio para rexenerar a estrada OU-636 entre A Pobra de Trives e Freixido, se a Xunta é coñecedora do estado no que se atopa dita estrada, se ten pensado o goberno galego incluir a obra de mellora do trazado e o deseño da estrada nos seus plans de actuación máis inmediatos, de forma que á maior brevidade posible se acometan as obras en beneficio de tódolos usuarios da devandita via de comunicaciónPreguntaInfraestruturas
Macizo Central
Ver
Proposición non de Lei no pleno polos danos causados polas obras do AVE na estrada OU-114 ao seu paso polo concello de Castrelo do ValPNLInfraestruturas
MonterreiVer
Proposición non de Lei en comisión polos danos causados polas obras do AVE na estrada OU-114 ao seu paso polo concello de Castrelo do ValPNLInfraestruturas
MonterreiVer
Proposición non de lei en comisión sobre os verquidos no río Támega na que instamos á Xunta de Galiza a tomar as medidas sanitarias e medioambientais necesarias para restablecer as condicións óptimas do río Támega e a impor medidas sancionadoras ca empresa responsable dos vertidos de forma urxentePNLMedio AmbienteMonterreiVer
Proposición non de lei en comisión sobre os verquidos no río Támega na que instamos á Xunta de Galiza a tomar as medidas sanitarias e medioambientais necesarias para restablecer as condicións óptimas do río Támega e a impor medidas sancionadoras ca empresa responsable dos vertidos de forma urxentePNLMedio AmbienteMonterreiVer
Pregunta en comisión polos danos causados polas obras do AVE na estrada OU-114 ao seu paso polo concello de Castrelo do ValPreguntaInfraestruturas
MonterreiVer
Pregunta escrita polos danos causados polas obras do AVE na estrada OU-114 ao seu paso polo concello de Castrelo do ValPreguntaInfraestruturas
MonterreiVer
Pregunta oral en comisión sobre os verquidos no río Támega na que instamos á Xunta de Galiza a tomar as medidas sanitarias e medioambientais necesarias para restablecer as condicións óptimas do río Támega e a impor medidas sancionadoras ca empresa responsable dos vertidos de forma urxentePreguntaMedio AmbienteMonterreiVer
Pregunta oral en comisión instando á Xunta de Galicia a reunirse de forma urxente cos e cas representantes dos e das axentes forestais e medioambientais para retomar así as negociacións e cumprir os acordos que hoxe a Xunta de Galicia non está a levar a caboPreguntaMedio AmbienteMonterreiVer
Pregunta oral en pleno instando á Xunta de Galicia a reunirse de forma urxente cos e cas representantes dos e das axentes forestais e medioambientais para retomar así as negociacións e cumprir os acordos que hoxe a Xunta de Galicia non está a levar a caboPreguntaMedio AmbienteMonterreiVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre os verquidos no río Támega na que instamos á Xunta de Galiza a tomar as medidas sanitarias e medioambientais necesarias para restablecer as condicións óptimas do río Támega e a impor medidas sancionadoras ca empresa responsable dos vertidos de forma urxentePreguntaMedio AmbienteMonterreiVer
Pregunta oral en comisión sobre un parque infantil ao lado da estrada N-541 no que xa houbo varios accidentes algún deles mortalPreguntaInfraestruturasO CarballiñoVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre qué valoración fai a Xunta da situación do persoal que traballa contra os lumes forestais no Distrito XI.PreguntaMedio RuralO RibeiroVer
Interpelación para abrir camas que permanecen pechadas no CHUOU, dotar de telemetría camas no servizo de cardioloxía, aumento do persoal no servizo de urxenciasInterpelaciónSanidadeOurenseVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a orzamentar e executar o proxecto e a obra do Centro de Saúde de O VinteunPNLSanidade OurenseVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a orzamentar e executar o proxecto e a obra do Centro de Saúde de O Vinteún PNLSanidadeOurenseVer
Proposición non de lei en comisión para que a Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas comece as obras para reforzar a seguridade viaria nas estradas OU-101 e OU-105 titularidade da Xunta de Galicia de forma inmediata, darlle aceso e información ós grupos da oposición do Concello de Ourense os diferentes proxectos para poder ver como se van a executar os mesmos e de non estar estes realizados, contar coa participación cidadá de diferentes actores sociais na redacción do proxectoPNLInfraestruturasOurenseVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste ao Goberno galego, a través da Consellería de Educación, Cultura, e Ordenación Universitaria, á cesión gratuíta das instalacións, no actual edificio da Biblioteca Pública de Ourense na Rúa do Concello nº 11, ao Ateneo de Ourense, ao Cineclub Padre Feijóo e a diferentes asociación e colectivos culturais da cidade, no momento no que a Biblioteca sexa trasladada ao Complexo Cultural de San Francisco. PNLCulturaOurenseVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste ao Goberno galego, a través da Consellería de Educación, Cultura, e Ordenación Universitaria, á cesión gratuíta das instalacións, no actual edificio da Biblioteca Pública de Ourense na Rúa do Concello nº 11, ao Ateneo de Ourense, ao Cineclub Padre Feijóo e a diferentes asociación e colectivos culturais da cidade, no momento no que a Biblioteca sexa trasladada ao Complexo Cultural de San Francisco. PNLCulturaOurenseVer
Proposición non de lei en comisión para adoptar un modelo de liña quente para a nova cociña do CHUOU e dotándoa da maquinaria necesaria así como solicitar á xerencia que se reuna coa Xunta de Persoal do centro para definir o cadro de persoalPNLSanidadeOurenseVer
Proposición non de lei en comisión solicitando o cese da Xerencia do CHUOU, que se nomee unha xerencia eficaz, que se dea información relativa ao centro de saúde de Barbadás, adoptar as melloras que corrixan as advertencias indicadas pola Inspección de Traballo en relación coa sala de descanso do persoal de urxencias e ofrecer un aparcadoiro de balde para o acceso ao CHUOUPNLSanidadeOurenseVer
Proposición non de lei en pleno para abrir camas que permanecen pechadas no CHUOU, dotar de telemetría camas no servizo de cardioloxía, aumento do persoal no servizo de urxenciasPNLSanidadeOurenseVer
Proposición non de lei en comisión para abrir camas que permanecen pechadas no CHUOU, dotar de telemetría camas no servizo de cardioloxía, aumento do persoal no servizo de urxenciasPNLSanidadeOurenseVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión sobre a asunción por parte da Xunta da apertura inmediata do Centro de Menores de Montealegre mediante xestión directa de todos os servizos, coa recuperación dos postos amortizados no peche do ano 2012.PNLPolítica SocialOurenseVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno sobre a asunción por parte da Xunta da apertura inmediata do Centro de Menores de Montealegre mediante xestión directa de todos os servizos, coa recuperación dos postos amortizados no peche do ano 2012.PNLPolítica SocialOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se vai orzamentar e executar a Xunta de Galicia o proxecto e obra do novo centro de saúde de O VinteúnPreguntaSanidadeOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cál é o motivo para non ter orzamentado e levado a cabo este proxecto a pesares de ter os terreos municipais dispoñibles e se vai orzamentar e executar a Xunta o proxecto e obra do novo centro de saúde de O Vinteún PreguntaSanidadeOurenseVer
Pregunta escrita sobre o traxecto da estrada que enlazará o Polígono de San Cibrao das Viñas coa A-52, a súa afectación a unha empresa cualificada como iniciativa local de emprego e consulta do proxecto coas organizacións de transportistasPreguntaInfraestruturasOurenseVer
Pregunta oral en comisión sobre o traxecto da estrada que enlazará o Polígono de San Cibrao das Viñas coa A-52, a súa afectación a unha empresa cualificada como iniciativa local de emprego e consulta do proxecto coas organizacións de transportistasPreguntaInfraestruturasOurenseVer
Pregunta oral en comisión sobre a aopción do modelo de liña quenta na cociña do CHUOU e sobre a eliminación da temporalidade do persoal de cociña e creación das prazas necesarias para o novo plantelPreguntaSanidadeOurenseVer
Pregunta oral en comisión sobre o novo aparcamento do CHUOU e os dereitos das traballadoras e traballadores do centroPreguntaSanidadeOurenseVer
Pregunta en pleno para saber que medidas, en canto a recursos humanos, materiais e organizativas, vai tomar a Xunta de Galiza para evitar as saturacións e ingresos no servizo de Urxencias do CHUOUPreguntaSanidadeOurenseVer
Pregunta en comisión para abrir camas que permanecen pechadas no CHUOU, dotar de telemetría camas no servizo de cardioloxía, aumento do persoal no servizo de urxenciasPreguntaSanidadeOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué pensa facer a Xunta de Galicia co proxecto do polígono Val da Rabeda, qué datas manexan e se existe hoxe algún terreo dos adquiridos para o polígono industrial incluído no Banco de Terras.PreguntaIndustriaOurenseVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a persistencia na política privatizadora co Centro de Menores de MontealegrePreguntaPolítica SocialOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre a persistencia na política privatizadora co Centro de Menores de MontealegrePreguntaPolítica SocialOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre a persistencia na política privatizadora co Centro de Menores de Montealegre. PreguntaPolítica SocialOurenseVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a orzamentar e executar o proxecto e a obra do Centro de Saúde de RibadaviaPNLSanidade RibadaviaVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a orzamentar e executar o proxecto e a obra do Centro de Saúde de RibadaviaPNLSanidadeRibadaviaVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se vai orzamentar e executar a Xunta o proxecto e obra do novo Centro de Saúde de RibadaviaPreguntaSanidadeRibadaviaVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cáll é o motivo para non ter orzamentado e levado a cabo este proxecto a pesares da cesión dos terreos e licitación do proxecto e se vai orzamentar e executar a Xunta o proxecto e obra do novo Centro de Saúde de Ribadavia PreguntaSanidadeRibadaviaVer
Proposición para avaliar e arranxar os problemas que poida presentar a base de helicópteros contra incendios de Vilanova en Valdeorras e para garantir o retorno inmediato do helicóptero contraincendios de Vilanova e o carácter permanente da base.PNLMedio RuralValdeorrasVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia a avaliar e arranxar os problemas que poida presentar a citada base e garantir o retorno inmediato do helicóptero contraincendios de Vilanova e o caracter permanente da base PNLMedio Rural ValdeorrasVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta a facer unha avaliación e cuantificación precisa dos danos provocados polo pedrazo nos cultivos agrarios e gandeiros, e informar de maneira aberta e transparente ao respecto, determinar qué porcentaxe de cultivos arrasados non están cubertos por seguros agrarios e crear unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das persoas afectadas e compensar as perdasPNLMedio Rural Macizo CentralVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta a facer unha avaliación e cuantificación precisa dos danos provocados polo pedrazo nos cultivos agrarios e gandeiros, e informar de maneira aberta e transparente ao respecto, determinar qué porcentaxe de cultivos arrasados non están cubertos por seguros agrarios e crear unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das persoas afectadas e compensar as perdasPNLMedio RuralMacizo CentralVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galiza inste á Xunta a solicitar a incursión do camiño Xacobeo de San Rosendo como camiño xacobeo de peregrinación a Santiago, dotar ao camiño da sinalización propia do Camiño de Santiago, elaborar un plan director para conservar o camiño, potencialo e dotalo da rede de albergues axeitada, establecer contactos coas cámaras de Terras de Bouro, Amares e Braga para que se leve a cabo a mesma actuación na parte portuguesa do camiño PNLMedio RuralCelanovaVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta (Consellería de Medio Rural) a dirixirse ás Cuncas Hidrográficas para: informar, mediante un informe detallado, aos representantes desta Cámara de cales foron as actuacións realizadas, así como dos lugares onde se actuou. promover todalas actuacións necesarias para paliar na medida do posible a contaminación das augas e dos ríos, e nas desembocaduras dos mesmos na costa e dotar dos medios necesarios, persoais e materiais, para a restauración do patrimonio natural e ecolóxico evitando na medida do posible a contaminación das augas que abastecen as poboacións  PNLMedio RuralOurenseVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta (Consellería de Medio Rural) a dirixirse ás Cuncas Hidrográficas para: informar, mediante un informe detallado, aos representantes desta Cámara de cales foron as actuacións realizadas, así como dos lugares onde se actuou. promover todalas actuacións necesarias para paliar na medida do posible a contaminación das augas e dos ríos, e nas desembocaduras dos mesmos na costa e dotar dos medios necesarios, persoais e materiais, para a restauración do patrimonio natural e ecolóxico evitando na medida do posible a contaminación das augas que abastecen as poboacións PNLMedio RuralOurenseVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta a facer unha avaliación e cuantificación precisa dos danos provocados pola sarabia nos cultivos agrarios e gandeiros; e informar de maneira aberta e transparente ao respecto, determinar que porcentaxe de cultivos arrasados non están cubertos por seguros agrarios e crear unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das persoas afectadas e compensar as perdas, habilitar unha liña de créditos sen custes de tramitación e con xuros cero para garantir a liquidez das explotacións afectadas, e negociación de moratorias nos créditos xa subscritos con entidades bancarias, condonación das cotas á Seguridade Social, como mínimo durante seis meses, e rebaixas no IRPF para os labregos e labregas afectadasPNLMedio Rural Macizo CentralVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta a facer unha avaliación e cuantificación precisa dos danos provocados pola sarabia nos cultivos agrarios e gandeiros; e informar de maneira aberta e transparente ao respecto, determinar que porcentaxe de cultivos arrasados non están cubertos por seguros agrarios e crear unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das persoas afectadas e compensar as perdas, habilitar unha liña de créditos sen custes de tramitación e con xuros cero para garantir a liquidez das explotacións afectadas, e negociación de moratorias nos créditos xa subscritos con entidades bancarias, condonación das cotas á Seguridade Social, como mínimo durante seis meses, e rebaixas no IRPF para os labregos e labregas afectadasPNLMedio RuralMacizo CentralVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a establecer unha liña de axuda específica para os danos ocasionados pola xeada dodía 27 de abril, ás produtoras e produtores das zonas mencionadas anteriormente, indistintamente de que estean ou non amparadas polas D.O ́s correspondentesPNLMedio Rural ValdeorrasVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión sobre o uso das bases helitransportadas da Xunta por helicópteros da empresa Babcock fóra de contrato, instando á Xunta a rescindir o contrato ca empresa Inaer Galicia (actualmente Babcock), e ca empresa Natutecnia S.L por incumprimento reiterado das prescricións técnicas do servizo (artigo 10.10 do prego de cláusulas administrativas).PNLMedio RuralOurenseVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno sobre o uso das bases helitransportadas da Xunta por helicópteros da empresa Babcock fóra de contrato, instando á Xunta a rescindir o contrato ca empresa Inaer Galicia (actualmente Babcock), e ca empresa Natutecnia S.L por incumprimento reiterado das prescricións técnicas do servizo (artigo 10.10 do prego de cláusulas administrativas).PNLMedio RuralOurenseVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta de Galicia a reparar de forma urxente as pistas, cunetas e pasos de auga, anteriormente citados, para restaurar a normalidade nun monte que está a xerar riqueza e a fixar poboación no medio rural.PNLMedio RuralOurenseVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta de Galicia a reparar de forma urxente as pistas, cunetas e pasos de auga, anteriormente citados, para restaurar a normalidade nun monte que está a xerar riqueza e a fixar poboación no medio rural.PNLMedio RuralOurenseVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a elaborar un mapa das estradas que afronta riscos de desprendementos, a esixir ao Ministerio de Fomento que realice os investimentos necesarios para garantir a seguridade nas estradas galegas e, en particular, nas estradas do interior.PNLInfraestruturasOurenseVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a elaborar un mapa das estradas que afronta riscos de desprendementos, a esixir ao Ministerio de Fomento que realice os investimentos necesarios para garantir a seguridade nas estradas galegas e, en particular, nas estradas do interior.PNLInfraestruturasOurenseVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a que a brigada, que da cobertura no distrito XI, sexa dotada con persoal e medios suficientes para poder dar un servizo de urxencia e vixilancia-intervención de 24 horas e que se cubran, de xeito inmediato, as baixas e as vacacións do persoal deste distrito.PNLMedio RuralO RibeiroVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a que a brigada, que da cobertura no distrito XI, sexa dotada con persoal e medios suficientes para poder dar un servizo de urxencia e vixilancia-intervención de 24 horas e a cubrir, de xeito inmediato, as baixas e as vacacións do persoal deste distrito. PNLMedio RuralO RibeiroVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre as causas que xustifican a retirada do helicóptero da base de Vilanova, no Barco de Valdeorras, e cándo se prevé que volva estar operativo, de tratarse dunha decisión temporal PreguntaMedio Rural ValdeorrasVer
Pregunta en pleno sobre se ten pensado a Consellería de Medio Rural abrir unha liña de indemnizacións para agricultores e gandeiros afectados polo pedrazo en OurensePreguntaMedio RuralValdeorrasVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se a Consellería ten pensado abrir unha liña de indemnizacións para agricultores/as e gandeiros/as afectados/as polo pedrazo e qué avaliación fai a Xunta de Galicia dos danos causadosPreguntaMedio Rural Macizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se cre a Xunta de Galicia que tomou as medidas axeitadas para evitar escorrentasPreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en comsión sobre se cre a Xunta que se tomaron as medidas axeitadas para evitar escorrentas, qué medidas se tomaron a parte de esparexer palla no monte, e limpar as cunetas, qué medidas tomaron as Confederacións Hidrográficas para evitar a contaminación das augas e dos ríos, qué medidas se van tomar agora para evitar a contaminación dos bancos marisqueiros en plena campaña de Nadal, qué outras medidas vai tomar a Xunta para garantir a calidade das augas destinadas a consumo humano, qué medidas se van tomar de cara a protexer os ecosistemas dos ríos fronte a chegada das cinzas aos mesmos e mesmo ás rías  PreguntaMedio RuralOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se pensa a Consellería de Medio Rural facer unha avaliación e cuantificación precisa dos danos provocados pola sarabia nos cultivos agrarios e gandeiros e informar de maneira aberta e transparente ao respecto e se vai a Consellería de Medio Rural crear unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das persoas afectadas e compensar así as perdasPreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se pensa a Consellería de Medio Rural facer unha avaliación e cuantificación precisa dos danos provocados pola sarabia nos cultivos agrarios e gandeiros e informar de maneira aberta e transparente ao respecto e se vai a Consellería de Medio Rural crear unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das persoas afectadas e compensar así as perdasPreguntaMedio RuralOurenseVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se cre a Xunta de Galicia que se tomaron as medidas axeitadas para evitar escorrentas, qué medidas se tomaron a parte de esparexer palla no monte, e limpar as cunetas, qué medidas tomaron as Confederacións Hidrográficas para evitar a contaminación das augas e dos ríos, qué medidas se van tomar agora para evitar a contaminación dos bancos marisqueiros en plena campaña de Nadal, qué outras medidas vai tomar a Xunta para garantir a calidade das augas destinadas a consumo humano, qué medidas se van tomar de cara a protexer os ecosistemas dos ríos fronte a chegada das cinzas aos mesmos e mesmo as rías  PreguntaMedio RuralOurenseVer
Pregunta para a súa resposta escrita cáles son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, na provincia de Ourense descendera en 200 o número de mulleres activas, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cáles son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, na provincia de Ourense descendera en 400 o número de mozas/os activos entre 25 e 34 anos, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmprego Macizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cáles son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, na provincia de Ourense descendera en 400 persoas o número de activas, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cáles son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, na provincia de Ourense se crearan 1.700 postos de traballo a tempo parcial ocupados por mulleres ao mesmo tempo que se destruían 200 postos de traballo a tempo parcial ocupados por homes, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cáles son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, na provincia de Ourense medrara o número de mulleres traballando a tempo parcial en 1.700 persoas mentres que permanecía estancado o número de mulleres traballando a tempo completo ocupados segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposra escrita sobre cáles son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, a provincia de Ourense estea entre as doce que máis emprego perderon en termos relativos no sector industrial, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cáles son as razóns que en opinión da Xunta de Galicia poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, na provincia de Ourense se perderan 1.000 empregos no sector industrial, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cómo explica a Xunta que no último trimestre de 2017 Ourense perdera máis do 5% do emprego na industria mentres que no resto do Estado o emprego do sector medraba máis dun 1,5% segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cáles son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, a provincia de Ourense estea entre as once que máis emprego perderon en termos relativos no sector primario, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cáles son as razóns que en opinión da Xunta poden explicar que no último trimestre de 2017, o cuarto ano da fase alcista do ciclo económico, a provincia de Ourense perdera 1.000 empregos no sector primario, segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cómo explica a Xunta de Galicia que no último trimestre Ourense perdera máis dun 15% do emprego no sector primario mentres que no resto do Estado o emprego do sector medrou máis dun 5% segundo os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que veñen de publicar o Instituto Nacional de Estatística e o Instituto Galego de EstatísticaPreguntaEmpregoMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué resposta da a Xunta a que un helicóptero pertencente a unha empresa privada estea estacionado nunha base pública unha vez rematado o seu cometido, se é coñecedora a Xunta de que os terreos da base helitransportada de Queimadelos son terreos de propiedade veciñal, qué vaia facer a Xunta para compensar aos propietarios dos terreos, se posuía a empresa Tragsa e BabCock permiso de cesión das instalacións públicas da Consellería de Medio Rural (Base Helitransportada de San Xoán de Rio) para facer uso delas no proceso de aplicación de heomulching despois dos incendios forestais.PreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué resposta da a Xunta a que un helicóptero pertencente a unha empresa privada estea estacionado nunha base pública unha vez rematado o seu cometido, se é coñecedora a Xunta de que os terreos da base helitransportada de Queimadelos son terreos de propiedade veciñal, qué vaia facer a Xunta para compensar aos propietarios dos terreos, se posuía a empresa Tragsa e BabCock permiso de cesión das instalacións públicas da Consellería de Medio Rural (Base Helitransportada de San Xoán de Rio) para facer uso delas no proceso de aplicación de heomulching despois dos incendios forestais.PreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre o uso das bases helitransportadas da Xunta por helicópteros da empresa Babcock fóra de contrato e qué resposta da a Xunta a que un helicóptero pertencente a unha empresa privada estea estacionado nunha base pública unha vez rematado o seu cometido.PreguntaMedio RuralOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre se ten pensado a Xunta reparar de forma urxente as pistas, cunetas e pasos de auga, anteriormente citados, para restaurar a normalidade nun monte que está a xerar riqueza e a fixar poboación no medio rural.PreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué pensa facer a Xunta de Galicia co proxecto do polígono Val da Rabeda, qué datas manexan e se existe hoxe algún terreo dos adquiridos para o polígono industrial incluído no Banco de Terras.PreguntaIndustriaAllariz-MacedaVer
Pregunta para a súa resposta oral sobre se ten pensado a Xunta reparar de forma urxente as pistas, cunetas e pasos de auga, anteriormente citados, para restaurar a normalidade nun monte que está a xerar riqueza e a fixar poboación no medio rural.PreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se ten pensado a Xunta reparar de forma urxente as pistas, cunetas e pasos de auga, anteriormente citados, para restaurar a normalidade nun monte que está a xerar riqueza e a fixar poboación no medio rural.PreguntaMedio RuralOurenseVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se realizou a Xunta os contactos co Ministerio de Fomento aos que foi instado por dita Comisión e en qué estado se atopa actualmente a situación.PreguntaInfraestruturasOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué análise fai o Goberno da Xunta dos continuos desprendementos de rochas que afectan ás autoestradas da provincia de Ourense, qué pensa facer para minimizar os danos e as molestias que causan, cáles son as zonas de maior risco e con qué medidas de seguridade contan. PreguntaInfraestruturasOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre qué análise fai o Goberno da Xunta dos continuos desprendementos de rochas que afectan ás autoestradas da provincia de Ourense.PreguntaInfraestruturasOurenseVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre datos que manexa a Xunta sobre a situación da auga da rede de abastaecemento na comarca do Ribeiro tralos incendios, o efecto que tivo o temporal Félix na propagación da cinza, dos carbóns e dos sedimentos que se formaron a causa dos lumes nesta comarca e qué se fixo despois dos lumes para prever esta situación. PreguntaMedio RuralMacizo CentralVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre a situación da Casa Niño de CualedroPreguntaPolítica SocialA LimiaVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a situación da Casa Niño de Cualedro. PreguntaPolítica SocialA LimiaVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué valoración fai a Xunta da situación do persoal que traballa contra os lumes forestais no Distrito XI, cándo vai comezar a cubrir as baixas e as vacacións das traballadoras deste Distrito e se considera a Xunta que sería necesario que se puidera dar un servizo continuado de 24 horas.PreguntaMedio RuralO RibeiroVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a executar de forma inmediata neste ano 2017 as obras do plan de regadío da comarca de A LimiaPNLMedio Rural A LimiaVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se a Xunta de Galicia ten pensado facer un plan serio para rexenerar a estrada OU-636 entre A Pobra de Trives e Freixido, se a Xunta é coñecedora do estado no que se atopa dita estrada, se ten pensado o goberno galego incluir a obra de mellora do trazado e o deseño da estrada nos seus plans de actuación máis inmediatos, de forma que á maior brevidade posible se acometan as obras en beneficio de tódolos usuarios da devandita via de comunicaciónPregunta Infraestruturas
Macizo Central
Ver
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se vai a Xunta de Galicia establecer unha liña de axuda específica para os danos ocasionados pola xeada do día 27 de abril, ás produtoras e produtores das zonas mencionadas anteriormente, indistintamente de que estean ou non amparadas polas D.O’s correspondentesPreguntaMedio Rural O RibeiroVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se vai a Xunta de Galicia establecer unha liña de axuda específica para os danos ocasionados pola xeada do día 27 de abril, ás produtoras/es das zonas mencionadas anteriormente, indistintamente de que estean ou non amparadas polas D.O’s correspondentes, cáles van ser os criterios que se van a seguir para o reparto de ditas axudasPreguntaMedio Rural ValdeorrasVer
Pregunta en pleno sobre a integración da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade AlimentarPreguntaMedio RuralOurenseVer