Iniciativas, preguntas parlamentares e proposicións non de lei en pleno e en comisión de temáticas a nivel nacional

 

Descrición da iniciativaTipoÁreaÁmbitoLigazón
Emenda de engádega á PNL do Partido Popular para que se engada, ao final da parte resolutiva "Dito Plan de Ordenación de Pastos Extensivos en Galicia ten que ser publicado en tempo e forma para que distintos titulares, usuarios, ou organizacións, ben políticas ou sindicais, podan facer alegacións".EmendaMedio RuralNacionalVer
Emendas de sustitución e adición formuladas á PNL do grupo parlamentar socialista sobre as actuacións que debe levar a cabo o goberno galego en relación co impacto e as perdas económicas ocasionadas polas xeadas acaecidas a finais de abril de 2017 ao sector vitivinicola das distintas denominacións de orixe nas provinicas de Lugo e OurenseEmendaMedio RuralNacionalVer
Emenda de adición á PNL do grupo parlamentar do bloque nacionalista galego sobre as actuacións que debe levar a cabo o goberno galego en relación cos danos ocasionados pola xeada no viñedo, na noite do26 ao 27 de abril, nas provincias de Lugo e Ourense, principalmente nas zonas das denominacións de orixe do Ribeiro, a Ribeira Sacra, Valdeorras e MonterreiEmendaMedio RuralNacionalVer
Emenda de engádega á PNL do Partido Popular para que se engada, ao final da parte resolutiva "Dito Plan de Ordenación de Pastos Extensivos en Galicia ten que ser publicado en tempo e forma para que distintos titulares, usuarios, ou organizacións, ben políticas ou sindicais, podan facer alegacións".EmendaMedio Rural NacionalVer
Interpelación sobre as medidas de prevención que ten previsto implementar o Goberno Galego para superar a lacra dos lumes e sobre que ten previsto o Goberno Galego mudar cara un modelo netamente público e baseado na prevención antes que na extinciónInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre a loita preventiva contra a vespa velutina e esixencia de que convoque a comisión de seguimento, que se teña en conta ao sector asociativo apícola,solicitude dunha dotación orzamentaria específica para a loita contra a invasión desta especie, solicitude de novos convenios con centros de investgación e esixencia dun sistema de axudas a apicultoras para facer frontes ás perdasInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre a creación da Axencia Galega da Industria Forestal e o desmantelamento da Consellaría de Medio Rural co traspaso da maioría das competencias a esta axenciaInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre que medidas está levando a cabo a Xunta de Galicia para o control poboacional da vespa velutina, que plan de trampeo ten previsto efectuar a Xunta de Galicia no ano 2018, se se está a levar a cabo algún rexistro das trampas colocadas, que partida orzamentaria hai adicada a loita contra a vespa velutina, que liñas de investigación hai abertas e cales se pretenden abrir para a loita contra a vespa velutina, que acordos se tomaron e quen participou na última Comisión de SeguimentoInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre cal é o balance do Goberno de Feijoo da actual campaña de prevención e extinción de incendiosInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre que medidas ten previsto realizar a Xunta para evitar no futuro que se repitan as situacións de colapso sufridas durante este mes de agosto no parque nacional das Illas Atlánticas e cales foron os motivos polos que non se realizaron labores de control e inspección previas que evitasen esta situaciónInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre a nova reforma da PAC que prepara a UE e sobre as medidas correctoras que ten pensado adoptar o executivo galego ante esta nova agresión ás nosas labregasInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o sector lácteo e os prezos por debaixo dos custes de produción do leiteInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre ue medidas pensa levar a cabo a Consellería de Medio Rural para frear a diminución de poboación ocupada no sector agrario galegoInterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre condicións laborais, xornada de traballo e dereitos dos traballadores e traballadoras de SEAGA. InterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre o prezo do leite, medidas que se están pondo en marcha para paliar o peche de explotacións e cobros por debaixo do custe de produción. InterpelaciónMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre as medidas que pensa tomar a Xunta de Galicia para garantir o abastecemento de auga a partir de febreiro se non choven os 600 litros por metro cadrado que se precisan para atallar a secaInterpelaciónMedio Rural NacionalVer
Interpelación sobre qué medidas está a implementar a Xunta de Galicia para afrontar a grave crise que está a vivir o sector lácteo, se se dirixiu a Consellería a AICA para coñecer os resultados da investigación nas granxas que están a recibir os prezos máis baixos e qué datos lle comunicaron, cáles son as actuacións que a Consellería está a levar adiante para garantir prezos que non sexan impostos unilateralmente pola industria e que non sexan abusivosInterpelaciónMedio Rural NacionalVer
Interpelación sobre cál é a posición da Xunta sobre o actual modelo de revalorización das pensións contributivas, regulado no artigo 58 do Texto refundido da Lei da Seguridade Social, que eliminou o IPC como referencia para establecer variables que determinan un incremento do 0,25%, moi por baixo do incremento dos prezos, o que condena as persoas pensionistas galegas a sufrir unha perda importante e sostida do seu poder adquisitivo, como por exemplo 0 2% que perderon tan só en 2017.InterpelaciónPolítica SocialNacionalVer
Interpelación sobre qué consecuencias tería, en opinión da Xunta, a aplicación do denominado factor de sostibilidade a partir de2019 sobre a xa escasa contía das pensións en Galicia, que segundo estimacións rigorosas provocaría unha redución do 5% da pensión inicial nos dez primeiros anos de aplicación e que chegaría ata unha perda do 20% na contía da pensión dos novos pensionistas ata o ano 2050.InterpelaciónPolítica SocialNacionalVer
Moción para substanciar a interpelación sobre sobre a política do goberno galego en materia de igualdade, conciliación e corresponsabilidadeInterpelaciónPolítica SocialNacionalVer
Moción para substanciar a interpelación sobre a política da Xunta en relación co impacto do actual modelo de revalorización das pensións contributivas no poder adquisitivo das persoas pensionistas de Galicia, instando á Xunta a esixir ao Goberno do Estado que elimine o factor de sostibilidade, derrogue, da Lei Xeral da Seguridade Social, os artigos sianlados e recupere a revalorización das pensións na súa modalidade contributiva, incluído o importe da pensión mínima, en relación ao IPC.InterpelaciónSanidadeNacionalVer
Interpelación sobre cómo valoran os datos sobre pobreza enerxética publicados recentemente polo INE, se consideran suficientes as medidas postas en marcha polo Goberno galego para facer fronte á situación dramática de miles de familias, se consideran xusto que nun país que exporta máis do 30% da enerxía eléctrica producida, moitas veces con elevados impactos ambientais, ocorra isto Interpelación EnerxíaNacionalVer
Interpelación sobre cál é o calendario de traballo que se marca a Xunta de Galicia, en qué datas aproximadas pensa resolver cada unha das concentracións, qué medios humanos e materiais vai sumar ao proxecto para cumprir cos prazos, qué informes técnicos elaborou para certificar que a labor é tecnicamente posible no tempo previstoInterpelación Medio Rural NacionalVer
Interpelación sobre qué valoración fai a Xunta da evolución dos datos de exclusión social e pobreza no país, se considera que as políticas realizadas durante os anos da crise incrementan a desigualdade e a pobreza, cáles son as medidas a nivel de pensións, salarios, vivenda e emprego teñen pensado desenvolver para reducir a situación de emerxencia de miles de galegos/as, se considera que neste contexto e de cara ao futuro, será exitosa a Estratexia pola inclusión socialInterpelación Política SocialNacionalVer
Interpelación sobre o motivo que esgrime a Consellería de Sanidade para non ter ofertado estas prazas, se consideran que manter a temporalidade nestes postos resulta menos custoso economicamente que resultaría a estabilidade nos mesmos, se son conscientes da afectación na calidade asistencial que supón esta precariedade e da vinculación da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, se ten pensado a Consellería ofertar agora ditas prazas cubertas con contratos e fomentar así a estabilidade laboral, qué ten pensado facer a Consellería para mellorar a precariedade no SERGAS Interpelación SanidadeNacionalVer
Interpelación sobre cómo valora o Goberno galego a evolución dos datos de desafiuzamentos en Galiza, se considera o Goberno galego suficiente o ritmo de descenso neste último ano, se ten prevista a Xunta facer modificacións lexislativas e normativas para garantir o dereito efectivo das persoas a unha vivenda digna
4) Considera o Goberno galego que a Lei 8/2012 de Vivenda de Galiza da resposta ao problema do acceso á vivenda da cidadanía galega?
Interpelación VivendaNacionalVer
Moción para rematar coa atomización do dispositivo de prevención e extinción de incendios e retomar o control da lacra dos lumes ao dispositivo do SPDCIF e cambiar o modelo de prevención e extinción de incendios forestaisMociónMedio RuralNacionalVer
Petición de documentación relativa ás denuncias presentadas ante a Xunta de Galicia en materia de medio ambiente durante os anos 2007 e 2012, con información desglosada por: corpos, tipoloxía ou materia infrinxida, denuncias con expediente incoado, denuncias con expediente resolto, denunicas con sanción pagada, denuncias que resolven a restitución do dano e denuncias remitidas á vía penalPetición de documentación PresidenciaNacionalVer
Petición de documentación relativa ao número de denuncias presentadas por cada corpo ambiental, desglosado o total nas tipoloxías ou materias denunciadas e/ou infrinxidas, así como polas demarcacións territoriais ou distritos, resolución e indicaciónsPetición de documentación PresidenciaNacionalVer
Proposición de Lei para a modificación da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia. PLEmpregoNacionalVer
Proposición de Lei de modificación da Lei 14/1985, reguladora dos xogos e apostas en Galicia.PLPresidenciaNacionalVer
Proposición de Lei de modificación do Real Decreto Lexislativo 8/2015, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.PLSanidadeNacionalVer
Proposición non de lei debatida en comisión sobre melloras no Camiño de Santiago mediante a plantación de árbores frondosas nas marxesPNLCulturaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a desenvolver, a través da Axencia de Turismo de Galicia, un proxecto para estudar e poñer en marcha plantacións de frondosas autóctonas nas marxes do Camiño de Santiago, a establecer franxas de protección entorno ao Camiño nas que non se poderían plantar especies alóctonas, a implicar neste proxecto a toda a industria forestal de Galicia, escolas forestais universitarias, centros educativos das zonas polas que percorre o Camiño, asociacións de defensa da natureza, etc. e a desenvolver pezas didácticas sobre cultura e patrimonio forestal destinadas aos peregrinos, así como, información sobre as especies e ecosistemas que rodean ao Camiño de Santiago.PNLCulturaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a desenvolver, a través da Axencia de Turismo de Galicia, un proxecto para estudar e poñer en marcha plantacións de frondosas autóctonas nas marxes do Camiño de Santiago, a establecer franxas de protección entorno ao Camiño nas que non se poderían plantar especies alóctonas, a implicar neste proxecto a toda a industria forestal de Galicia, escolas forestais universitarias, centros educativos das zonas polas que percorre o Camiño, asociacións de defensa da natureza, etc. e a desenvolver pezas didácticas sobre cultura e patrimonio forestal destinadas aos peregrinos, así como, información sobre as especies e ecosistemas que rodean ao Camiño de Santiago.PNLCulturaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión sobre a declaración da Ribeira Sacra como Ben de Interese CulturalPNLCulturaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno sobre a declaración da Ribeira Sacra como Ben de Interese Cultural.PNLCulturaNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a solicitar ao Goberno de España que adopte as medidas necesarias para retirar o Real Decreto 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e de BacharelatoPNLEducaciónNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a solicitar ao Goberno de España que adopte as medidas necesarias para retirar o Real Decreto 310/2016, do 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato PNLEducaciónNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar á Xunta de Galicia a dirixirse ao goberno de España para que se dirixa ao goberno de Arxentina para protexer, custodiar, conservar e permitir o acceso ao patrimonio cultural do Centro Galego de Bos Aires, negociar coas persoas ou institucións propietarias do patrimonio cultural e artístico do CGBA a conservación, catalogación, transmisión e acceso ao patrimonio culturalde Galicia na diáspora para as xeracións vindeiras, levar a cabo convenios de colaboración, dar a coñecer a obra gardada no CGBA, garantir a atención sanitaria ás persoas mutualistas por parte da institución resultante da compra do CGBAPNLEmigraciónNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia a dirixirse ao goberno de España para que se dirixa ao goberno de Arxentina para protexer, custodiar, conservar e permitir o acceso ao patrimonio cultural do Centro Galego de Bos Aires, negociar coas persoas ou institucións propietarias do patrimonio cultural e artístico do CGBA a conservación, catalogación, transmisión e acceso ao patrimonio culturalde Galicia na diáspora para as xeracións vindeiras, levar a cabo convenios de colaboración, dar a coñecer a obra gardada no CGBA, garantir a atención sanitaria ás persoas mutualistas por parte da institución resultante da compra do CGBAPNLEmigraciónNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a cumprir o artigo 4 da lei de Patrimonio Cultural de Galicia, así como o resto de disposicións tendentes a protección do patrimonio cultural do CGBA como colectividade galega no exterior, garantir a atención sanitaria ás persoas mutualistas por parte da institución resultante da compra co CGBA, protexer, conservar, custodiar e permitir o acceso ao patrimonio cultural do Centro Galego de Bos Aires, como patrimonio recollido no artigo 1.3 da Lei de Patrimonio cultural de Galicia nun único centro, como o Museo da Emigración Galega (MEGA) ou outro similar, e xestionado pola Federación de Sociedades Galegas ou similar, en colaboración coa Xunta de Galicia para garantir a conservación do legado patrimonial do CGBA, negociar a conservación, catalogación, transmisión, acceso e difusión ao patrimonio cultural e artístico do CGBA para as xeracións vindeiras, facilitando os Convenios de colaboración necesarios entre as institucións propietarias do patrimonio cultural e artístico do CGBA e a Xunta de Galicia, instar ao goberno de España a negociar os convenios de colaboración necesarios entre o Reino de España e a República de Arxentina, para preservar o patrimonio cultural existente no CGBAPNLEmigraciónNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a cumprir o artigo 4 da lei de Patrimonio Cultural de Galicia, así como o resto de disposicións tendentes a protección do patrimonio cultural do CGBA como colectividade galega no exterior, garantir a atención sanitaria ás persoas mutualistas por parte da institución resultante da compra co CGBA, protexer, conservar, custodiar e permitir o acceso ao patrimonio cultural do Centro Galego de Bos Aires, como patrimonio recollido no artigo 1.3 da Lei de Patrimonio cultural de Galicia nun único centro, como o Museo da Emigración Galega (MEGA) ou outro similar, e xestionado pola Federación de Sociedades Galegas ou similar, en colaboración coa Xunta de Galicia para garantir a conservación do legado patrimonial do CGBA, negociar a conservación, catalogación, transmisión, acceso e difusión ao patrimonio cultural e artístico do CGBA para as xeracións vindeiras, facilitando os Convenios de colaboración necesarios entre as institucións propietarias do patrimonio cultural e artístico do CGBA e a Xunta de Galicia, instar ao goberno de España a negociar os convenios de colaboración necesarios entre o Reino de España e a República de Arxentina, para preservar o patrimonio cultural existente no CGBAPNLEmigraciónNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta a apoiar á plantilla de Isolux Corsán-Corviám no seu rexeitamento ao ERE de extinción de contratos para 531 persoas, 91 delas en Galicia, manifestar publicamente o seu rexeitamento aos despedimentos e demandar a retirada do ERE, interceder diante da empresa para que retire o ERE e abra unha vía de negociación para buscar unha solución negociada e consensuada coa súa plantilla, solicitar publicamente a derrogación das últimas reformas laborais que permiten que unha empresa poida iniciar un ERE sen contar coa autorización da autoridade laboral competente PNLEmpregoNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta a apoiar á plantilla do Banco Popular/Pastor no seu rexeitamento ao ERE de extinción de contratos para 2.894 persoas, 435 delas en Galicia, interceder diante do Banco Popular/Pastor para que retire o ERE e abra unha vía de negociación para buscar unha solución negociada e consensuada coa súa plantilla, negociar coa dirección do Banco Popular/Pastor para que non se produza peche de oficinas que agraven a exclusión financeira en GaliciaPNLEmpregoNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a solicitar publicamente tanto a EXTEL como a Movistar, responsable directa deste ERE, que aclaren onde se vai a prestar o servizo de atención ao cliente, amosar o seu rexeitamento ao ERE de EXTEL e demandar a EXTEL e MOVISTAR a súa retirada para garantir o mantemento da totalidade dos postos de traballo, solicitar publicamente a derogación das últimas reformas laborais que permiten que unha empresa poida iniciar un ERE sen contar coa autorización da autoridade laboral competente, permitindo así que dunha maneira unilateral e sen unha firme acreditación as/os traballadoras/es poidan perder os seus postos de traballo, manifestar o seu compromiso para adoptar todalas medidas ao seu alcance para deixar sen efecto este ERE e loitar a longo prazo por mellorar as condicións do sector PNLEmpregoNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta a apoiar á plantilla de Isolux Corsán-Corviám no seu rexeitamento ao ERE de extinción de contratos para 531 persoas, 91 delas en Galicia, manifestar publicamente o seu rexeitamento aos despedimentos e demandar a retirada do ERE, interceder diante da empresa para que retire o ERE e abra unha vía de negociación para buscar unha solución negociada e consensuada coa súa plantilla, solicitar publicamente a derrogación das últimas reformas laborais que permiten que unha empresa poida iniciar un ERE sen contar coa autorización da autoridade laboral competente PNLEmpregoNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta a apoiar á plantilla do Banco Popular/Pastor no seu rexeitamento ao ERE de extinción de contratos para 2.894 persoas, 435 delas en Galicia, interceder diante do Banco Popular/Pastor para que retire o ERE e abra unha vía de negociación para buscar unha solución negociada e consensuada coa súa plantilla, negociar coa dirección do Banco Popular/Pastor para que non se produza peche de oficinas que agraven a exclusión financeira en GaliciaPNLEmpregoNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a solicitar publicamente tanto a EXTEL como a Movistar, responsable directa deste ERE, que aclaren onde se vai a prestar o servizo de atención ao cliente, amosar o seu rexeitamento ao ERE de EXTEL e demandar a EXTEL e MOVISTAR a súa retirada para garantir o mantemento da totalidade dos postos de traballo, solicitar publicamente a derogación das últimas reformas laborais que permiten que unha empresa poida iniciar un ERE sen contar coa autorización da autoridade laboral competente, permitindo así que dunha maneira unilateral e sen unha firme acreditación as/os traballadoras/es poidan perder os seus postos de traballo, manifestar o seu compromiso para adoptar todalas medidas ao seu alcance para deixar sen efecto este ERE e loitar a longo prazo por mellorar as condicións do sector  PNLEmpregoNacionalVer
Proposición para a recuperación dos dereitos do persoal laboral da Xunta de Galiza que foron eliminados polo goberno do PP do V Convenio colectivo do persoal laboralPNLFacendaNacionalVer
Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno, en relación á derrogaciónd a Lei 1/2012 e a recuperación dos dereitos do persoal laboral da XuntaPNLFacendaNacionalVer
Proposición non de lei, para o seu debate en comisión, en relación á derrogaciónd a Lei 1/2012 e a recuperación dos dereitos do persoal laboral da XuntaPNLFacendaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a dirixirse ao Goberno para incluír as modificacións necesarias na reforma da Lei Reguladora das Facendas Locais para a devolución de oficio do cobrado indebidamente por este imposto polos concellos en todos os casos nos que se producise unha venda a perda como mínimo nos 8 últimos exercicios, tal ecomo declarou a Sentenza do TC, para compensar aos concellos pola devolución do cobrado polo IVTNU, segundo aos acordos aos que se chegue entre a FEMP e o Ministerio de Economía e Facenda, asumindo o Estado a responsabilidade de dita devolución, para aprobar unha norma na que se teña en conta a revalorización dos terreos baseada en criterios diferentes aos que deron orixe a inconstitucionalidade da normativa e conforme ao respecto ao principio de sostemento dos gastos públicos baseados na capacidade económica do artigo 31 CE e para teren conta e sinalar na lei todas aquelas situacións especiais de emerxencia, a título exemplificativo, como son as dacións en pago, ou outras nas que exista perda da vivenda, emerxencia social, ou análogas nas que non se devengará o tributo.PNLFacendaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a dirixirse ao Goberno para incluír as modificacións necesarias na reforma da Lei Reguladora das Facendas Locais para a devolución de oficio do cobrado indebidamente por este imposto polos concellos en todos os casos nos que se producise unha venda a perda como mínimo nos 8 últimos exercicios, tal ecomo declarou a Sentenza do TC, para compensar aos concellos pola devolución do cobrado polo IVTNU, segundo aos acordos aos que se chegue entre a FEMP e o Ministerio de Economía e Facenda, asumindo o Estado a responsabilidade de dita devolución, para aprobar unha norma na que se teña en conta a revalorización dos terreos baseada en criterios diferentes aos que deron orixe a inconstitucionalidade da normativa e conforme ao respecto ao principio de sostemento dos gastos públicos baseados na capacidade económica do artigo 31 CE e para teren conta e sinalar na lei todas aquelas situacións especiais de emerxencia, a título exemplificativo, como son as dacións en pago, ou outras nas que exista perda da vivenda, emerxencia social, ou análogas nas que non se devengará o tributo.PNLFacendaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a denegar a autorización solicitada da actualización do proxecto de explotación, plan de restauración e estudo de impacto ambiental da concesión de explotación San Rafael número 2946, sita nos Concellos de Touro e O Pino, promovido pola sociedade cobre San Rafael S.L. (e participada por Atalaya Mining e Explotacións Galegas), a realizar un novo plan de restauración dos ríos e regatos da contorna da Mina de Touro - O Pino, a súa descontaminación e restauración, así como o dos terreos con cargo ao principio de quen contamina paga, e por tanto con cargo ás antigas explotadoras da mina de San Rafael, a previr, coa execución dos plans axeitados de restauración, que a contaminación se propague polo Ulla e chegue á Ría de Arousa, co prexuízo ambiental xeral e custo económico que tería para o sector marisqueiro da zona e a realizar estudos sobre a contaminación das augas e os seus efectos sobre a saúde da poboación.PNLIndustriaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a denegar a autorización solicitada da actualización do proxecto de explotación, plan de restauración e estudo de impacto ambiental da concesión de explotación San Rafael número 2946, sita nos Concellos de Touro e O Pino, promovido pola sociedade cobre San Rafael S.L. (e participada por Atalaya Mining e Explotacións Galegas), a realizar un novo plan de restauración dos ríos e regatos da contorna da Mina de Touro - O Pino, a súa descontaminación e restauración, así como o dos terreos con cargo ao principio de quen contamina paga, e por tanto con cargo ás antigas explotadoras da mina de San Rafael, a previr, coa execución dos plans axeitados de restauración, que a contaminación se propague polo Ulla e chegue á Ría de Arousa, co prexuízo ambiental xeral e custo económico que tería para o sector marisqueiro da zona e a realizar estudos sobre a contaminación das augas e os seus efectos sobre a saúde da poboación.PNLIndustriaNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a solicitar ó Goberno do Estado que non obstaculice a tramitación da Proposición de lei, amosando agravios con respecto a outros territorios e con falsidades, respectando así a vontade democrática expresada polo Parlamento galego, solicitar ao Goberno do Estado que inicie os trámites para a reversión da concesión e a posterior transferencia efectiva da titularidade á Xunta de Galicia PNLInfraestruturas
NacionalVer
Proposición non de lei para debate en pleno da suspensión da tempada de cazaPNLMedio AmbienteNacionalVer
PNL no pleno para frear a práctica que esta está a usar ao botar velenos nas marxes das súas estradas sen facer unha avaliación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos, así como o envelenamento de animais. e substituír esta práctica por traballos de roza mecánico con recuperación de materia orgánica para a fabricación de “compost”. PNLMedio AmbienteNacionalVer
PNL en pleno sobre a integración dos Axentes Medioambientais no 112 e diversas consideracións reclamadas polo colectivoPNLMedio AmbienteNacionalVer
PNL en comisión para frear a práctica que esta está a usar ao botar velenos nas marxes das súas estradas sen facer unha avaliación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos, así como o envelenamento de animais. e substituír esta práctica por traballos de roza mecánico con recuperación de materia orgánica para a fabricación de “compost”. PNLMedio AmbienteNacionalVer
PNL en comisión sobre a integración dos Axentes Medioambientais no 112 e diversas consideracións reclamadas polo colectivoPNLMedio AmbienteNacionalVer
PNL no pleno para frear a práctica que esta está a usar ao botar velenos nas marxes das súas estradas sen facer unha avaliación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos, así como o envelenamento de animais. e substituír esta práctica por traballos de roza mecánico con recuperación de materia orgánica para a fabricación de “compost”. PNLMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta en pleno sobre as condicións de traballo dos axentes medioambientais de Galiza e os seus vehículosPNLMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta en comisión sobre as condicións de traballo dos axentes medioambientais de Galiza e os seus vehículosPNLMedio AmbienteNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para frear a práctica que esta está a usar ao botar velenos nas marxes das súas estradas sen facer unha avaliación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos e substituír esta práctica por traballos de roza mecánico con recuperación de materia orgánica para a fabricación de “compost”PNLMedio AmbienteNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para frear a práctica que esta está a usar ao botar velenos nas marxes das súas estradas sen facer unha avaliación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos e substituír esta práctica por traballos de roza mecánico con recuperación de materia orgánica para a fabricación de “compost”PNLMedio AmbienteNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre as agresións que están a sufrir as árbores nas vilas de GalizaPNLMedio AmbienteNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre as agresións que están a sufrir as árbores nas vilas de GalizaPNLMedio AmbienteNacionalVer
Proposición non de lei en comisión na que se insta á insta a Xunta de Galicia a esixir ao Goberno do Estado que inclúa a tódalas variedades de eucalipto no Catálogo Estatal de Especies Exóticas e Invasoras e elaborar un protocolo de control e substitución das plantacións de eucalipto, que favoreza a maior implantación das especies autóctonasPNLMedio AmbienteNacionalVer
Proposición non de lei en comisión na que instamos á Xunta de Galicia a implantar restricións á plantación de eucaliptos análogas ás portuguesas en Galicia, prohibir o cultivo e as repoboacións con todas as especies do xénero Eucalyptus nos espazos integrantes da Rede galega de espazos protexidos, establecida pola Lei 9/2001 de Conservación da Natureza ou norma que a substitúa e iniciar con carácter urxente un programa de erradicación de eucalipto e especies pirófitas daqueles espazos que integran a Rede galega de espazos protexidosPNLMedio AmbienteNacionalVer
Proposición non de lei no pleno na que se insta á insta a Xunta de Galicia a esixir ao Goberno do Estado que inclúa a tódalas variedades de eucalipto no Catálogo Estatal de Especies Exóticas e Invasoras e elaborar un protocolo de control e substitución das plantacións de eucalipto, que favoreza a maior implantación das especies autóctonasPNLMedio AmbienteNacionalVer
Proposición non de lei no pleno sobre se ten coñecemento a Consellería do estado no que se atopan as/os axentes medioambientais, as instalacións e o grao de protección do Parque Nacional Marítimo Terrestre Das Illas Atlánticas de Galiza PNLMedio Ambiente NacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre se ten coñecemento a Consellería do estado no que se atopan as/os axentes medioambientais, as instalacións e o grao de protección do Parque Nacional Marítimo Terrestre Das Illas Atlánticas de Galiza PNLMedio Ambiente NacionalVer
Proposión non de lei instando á Xunta de Galicia para que inste ao Goberno de España a modificar o Real Decreto 1049/2003, do 1 de agosto, polo que se aproba a norma de calidade relativa ao mel para introducir un cambio normativo que permita aos nosos apicultores diferenciar as súas producións fronte ás de outros países e aos consumidores a orixe clara dos meles que consumenPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición para debatir en pleno e adoptar as medidas necesarias para que o contrato das traballadoras e traballadores fixos descontinuos do SPDCIF se prorrogue ao longo do ano aproveitando as súas capacidades non só nas labores de extinción, senón para as necesarias labores de prevención que se deben desenvolver nos períodos de baixo risco. Manter o nivel de alerta contra incendios, mentres se manteñan as altas temperaturas, e mentres non se produzan choivas que garantan un nivel axeitado de humidade que impida a produción de lumes e tomar medidas de achega de auga para os pozos, en caso de extrema seca, naqueles puntos onde fose necesario.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para que o Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar protocolos que permitan evitar que os concellos rurais sufran a interrupción prolongada do seu acceso ás tecnoloxías da información e da comunicación. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición en comisión para adoptar as medidas necesarias para que o contrato das traballadoras e traballadores fixos descontinuos do SPDCIF se prorrogue ao longo do ano
aproveitando as súas capacidades non só nas labores de extinción, senón para as necesarias labores de prevención que se deben desenvolver nos períodos de baixo
risco. Manter o nivel de alerta contra incendios, mentres se manteñan as altas temperaturas, e mentres non se produzan choivas que garantan un nivel axeitado
de humidade que impida a produción de lumes. Tomar medidas de achega de auga para os pozos, en caso de extrema seca, naqueles puntos onde fose necesario.
PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición en comisión para que o Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a elaborar protocolos que permitan evitar que os concellos rurais sufran a interrupción prolongada do seu acceso ás tecnoloxías da información e da comunicación. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición en comisión para incorporar as recomendacións da auditoría da Comisión Europea á hora de
modificar as medidas contempladas no plan de actuación contra a praga do nematodo do piñeiro. Tomar medidas para incrementar o número de trampas despregadas para controlar ao escaravello Monachus. Incrementar a contía das axudas para indemnizar aos propietarios de montes afectados polas perdas causadas pola praga do nematodo do piñeiro
PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición en comisión para que o Parlamento galego inste a Xunta de Galicia a ofrecer axudas directas para que os gandeiros e gandeiras que non teñen acceso á forraxe, por culpa dos incendios e da seca, poidan alimentar o seu gando. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición para debatir no pleno e executar os contratos mixtos de obras e servizos para a realización de traballos de prevención e extinción de incendios, antes do inicio da tempada primaveral ou durante, de non ser posible anteriormente, para lograr o obxectivo inicial que é a prevención dos lumes.Facer unha previsión orzamentaria inicial, que se executará provisionalmente, para a contratación antes da tempada de incendios, en todos os distritos forestais existentes.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición para debatir na comisión e executar os contratos mixtos de obras e servizos para a realización de traballos de prevención e extinción de incendios, antes do inicio da tempada primaveral ou durante, de non ser posible anteriormente, para lograr o obxectivo inicial que é a prevención dos lumes.Facer unha previsión orzamentaria inicial, que se executará provisionalmente, para a contratación antes da tempada de incendios, en todos os distritos forestais existentes.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para que o Parlamento de Galiza inste á Xunta ao pagamento dos cursos de formación continuada no agro galego do ano 2016PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para adopción de medidas contra a couza guatemalteca que afecta á pataca do noso paísPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para adopción de medidas contra a couza guatemalteca que afecta á pataca do noso paísPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate no pleno sobre a publicación das ordes para a concesión de axudas a agricultores e gandeiros no mes de febreiro a máis tardar, poñer os medios para solucionar a fenda dixital e que os trámites se poidan realizar por outras vías ademais das telemáticas, posibilitar que as oficinas agrarias comarcais cumpran funcións de asesoramento para apoiar a persoas con dificultades para realizar as tramitacións das axudas.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión sobre a publicación das ordes para a concesión de axudas a agricultores e gandeiros no mes de febreiro a máis tardar, poñer os medios para solucionar a fenda dixital e que os trámites se poidan realizar por outras vías ademais das telemáticas, posibilitar que as oficinas agrarias comarcais cumpran funcións de asesoramento para apoiar a persoas con dificultades para realizar as tramitacións das axudas.PNLMedio RuralNacionalVer
PNL para o pleno sobre que vai facer a Xunta algún tipo de intervención ante o Goberno con vistas a defender os intereses dos gandeiros galegos fronte a construción desta macrogranxa prevista en SoriaPNLMedio RuralNacionalVer
PNL para debate en comisión sobre que vai facer a Xunta algún tipo de intervención ante o Goberno con vistas a defender os intereses dos gandeiros galegos fronte a construción desta macrogranxa prevista en SoriaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei sobre as actuacións da Xunta no que atinxe á seguridade laboral no agro, gandaría e no plano forestalPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei na comisión sobre as actuacións da Xunta no que atinxe á seguridade laboral no agro, gandaría e no plano forestalPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno do Parlamento de Galiza para poñer en marcha un plan de choque para o control poboacional da vespa velutina para o ano 2018PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno sobre danos ocasionados pola secaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei sobre a etiqueta do mel galego na que o Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para que inste ao Goberno español a modificar o Real Decreto 1049/2003, do 1 de agosto, polo que se aproba a norma de calidade relativa ao mel para introducir un cambio normativo que permita aos nosos apicultores diferenciar as súas producións fronte ás de outros países e aos consumidores a orixe clara dos meles que consumenPNLMedio RuralNacionalVer
PNL para que o Parlamento de Galiza Que inste ao Goberno do Estado a impulsar a aplicación efectiva da Lei 45/07 de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural. que active as medidas necesarias para desenvolver esta Lei 45/07 de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural. no seu ámbito de competencias, coordinando a súa aplicación co Goberno do Estado a través da elaboración do Segundo Programa de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural e que habilite a partida orzamentaria, no Orzamento de 2017, para o cofinanciamento necesario na elaboración dos novos plans de zona e o Segundo Programa de Desenvolvemento Sustentable do Medio Rural.PNLMedio RuralNacionalVer
PNL debatida en comisión para que o Parlamento de Galiza Que inste ao Goberno do Estado a impulsar a aplicación efectiva da Lei 45/07 de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural. que active as medidas necesarias para desenvolver esta Lei 45/07 de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural. no seu ámbito de competencias, coordinando a súa aplicación co Goberno do Estado a través da elaboración do Segundo Programa de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural e que habilite a partida orzamentaria, no Orzamento de 2017, para o cofinanciamento necesario na elaboración dos novos plans de zona e o Segundo Programa de Desenvolvemento Sustentable do Medio Rural.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para que o Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a que proceda á modificación da actual relación de postos de Traballo da Consellería de Medio Rural, no senso de que a duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se incremente sobre os 3 meses actuais, sendo equiparados cos traballadores e traballadoras, persoal laboral fixo descontinuo, ampliando a súa relación contractual a un total de nove (9) meses.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a que proceda á modificación da actual relación de postos de Traballo da Consellería de Medio Rural, no senso de que a duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se incremente sobre os 3 meses actuais, sendo equiparados cos traballadores e traballadoras, persoal laboral fixo descontinuo, ampliando a súa relación contractual a un total de nove (9) meses.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei debatida en comisión a prol do rural do noso país debido a que a Xunta de Galiza promociona unhas axudas con fins propagandísticos, coa finalidade de defender que estamos na lexislatura do rural, pero, á hora da verdade, impide o acceso a elas. A administración pública entendida como obstáculo permanente para a cidadaníaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta de Galicia a crear unha axuda específica dedicada a apoiar e potenciar as explotacións vitivinícolas pequenas e medianaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta de Galicia a crear unha axuda específica dedicada a apoiar e potenciar as explotacións vitivinícolas pequenas e medianaPNLMedio RuralNacionalVer
PNL no pleno sobre as medidas que está a tomar a Xunta de Galiza para erradicar a praga da pulga da patacaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei sobre a redución de fondos do Plan MarcoPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para remitirlle unha relación das axudas concedidas e denegadas aos distintos grupos parlamentares do Parlamento de Galicia.e sacar unha nova liña de indemnizacións para afectados pola vaga de lumes do ano 2017, que sexan efectivas e que lle sirvan a concellos e persoas físicas acceder a elasPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión sobre as medidas que está a tomar a Xunta de Galiza para erradicar a praga da pulga da patacaPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión sobre as medidas que está a tomar a Xunta de Galiza para erradicar a praga da pulga da patacaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre os protocolos que vai adoptar a Xunta de Galiza contra a erosión do chanPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión sobre que medidas ten pensado levar a cabo a Consellería de Medio Rural para paliar a perda de produción dos e das apicultoras galegasPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre a redución de fondos do Plan MarcoPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para remitirlle unha relación das axudas concedidas e denegadas aos distintos grupos parlamentares do Parlamento de Galicia.e sacar unha nova liña de indemnizacións para afectados pola vaga de lumes do ano 2017, que sexan efectivas e que lle sirvan a concellos e persoas físicas acceder a elasPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión para facer un estudo real das perdas producidas este ano por mor das inclemencias meteorolóxicas e pola avespiña do castiñeiro., manter unha xuntanza cás organizacións agrarias, así como como con representantes da IXP Castaña de Galicia e con produtoras, empresas transformadoras e comercializadoras para avaliar os danos e fixar cantidades a indemnizar, debido a situación de excepcionalidade na que se atopan os/as produtores/as, transformadores/as e comercializadores/as de castaña, habilitar unha liña de axudas específicas para paliar as enormes perdas sufridas na última campañaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión pola desatención por parte da Xunta de Galiza ás produtoras de gando extensivo, castaña, apicultura e cereal afectados pola seca e a xeada do 8 de setembro de 2017PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para que o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver as actuacións necesarias, en orde á tramitación e aprobación dun proxecto de regulamentación de mecanismos necesarios e condicións, para incentivar as externalidades positivas dos terreos que estean sitas en Rede Natura ou outras figuras de protección medioambiental, en orde a regulamentación detallada de implantación dos mecanismos de compensación directa aos titulares dos terreosPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver as actuacións necesarias, en orde á tramitación e aprobación dun proxecto de regulamentación de mecanismos necesarios e condicións, para incentivar as externalidades positivas dos terreos que estean sitas en Rede Natura ou outras figuras de protección medioambiental, en orde a regulamentación detallada de implantación dos mecanismos de compensación directa aos titulares dos terreosPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en pleno para elaborar un protocolo de actuación para as terras queimadas con carácter universal de aplicación e con redaccións por zonas, que prioricen a perda de chan e a súa microbioloxía, a contaminación das augas doces, a perda de biodiversidade e paisaxe, así coma os multiservizos da terra. Estes protocolos teñen e deben ser avaliados no plano temporal e económico e crear un banco de sementes para implantar na práctica do “heomulching” con especies de crecemento rápido e pouco perenne, e outro de sementes endóxenas baixo criterios técnicos cunhas reservas mínimas por especiePNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión para elaborar un protocolo de actuación para as terras queimadas con carácter universal de aplicación e con redaccións por zonas, que prioricen a perda de chan e a súa microbioloxía, a contaminación das augas doces, a perda de biodiversidade e paisaxe, así coma os multiservizos da terra. Estes protocolos teñen e deben ser avaliados no plano temporal e económico e crear un banco de sementes para implantar na práctica do “heomulching” con especies de crecemento rápido e pouco perenne, e outro de sementes endóxenas baixo criterios técnicos cunhas reservas mínimas por especiePNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno sobre a nova reforma da PAC que prepara a UE e sobre as medidas correctoras que ten pensado adoptar o executivo galego ante esta nova agresión ás nosas labregasPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre a nova reforma da PAC que prepara a UE e sobre as medidas correctoras que ten pensado adoptar o executivo galego ante esta nova agresión ás nosas labregasPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno sobre a formación necearia para o disposición de loita contra os lumes (Spdcif) que a Xunta de Galiza non está a dar ao persoal conforme as indicacións da Unión EuropeaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre a formación necearia para o disposición de loita contra os lumes (Spdcif) que a Xunta de Galiza non está a dar ao persoal conforme as indicacións da Unión EuropeaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno solicitando axudas económicas á Xunta de Galicia aos agricultores e agricultoras que teñan que mudar a súa maquinaria e as súas prácticas por mor da nova normativa europea sobre xurrosPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión solicitando axudas económicas á Xunta de Galicia aos agricultores e agricultoras que teñan que mudar a súa maquinaria e as súas prácticas por mor da nova normativa europea sobre xurrosPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei solicitando información sobre o avance da couza guatemalteca e as medidas que se van tomar a fin de erradicala., información sobre as medidas establecidas ata o de agora e os seus efectos, recollidos na resolución do 8 de marzo de 2017 que recolle as zonas infestadas e as zonas tampón, e implementa as medidas para a erradicación e control do organismo de corentena e información sobre as axudas concedidas a particulares e produtoresPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para garantir que a carne galega está libre de antibióticosPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en pleno sobre a perda de explotación agraria e sobre a superficie agaria utililizada que sufriu un descenso dun 15% dende o ano 2007. Solicitamos á Xunta a adopción de medidas ante esta desfeitaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para esixirlle á xunta medidas para que as produtoras e produtores de pataca non sufran as baixadas de ata un 30% que están a padecerPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para garantir que a carne galega está libre de antibióticosPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión sobre a perda de explotación agraria e sobre a superficie agaria utililizada que sufriu un descenso dun 15% dende o ano 2007. Solicitamos á Xunta a adopción de medidas ante esta desfeitaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para esixirlle á xunta medidas para que as produtoras e produtores de pataca non sufran as baixadas de ata un 30% que están a padecerPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no plenopara que o Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a analizar urxentemente os niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos e elementos traza nas augas e nos sedimentos dos encoros nas zonas afectadas pola recente vaga de lumes forestaisPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre o contrato e entrega de vehículos non aptos ás brigadas do servizo público de extinción (Spdcif) en plena campaña de máximo riscoPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión sobre o contrato e entrega de vehículos non aptos ás brigadas do servizo público de extinción (Spdcif) en plena campaña de máximo riscoPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non del lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a manter o operativo contra incendios todolos meses de inverno, realizando outro tipo de labores no monte, de tipo preventivo, manter o nivel de alerta contra incendios, mentras se manteñan as altas temperaturas e mentras non se produzan choivas que garantan un nivel axeitado de humidade que impida a produción de lumes, tomar medidas de achega de augas para os pozos, en caso de extrema seca, naqueles puntos onde fose necesarioPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non del lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a manter o operativo contra incendios todolos meses de inverno, realizando outro tipo de labores no monte, de tipo preventivo, manter o nivel de alerta contra incendios, mentras se manteñan as altas temperaturas e mentras non se produzan choivas que garantan un nivel axeitado de humidade que impida a produción de lumes, tomar medidas de achega de augas para os pozos, en caso de extrema seca, naqueles puntos onde fose necesarioPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a incrementar a partida orzamentada inicialmente, destinar parte do orzamentado a axudas directas a erda da produción, incluir nesta orde ás/ós titulares de explotacións de autoconsumo ou sen actividade comercial, racionalizar as novas estruturas e mellorar as existentes para o abastecemento de auga tales como balsas de almacenamento, bebedoiros, conducións para o seu abastecemento, aumentar o prazo de solicitude, habilitar persoal nos concellos afectados, ou no seu defecto nas oficinas agrarias comarcais, para que posibles persoas beneficiarias non teñan en internet un impedimento á hora de solicitar a subvenciónPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o parlamento de Galicia inste á Xunta a implementar as medidas necesarias para que oito razas autóctonas galegas deixen de estar no apartado de especies en perigo de extinción no Catálogo Oficial de Razas de gando de EspañaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a sacar unha nova liña de subvencións que recolla certos puntos básicos, reunirse co sector agrogandeiro e cos grupos e entidades que promulgan a convivencia entre a actividade humana no rural e a fauna salvaxe para tratar de adaptar o marco lexislativo actual en materia de convivencia coa fauna salvaxe á situación real do territorio, en especial sobre a problemática do loboPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta de Galicia a adoptar excepcións á normativa europea que afecta á aplicación do xurro e do esterco que sean análogas ás asturianas e que estean pactadas co sector agrícola e gandeiroPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a adiantar os pagos da PAC como fan noutras comunidades autónomas e facelo efectivo na primeira data posible, e non como fixeron no pasado ano 2017PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non del lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a convocar as cualificacións profesionais que abarque a todo o dispositivo do SPDCIF (2000 prazas) tal e como se fixo noutras comunidades do estadoPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non del lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a convocar as cualificacións profesionais que abarque a todo o dispositivo do SPDCIF (2000 prazas) tal e como se fixo noutras comunidades do estadoPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a ampliar o prazo para pasar dita inspección ata o mes de marzo do ano 2017, ampliar o número de Estacións de Inspección de Equipos de Aplicación de Produtos Fitosanitarios (ITEAF) nas comarcas de A Limia e Verín (en Ourense) e na comarca de A Terra Chá (Lugo), por ser as comarcas que máis lonxe se atopan de ITEAFs, a pesar de representar o 17`68% do censo total de equipos na Galiza, dotar unha partida para subvencionar a adquisición de equipos novos a tódolos agricultores que dispoñan de equipos que non pasen a inspección, reducir o custe da inspección e das multas un 50%, xa que nos parece excesivo para un sector que día tras día ven reducir os ingresos por mor das políticas neoliberais que dende Europa están a aplicar en favor dos tratados de libre comercioPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta a que liquide o anticipo das axudas europeas da PAC, correspondentes ao exercicio de 2016, no presente mes de novembro PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a modificar a Lei 7/1012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia, no seu Cap. V, sección 2ª, no que atinxe ao deslindamento dos montes veciñais en mán común, no sentido que o deslindamento dos montes volva a ser competencia da Consellería de Medio RuralPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta á non obrigación de ter que asegurar toda a explotación de viñedo, posto que hai viticultores/as que teñen parcelas en distintas zonas con diferentes incidencias: se non teñen que asegurar parcelas que non van ter sinistros, redúcense os kg asegurados e, por tanto, redúcese o custo da póliza, a bonificacións no primeiro ano de contratación, aumentar o prezo das castes autóctonas ou autorizadas, fomentar a contratación para a xente nova, con incorporación na actividade agraria nos 2 anos anteriores, cun incentivo de subvención na prima base, fomentar a contratación en zonas que tiveron moita incidencia de sinistros na campaña anterior, aprazar a baixada de 10 puntos na subvención de Enesa, que non se faga efectiva ata dentro de 2 anos, na comunidade galega, incentivar unha subvención da Xunta nas zonas que tiveron maior incidencia de sinistros, permitir un aumento nos kg de produción nos módulos de inverno, para non ter que facer unha póliza complementaria na primavera, darlle publicidade aos seguros agrarios dende as Oficinas Agrarias Comarcais, dar unha maior bonificación por renovación se non tiveron sinistros segundo o historial do asegurado, eliminar o sistema de bonificacións e recargas nos sinistros por adversidades climáticas, que as/os viticultores a tempo parcial teñan as mesmas vantaxes na contratación de seguros que os que o son a título principalPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta á non obrigación de ter que asegurar toda a explotación de viñedo, posto que hai viticultores/as que teñen parcelas en distintas zonas con diferentes incidencias: se non teñen que asegurar parcelas que non van ter sinistros, redúcense os kg asegurados e, por tanto, redúcese o custo da póliza, a bonificacións no primeiro ano de contratación, aumentar o prezo das castes autóctonas ou autorizadas, fomentar a contratación para a xente nova, con incorporación na actividade agraria nos 2 anos anteriores, cun incentivo de subvención na prima base, fomentar a contratación en zonas que tiveron moita incidencia de sinistros na campaña anterior, aprazar a baixada de 10 puntos na subvención de Enesa, que non se faga efectiva ata dentro de 2 anos, na comunidade galega, incentivar unha subvención da Xunta nas zonas que tiveron maior incidencia de sinistros, permitir un aumento nos kg de produción nos módulos de inverno, para non ter que facer unha póliza complementaria na primavera, darlle publicidade aos seguros agrarios dende as Oficinas Agrarias Comarcais, dar unha maior bonificación por renovación se non tiveron sinistros segundo o historial do asegurado, eliminar o sistema de bonificacións e recargas nos sinistros por adversidades climáticas, que as/os viticultores a tempo parcial teñan as mesmas vantaxes na contratación de seguros que os que o son a título principalPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a ampliar o prazo para pasar dita inspección ata o mes de marzo do ano 2017, ampliar o número de Estacións de Inspección de Equipos de Aplicación de Produtos Fitosanitarios (ITEAF) nas comarcas de A Limia e Verín (en Ourense) e na comarca de A Terra Chá (Lugo), por ser as comarcas que máis lonxe se atopan de ITEAFs, a pesar de representar o 17`68% do censo total de equipos na Galiza, dotar unha partida para subvencionar a adquisición de equipos novos a tódolos agricultores que dispoñan de equipos que non pasen a inspección, reducir o custe da inspección e das multas un 50%, xa que nos parece excesivo para un sector que día tras día ven reducir os ingresos por mor das políticas neoliberais que dende Europa están a aplicar en favor dos tratados de libre comercioPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta a que liquide o anticipo das axudas europeas da PAC, correspondentes ao exercicio de 2016, no presente mes de novembro PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a modificar a Lei 7/1012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia, no seu Cap. V, sección 2ª, no que atinxe ao deslindamento dos montes veciñais en mán común, no sentido que o deslindamento dos montes volva a ser competencia da Consellería de Medio Rural PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a dirixirse ao Goberno central para: axeitar a normativa de seguros ás diferentes actividades englobadas no sector primario, con adecuación ás características técnicas de cada actividade asegurada, con especial revisión e adecuación das primas e das coberturas aseguradas no sector gandeiro e agrario, con plena identificación da específica actividade que se asegura e tendo en conta elementos determinantes como a súa extensión, actividade, características e problemas específicos así como os tempos de resposta cando se produce o sinistro, comprobación e o pagamento das coberturas aseguradas, axeitar o plan da Xunta de axudas á contratación de seguros agrarios á realidade específica de cada actividade, así como incrementar a contía específica dedicada a este finPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para solicitar do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño a inscrición do eucalipto no Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras do Estado español xunto con varias medidas tendentes á reducción progresiva e eliminación desta especie dos espazos sensíbeis incluída a Rede NaturaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para solicitar do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño a inscrición do eucalipto no Catálogo de Especies Exóticas e Invasoras do Estado español xunto con varias medidas tendentes á reducción progresiva e eliminación desta especie dos espazos sensíbeis incluída a Rede NaturaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste ao goberno galego, e concretamente á Consellería de Medio Rural a analizar con profundidade un cambio de modelo e de aeronave e voltar a contratar directamente pola Xunta de Galiza ao persoal a través das listas do Decreto de listas de contratación de persoal temporal, tal como se facía antes con resultados moito melloresPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste ao goberno galego, e concretamente á Consellería de Medio Rural a analizar con profundidade un cambio de modelo e de aeronave e voltar a contratar directamente pola Xunta de Galiza ao persoal a través das listas do Decreto de listas de contratación de persoal temporal, tal como se facía antes con resultados moito melloresPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a modificar o Decreto 37/2006, das listas de contratación eliminando o guión para que as traballadoras e traballadores de tres meses poidan optar a cubrir vacantes e non vacantes, suprimir as coletillas de “Reforzo da Campaña do Verán” e de “Como máximo tres meses”, solicitar a ampliación dos contratos de tres a nove mesesPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a modificar o Decreto 37/2006, das listas de contratación eliminando o guión para que as traballadoras e traballadores de tres meses poidan optar a cubrir vacantes e non vacantes, suprimir as coletillas de “Reforzo da Campaña do Verán” e de “Como máximo tres meses”, solicitar a ampliación dos contratos de tres a nove mesesPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en pleno sobre o prezo do leite sostíbel, traslado ao goberno a necesidade de fixar índices de referencia mínimos para o leite a semellanza doutros países da UE e adoptar as medidas necesarias para frear o ritmo de peche das granxes e do despoboamento do rural mediante un plan estratéxico PNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión sobre o prezo do leite sostíbel, traslado ao goberno a necesidade de fixar índices de referencia mínimos para o leite a semellanza doutros países da UE e adoptar as medidas necesarias para frear o ritmo de peche das granxes e do despoboamento do rural mediante un plan estratéxico PNLMedio RuralNacionalVer
PNL en pleno sobre a prioridade nas adxudicacións deberá ser para os mozos e as mozas, pequenos e pequenas. viticultores/as. De seguido, para pequenos/as viticultores/as profesionais que sexan explotación prioritaria e teñan menos viñedo que a media. E, en último lugar, se restasen adxudicacións de plantacións, estas concederanse ao resto de solicitantesPNLMedio RuralNacionalVer
PNL en comisión sobre a prioridade nas adxudicacións deberá ser para os mozos e as mozas, pequenos e pequenas. viticultores/as. De seguido, para pequenos/as viticultores/as profesionais que sexan explotación prioritaria e teñan menos viñedo que a media. E, en último lugar, se restasen adxudicacións de plantacións, estas concederanse ao resto de solicitantesPNLMedio RuralNacionalVer
Solicitude de debate no pleno do Parlamento de Galiza da modificación do Consello Forestal Galego, esixencia dun plan estratéxico de xestión do monte galego e a ordenación dos cultivos agrarios e forestaisPNLMedio RuralNacionalVer
Solicitude de debate na comisión da modificación do Consello Forestal Galego, esixencia dun plan estratéxico de xestión do monte galego e a ordenación dos cultivos agrarios e forestaisPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei debatida en comisión para frear a venda de madeira que non estea queimada ou danada por enfermidades nos montes conveniados ata que toda a madeira queimada sexa vendida e retirada dos nosos montes. e que se estipule un procedemento para que en casos extraordinarios de graves danos en arborado, como o da vaga de lumes de outubro de 2017, se tomen as medidas oportunas para darlle temporalmente preferencia á comercialización e retirada da madeira queimada dos montes afectados.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para frear a venda de madeira que non estea queimada ou danada por enfermidades nos montes conveniados ata que toda a madeira queimada sexa vendida e retirada dos nosos montes. e que se estipule un procedemento para que en casos extraordinarios de graves danos en arborado, como o da vaga de lumes de outubro de 2017, se tomen as medidas oportunas para darlle temporalmente preferencia á comercialización e retirada da madeira queimada dos montes afectados.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre o estabelecemento dun procedemento ou instrución para que a administración forestal avalíe a situación das comunidades de montes previamente á cancelación de oficio dos actuais convenios que a Consellería de Medio Rural ten establecidos con estas, de tal xeito que se asegure que aquelas comunidades de montes ás que se lle rescinda o convenio, teñan asegurada a súa viabilidade para manter unha xestión forestal sostiblePNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno sobre o estabelecemento dun procedemento ou instrución para que a administración forestal avalíe a situación das comunidades de montes previamente á cancelación de oficio dos actuais convenios que a Consellería de Medio Rural ten establecidos con estas, de tal xeito que se asegure que aquelas comunidades de montes ás que se lle rescinda o convenio, teñan asegurada a súa viabilidade para manter unha xestión forestal sostiblePNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para a execución do acordo aprobado no ano 2015 sobre a horticultura e agricultura ecolóxicaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para a execución do acordo aprobado no ano 2015 sobre a horticultura e agricultura ecolóxicaPNLMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre a execución do acordo aprobado no ano 2015 sobre a horticultura e agricultura ecolóxicaPNLMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en pleno sobre a execución do acordo aprobado no ano 2015 sobre a horticultura e agricultura ecolóxicaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno para instar á Xunta de Galiza a elaborar un Mapa de Solos de Galiza que clasifique os solos en función das súas aptitudes, e que inclúa un Catálogo de Solos de alta produtividade agropecuariaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre a protección do Acivro no territorio galegoPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre a protección do Acivro no territorio galegoPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre as demandas que o colectivo de axentes forestais lle está a facer á Xunta de GalizaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre as demandas que o colectivo de axentes forestais lle está a facer á Xunta de GalizaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión na que se insta a Xunta de Galicia a reunirse de forma urxente cos e cas representantes dos e das axentes forestais e medioambientais para retomar así as negociacións e cumprir os acordos que hoxe a Xunta de Galicia non está a levar a caboPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno na que se insta a Xunta de Galicia a reunirse de forma urxente cos e cas representantes dos e das axentes forestais e medioambientais para retomar así as negociacións e cumprir os acordos que hoxe a Xunta de Galicia non está a levar a caboPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre etiquetado do leite e a súa indicación xeográfica respectando o acordo lácteo e que se inste ao goberno do estado español a poñelo en marchaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre etiquetado do leite e a súa indicación xeográfica respectando o acordo lácteo e que se inste ao goberno do estado español a poñelo en marchaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre as faixas de protección na que solicitamos Informar e establecer directrices claras a tódolos concellos e distritos forestais de Galiza, informar e formar de forma axeitada ás e ós axentes forestais e técnicos para unha axeitada aplicación das normas legais establecidas e informar de forma axeitada ás e ós propietarios particulares e ás CCMM para unha acaída execución das normas establecidas.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre as faixas de protección na que solicitamos Informar e establecer directrices claras a tódolos concellos e distritos forestais de Galiza, informar e formar de forma axeitada ás e ós axentes forestais e técnicos para unha axeitada aplicación das normas legais establecidas e informar de forma axeitada ás e ós propietarios particulares e ás CCMM para unha acaída execución das normas establecidas.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre o avance da praga da pataca e a couza guatemalteca e sobre as medidas en marcha PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre o informe elaborado por Greenpace sobre a planificación en Galicia sobre a loita contra os incendiosPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para a posta en marcha dun plan de fomente da horticultura, futicultura e agricultura ecolóxicaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre o avance da praga da pataca e a couza guatemalteca e sobre as medidas en marcha PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para a posta en marcha dun plan de fomente da horticultura, futicultura e agricultura ecolóxicaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre o informe elaborado por Greenpace sobre a planificación en Galicia sobre a loita contra os incendiosPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre as condicións das traballadoras/es de Seaga na que solicitamos aplicar unha subrogación ás traballadoras e traballadores de Seaga incluíndo a estas e a estes no SPDCIF, recoñecer o tempo traballado en SEAGA, tres meses por ano (tempada máximo risco) á hora de acceder ás listas de contratación da Xunta de Galicia e reunirse de forma urxente co Comité de Empresa de SEAGAPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre as condicións das traballadoras/es de Seaga na que solicitamos aplicar unha subrogación ás traballadoras e traballadores de Seaga incluíndo a estas e a estes no SPDCIF, recoñecer o tempo traballado en SEAGA, tres meses por ano (tempada máximo risco) á hora de acceder ás listas de contratación da Xunta de Galicia e reunirse de forma urxente co Comité de Empresa de SEAGAPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre a creación e convocatoria da mesa de incendios así como adiantar o envío do Pladiga ao Consello Forestal de GalizaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno sobre a creación e convocatoria da mesa de incendios así como adiantar o envío do Pladiga ao Consello Forestal de GalizaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia a tomar tódalas medidas necesarias para prohibir estas prácticas abusivas cos contratos lácteos por parte das multinacionais, e que poidan así obter un prezo xusto polo prezo do leite que producen nas súas explotaciónsPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar á Xunta de Galicia a tomar tódalas medidas necesarias para prohibir estas prácticas abusivas cos contratos lácteos por parte das multinacionais, e que poidan así obter un prezo xusto polo prezo do leite que producen nas súas explotaciónsPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia a contratar ao persoal das brigadas helitrasportadas exclusivamente de xeito dependente da Xunta de Galicia e garantir que todos os helicópteros transporten única e exclusivamente brigadas conformadas por bombeiros forestais do SPDCIF.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar á Xunta de Galicia a contratar ao persoal das brigadas helitrasportadas exclusivamente de xeito dependente da Xunta de Galicia e garantir que todos os helicópteros transporten única e exclusivamente brigadas conformadas por bombeiros forestais do SPDCIF.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galiza a tomar as medidas necesarias e instar ao Goberno do Estado a que realice as negociacións oportunas para que Galiza non vexa mermadas as partidas que destina a UE aos pagos da PACPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar á Xunta de Galiza a tomar as medidas necesarias e instar ao Goberno do Estado a que realice as negociacións oportunas para que Galiza non vexa mermadas as partidas que destina a UE aos pagos da PACPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión na que se insta á Xunta de Galicia a engadir os pastos arbustivos e pastos sobre arboredo declarables nas axudas da PAC, tal e como teñen noutras comunidades autónomasPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión na que se insta á Xunta de Galicia a que en tódalas liñas de axudas nas que sexan beneficiarias as Comunidades de Montes, estas e as súas mancomunidades, tamén poderán facer os traballos obxecto das axudas, favorecendo así a xeración de emprego na perspectiva da economía local e socialPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión solicitando o reinvestimento dos ingresos nos montes veciñais en man común do noso paísPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión no que se insta á Xunta de Galicia a substituír aos efectivos da UME e a Operación Centinela por persoal do servizo público de o SPDCIF para as labores de extinción de incendios forestais na Comunidade galegaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión na que instamos á Xunta de Galicia a axilizar a entrega das axudas comprometidas para loitar contra a praga da couza guatemaltecaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión na que instamos a aplicar o V Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galicia ao persoal de SEAGA, ampliar os contratos a 9 meses, o mesmo que os das compañeiras-os contratados directamente pola Consellería e eliminar o protocolo que obriga a realizar tarefas de prevención e extinción durante os meses de alto risco de incendios forestaisPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión na que se insta á Xunta de Galicia a axilizar os permisos para xestionar a madeira queimada antes de que se bote a perder e así frear a tala de madeira verde e non facer máis dano ambiental nos nosos montesPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno na que se insta á Xunta de Galicia a que en tódalas liñas de axudas nas que sexan beneficiarias as Comunidades de Montes, estas e as súas mancomunidades, tamén poderán facer os traballos obxecto das axudas, favorecendo así a xeración de emprego na perspectiva da economía local e socialPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei no pleno na que instamos á Xunta de Galicia a proceder á modificación da actual relación de postos de Traballo da Consellería de Medio Rural, no senso de que a duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se incremente sobre os tres (3) meses actuais, sendo equiparados cos traballadores e traballadoras, persoal laboral fixo descontinuo, ampliando a súa relación contractual a un total de nove (9) mesesPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno solicitando o reinvestimento dos ingresos nos montes veciñais en man común do noso paísPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno no que se insta á Xunta de Galicia a substituír aos efectivos da UME e a Operación Centinela por persoal do servizo público de o SPDCIF para as labores de extinción de incendios forestais na Comunidade galegaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno na que instamos á Xunta de Galicia a axilizar a entrega das axudas comprometidas para loitar contra a praga da couza guatemaltecaPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno na que instamos a aplicar o V Convenio Único do Persoal Laboral da Xunta de Galicia ao persoal de SEAGA, ampliar os contratos a 9 meses, o mesmo que os das compañeiras-os contratados directamente pola Consellería e eliminar o protocolo que obriga a realizar tarefas de prevención e extinción durante os meses de alto risco de incendios forestaisPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en pleno na que se insta á Xunta de Galicia a axilizar os permisos para xestionar a madeira queimada antes de que se bote a perder e así frear a tala de madeira verde e non facer máis dano ambiental nos nosos montesPNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a implantar restricións á plantación de eucaliptos análogas ás portuguesas en Galicia, a prohibir o cultivo e as repoboacións con todas as especies do xénero Eucalyptus nos espazos integrantes da Rede galega de espazos protexidos, establecida pola Lei 9/2001 de Conservación da Natureza ou norma que a substitúa e a iniciar con carácter urxente un programa de erradicación de eucalipto e especies pirófitas daqueles espazos que integran a Rede galega de espazos protexidos.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno sobre cál foi o motivo para suprimir os pastos arbustivos e pastos sobre arboredo declarables nas axudas da PAC, tal e como teñen en outras Comunidades Autónomas.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a reunirse de forma urxente cos e cas representantes dos e das axentes forestais e medioambientais para retomar así as negociacións e cumprir os acordos que hoxe a Xunta de Galicia non está a levar a cabo.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a publicar na web de Agader o PDRS (Programa de Desenvolvemento Rural Sostible) 2014-2020, así como as zonas do mesmo e os plans de zona.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a publicar na web de Agader o PDRS (Programa de Desenvolvemento Rural Sostible) 2014-2020, así como as zonas do mesmo e os plans de zona.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión, relativa a incrementar o número de centros e alumnos e alumnas que deixaron de recibir actividades formativas e educativas sobre os incendios forestai, instando á Xunta a incrementar ata 10.000 o número de alumnas/os que recibirán charlas formativas de concienciación medioambiental tal como se recolle no punto 6.3.2. do Pladiga. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a que proceda á modificación da actual Relación de Postos de Traballo da Consellería de Medio Rural, no senso de que a duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se incremente sobre os 3 meses actuais, sendo equiparados cos traballadores e traballadoras, persoal laboral fixo descontinuo, ampliando a súa relación contractual a un total de nove meses.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a que proceda á modificación da actual Relación de Postos de Traballo da Consellería de Medio Rural, no senso de que a duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se incremente sobre os 3 meses actuais, sendo equiparados cos traballadores e traballadoras, persoal laboral fixo descontinuo, ampliando a súa relación contractual a un total de nove meses.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión sobre as medidas que está a levar a cabo a Consellería de Medio Rural no pastoreo en terreos queimados, instando á Xunta a eliminar a prohibición de pastorear en terreos queimados, de forma excepcional en terreos afectados con moita superficie queimada ou gandería en extensivo, e simplificar a solicitude para facelo.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno, relativa a incrementar o número de centros e alumnos e alumnas que deixaron de recibir actividades formativas e educativas sobre os incendios forestai, instando á Xunta a incrementar ata 10.000 o número de alumnas/os que recibirán charlas formativas de concienciación medioambiental tal como se recolle no punto 6.3.2. do Pladiga. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a que proceda á modificación da actual Relación de Postos de Traballo da Consellería de Medio Rural, no senso de que a duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se incremente sobre os 3 meses actuais, sendo equiparados cos traballadores e traballadoras, persoal laboral fixo descontinuo, ampliando a súa relación contractual a un total de nove meses.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a que proceda á modificación da actual Relación de Postos de Traballo da Consellería de Medio Rural, no senso de que a duración dos contratos do persoal de reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) se incremente sobre os 3 meses actuais, sendo equiparados cos traballadores e traballadoras, persoal laboral fixo descontinuo, ampliando a súa relación contractual a un total de nove meses.
PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno sobre as medidas que está a levar a cabo a Consellería de Medio Rural no pastoreo en terreos queimados, instando á Xunta a eliminar a prohibición de pastorear en terreos queimados, de forma excepcional en terreos afectados con moita superficie queimada ou gandería en extensivo, e simplificar a solicitude para facelo.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a suspender a marcaxe e o posterior sacrificio dos animais que deron positivo “dubidoso” en canto non se acade un novo protocolo de actuación por parte da consellería e do responsable de sanidade animal, a realizar novas probas, dado que non se están a facer correctamente en moitos casos, e que ademais temos constancia de que só o 0,01 dos casos de vacas dubidosas de tuberculose dá positivo na análise post mortem, o que demostra a escasa fiabilidade das probas actuais, a, no caso que se confirmen as vacas positivas, solicitar que se lle dea a posibilidade ao/á gandeiro/a de elixir o tipo de sacrificio (selectivo ou baleirado) e coas mesmas indemnizacións (indemnización por animal sacrificado e lucro cesante), a que no baremo que se usa para indemnizar os animais se teñan en conta, ademais da idade, tipo de animal, xenética, raza, tipo de explotación – intensiva, extensiva ou ecolóxica e a cubrir os gastos de desprazamento dos animais dentro das axudas a os custes, xa que esta, non deixa de ser unha obriga imposta de sacrificio aínda que despois dea negativo en matadoiro.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta de Galicia a dar explicacións acerca de cómo vai xestionar as cancelacións de oficio de cara a garantir a xestión forestal sostible e viable, fundamentalmente daqueles montes non capitalizados ou con escasos recursos económicos, a establecer un procedemento ou instrución para que a administración forestal avalíe a situación das comunidades de montes previamente á cancelación de oficio dos actuais convenios que a Consellería de Medio Rural ten establecidos con estas, de tal xeito que se asegure que aquelas comunidades de montes ás que se lle rescinda o convenio, teñan asegurada a súa viabilidade para manter unha xestión forestal sostible. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta de Galicia a dar explicacións acerca de cómo vai xestionar as cancelacións de oficio de cara a garantir a xestión forestal sostible e viable, fundamentalmente daqueles montes non capitalizados ou con escasos recursos económicos, a establecer un procedemento ou instrución para que a administración forestal avalíe a situación das comunidades de montes previamente á cancelación de oficio dos actuais convenios que a Consellería de Medio Rural ten establecidos con estas, de tal xeito que se asegure que aquelas comunidades de montes ás que se lle rescinda o convenio, teñan asegurada a súa viabilidade para manter unha xestión forestal sostible.
PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a suspender a marcaxe e o posterior sacrificio dos animais que deron positivo “dubidoso” en canto non se acade un novo protocolo de actuación por parte da consellería e do responsable de sanidade animal, a realizar novas probas, dado que non se están a facer correctamente en moitos casos, e que ademais temos constancia de que só o 0,01 dos casos de vacas dubidosas de tuberculose dá positivo na análise post mortem, o que demostra a escasa fiabilidade das probas actuais, a, no caso que se confirmen as vacas positivas, solicitar que se lle dea a posibilidade ao/á gandeiro/a de elixir o tipo de sacrificio (selectivo ou baleirado) e coas mesmas indemnizacións (indemnización por animal sacrificado e lucro cesante), a que no baremo que se usa para indemnizar os animais se teñan en conta, ademais da idade, tipo de animal, xenética, raza, tipo de explotación – intensiva, extensiva ou ecolóxica e a cubrir os gastos de desprazamento dos animais dentro das axudas a os custes, xa que esta, non deixa de ser unha obriga imposta de sacrificio aínda que despois dea negativo en matadoiro.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a poñer en marcha grupos de traballo participativos e multidisciplinares coa representación de todos os sectores implicados na cadea de valor forestal, da madeira e o moble, así como asociacións de protección e estudo do medio ambiente, universidades e grupos políticos, para deseñar entre todos un proxecto de Plan Forestal de Galicia de futuro e pensado a longo prazo e a trasladar ao Parlamento o proxecto final de Plan Forestal, emanado dos grupos de traballo descritos, onde se creará unha Comisión de Estudo, co formato que o regulamento da cámara así o determine, para tentar chegar a un acordo parlamentario o máis amplo posible para unha iniciativa de Pais como esta que debería poder estar vixente durante décadas.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a poñer en marcha grupos de traballo participativos e multidisciplinares coa representación de todos os sectores implicados na cadea de valor forestal, da madeira e o moble, así como asociacións de protección e estudo do medio ambiente, universidades e grupos políticos, para deseñar entre todos un proxecto de Plan Forestal de Galicia de futuro e pensado a longo prazo e a trasladar ao Parlamento o proxecto final de Plan Forestal, emanado dos grupos de traballo descritos, onde se creará unha Comisión de Estudo, co formato que o regulamento da cámara así o determine, para tentar chegar a un acordo parlamentario o máis amplo posible para unha iniciativa de Pais como esta que debería poder estar vixente durante décadas. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a instar ao Goberno do Estado a elaborar unha lei de cambio climático pactada cos demais partidos e os axentes sociais, que permita reducir as emisións contaminantes e avanzar na transición cara enerxías limpas. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a desenvolver un plan de axudas aos traballadores do rural que viron minguadas as súas colleitas a causa das fortes choivas dos últimos meses.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a elaborar un plan de loita contra as acacias coa axuda das asociacións que levan tempo facéndolle fronte e coa colaboración dos concellos afectados.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a desenvolver un plan de axudas aos traballadores do rural que viron minguadas as súas colleitas a causa das fortes choivas dos últimos meses. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a instar ao Goberno do Estado a elaborar unha lei de cambio climático pactada cos demais partidos e os axentes sociais, que permita reducir as emisións contaminantes e avanzar na transición cara enerxías limpas.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a incluír no programa da Academia Galega de Seguridade Pública -ou centro público que a administración considere- a formación necesaria e obrigatoria para todas e todos os bombeiros forestais que desempeñan as funcións en Galiza, así como formar a estas traballadoras nos módulos especificados. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a incluír no programa da Academia Galega de Seguridade Pública -ou centro público que a administración considere- a formación necesaria e obrigatoria para todas e todos os bombeiros forestais que desempeñan as funcións en Galiza, así como formar a estas traballadoras nos módulos especificados. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a elaborar un plan de axudas ao comercio que teña por obxecto mellorar a súa actividade nos concellos rurais de menos de 5.000 habitantes. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión para que se inste ao Goberno central para que impulse a reforma da Lei de Titularidade Compartida en coherencia coa reforma do sistema especial agrario da seguridade social de maneira que a cotización das mulleres cotitulares, ademais de contar coas bonificacións oportunas, sexan acordes co nivel de renta das explotacións agrarias de maneira que se supriman as barreiras que puideran existir por esta razón e outras medidas para rematar coa desigualdade que sobfren as mulleres do rural neste ámbito PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a dotar aos concellos de persoal suficiente para identificar as parcelas e facer un seguimento daquelas que presentan maiores riscos en caso de lumes. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a cambiar o actual modelo de adxudicación do diñeiro ao sector da madeira e planificar as inversións en materia forestal con un ano de antelación. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno para que se inste ao Goberno central para que impulse a reforma da Lei de Titularidade Compartida en coherencia coa reforma do sistema especial agrario da seguridade social de maneira que a cotización das mulleres cotitulares, ademais de contar coas bonificacións oportunas, sexan acordes co nivel de renta das explotacións agrarias de maneira que se supriman as barreiras que puideran existir por esta razón e outras medidas para rematar coa desigualdade que sobfren as mulleres do rural neste ámbito PNLMedio RuralNacionalVer
Propoición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a dotar aos concellos de persoal suficiente para identificar as parcelas e facer un seguimento daquelas que presentan maiores riscos en caso de lumes. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a elaborar un plan de axudas ao comercio que teña por obxecto mellorar a súa actividade nos concellos rurais de menos de 5.000 habitantes. PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición Non de Lei en Comisión para instar á Xunta a elaborar un Mapa de Solos de Galiza que clasifique os solos en función das súas aptitudes, e que inclúa un Catálogo de Solos de alta produtividade agropecuaria.PNLMedio RuralNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan de choque para o control poboacional da vespa velutina, poñer en marcha de maneira efectiva a comisión de seguemento e incorporar a esta a representantes do tecido asociativo apícola, abrir e potenciar liñas de investigación sobre o control da vespa velutina, poñer en marcha un programa de formación específico para o persoal implicado no control e na erradicación da praga, mellorar a coordinación de tódolos axentes implicados e abrir unha liña de axudas específica para axudar a aplicultores/as a paliar as perdas sufridas, tanto as derivadas da perda física de animais e colleita correlativa de mel, como os gastos derivados da xestión da pragaPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia a constituir unha mesa de diálogo cos actores afectados pola seca para debater propostas que permitan paliar os seus danos e deseñar estratexias que permitan abordar situacións similares nos anos vindeirosPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento galego inste á Xunta de Galicia a adoptar excepcións á normativa europea que afecta á aplicación do xurro e do esterco que sean análogas ás asturianas e que estean pactadas co sector agrícola e gandeiroPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a adiantar os pagos da PAC como fan noutras comunidades autónomas e facelo efectivo na primeira data posible, e non como fixeron no pasado ano 2017PNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a estudar caso por caso os terreos afectados por un/ha axente medioambiental, dependendo da casuística dos terreos afectados e os propietarios do gando, aprobar rapidamente o pastoreo, remitir un informe, en caso de ser favorable, aos axentes de Seprona para que paren de multar ao que exerce no terreo o pastoreoPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a incrementar a partida orzamentada inicialmente, destinar parte do orzamentado a axudas directas a erda da produción, incluir nesta orde ás/ós titulares de explotacións de autoconsumo ou sen actividade comercial, racionalizar as novas estruturas e mellorar as existentes para o abastecemento de auga tales como balsas de almacenamento, bebedoiros, conducións para o seu abastecemento, aumentar o prazo de solicitude, habilitar persoal nos concellos afectados, ou no seu defecto nas oficinas agrarias comarcais, para que posibles persoas beneficiarias non teñan en internet un impedimento á hora de solicitar a subvención PNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o parlamento de Galicia inste á Xunta a implementar as medidas necesarias para que oito razas autóctonas galegas deixen de estar no apartado de especies en perigo de extinción no Catálogo Oficial de Razas de gando de EspañaPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a sacar unha nova liña de subvencións que recolla certos puntos básicos, reunirse co sector agrogandeiro e cos grupos e entidades que promulgan a convivencia entre a actividade humana no rural e a fauna salvaxe para tratar de adaptar o marco lexislativo actual en materia de convivencia coa fauna salvaxe á situación real do territorio, en especial sobre a problemática do loboPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a estudar caso por caso os terreos afectados por un/ha axente medioambiental, dependendo da casuística dos terreos afectados e os propietarios do gando, aprobar rapidamente o pastoreo, remitir un informe, en caso de ser favorable, aos axentes de Seprona para que paren de multar ao que exerce no terreo o pastoreoPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non del lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a dirixirse ao Goberno central para: axeitar a normativa de seguros ás diferentes actividades englobadas no sector primario, con adecuación ás características técnicas de cada actividade asegurada, con especial revisión e adecuación das primas e das coberturas aseguradas no sector gandeiro e agrario, con plena identificación da específica actividade que se asegura e tendo en conta elementos determinantes como a súa extensión, actividade, características e problemas específicos así como os tempos de resposta cando se produce o sinistro, comprobación e o pagamento das coberturas aseguradas, axeitar o plan da Xunta de axudas á contratación de seguros agrarios á realidade específica de cada actividade, así como incrementar a contía específica dedicada a este finPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a recoñecer os montes veciñais en man común como unha titularidade veciñal, comunitaria, distinta e en pé de igualdade das titularidades públicas e privadas, trasladar este recoñecemento a tódalas lexislacións estatais e autonómicas nas que figure o monte veciñal en man comúnPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a facer un censo do número de porcoriles nos montes galegos e implemente medidas para erradicar o porcoril dos montes galegos PNLMedio rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a elaborar protocolos de actuación para as terras queimadas respectando as súas características, onde priorice, a perda de chan e a súa microbioloxía, a contaminación das augas doces, a perda de biodiversidade e paisaxe, e os multiservizos da terra, sacar un informe dese protocolo sobre onde se vai a realizar a práctica do "heomulching" para saber si procede a mesma, elaborar unha análise do material que se vai a utilizar no "heomulching" por si pode resultar perxudicial para a flora autóctona, crear bancos de sementes endóxenas baixo criterios técnicos, para evitar así a súa importación, xerando postos de traballo no rural, destinar máis medios á prevención e defensa dos nosos montes mediante o SPDCIF. PNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a que dende a Consellería de Medio Rural se informe aos diferentes grupos desta Cámara sobre as investigacións que se están a levar a cabo nas dependencias do Centro Tecnolóxico da Carne, da cal forma parte a través do padroado, integrar a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentaria, por en funcionamento a Axencia Galega de Calidade AlimentariaPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non del lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a elaborar un informe sobre a figura de protección medioambiental onde se vai a realizar a práctica do "heomulching" para saber si procede a mesma, elaborar unha análise do material que se vai a utilizar no "heomulching" por si vai a ser perxudicial para a flora autóctona e destinar máis medios á prevención e defensa dos nosos montes mediante o SPDCIFPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a que dende a Consellería de Medio Rural se informe aos diferentes grupos desta Cámara sobre as investigacións que se están a levar a cabo nas dependencias do Centro Tecnolóxico da Carne, da cal forma parte a través do padroado, integrar a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentaria, por en funcionamento a Axencia Galega de Calidade Alimentaria. PNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a informar a produtores, comercializadores, cooperativas e empresas sobre o estado do avance da avispiña nos seus territorios así como das medidas que esta está a implementar para frear a praga, dar cursos de formación a produtores para atacar a avespiña antes de que chegue o "Torymus Sinensis", incrementar a partida para a erradicación da praga, pois estase a observar como as medidas tomadas ata o de agora non foron as suficientes. PNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a establecer sistemas de medición e cálculo da pegada ambiental das granxas galegas avalados pola comunidade científica e adaptados a nosa realidade e territorio (a súa posta en marcha constituiría unha ferramenta para mellorar a percepción do consumidor sobre os nosos produtos. Serían tamén unha gran xustificación para as axudas que recibe o sector), crear un selo ó que se poden sumar as granxas que emiten menos de 0,8 quilos de CO2 por litro de leite tal como existe noutros países da CEEPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a informar a produtores, comercializadores, cooperativas e empresas sobre o estado do avance da avispiña nos seus territorios así como das medidas que esta está a implementar para frear a praga, dar cursos de formación a produtores para atacar a avespiña antes de que chegue o "Torymus Sinensis", incrementar a partida para a erradicación da praga, pois agora mesmo estase a observar como as medidas tomadas ata o de agora non foron as suficientesPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a estudar caso por caso os terreos afectados por un ou unha Axente Medioambiental, dependendo da casuística dos terreos afectados e os propietarios do gando, aprobar rapidamente o pastoreo, remitir un informe en caso de ser favorable os axentes de Seprona para que paren de multar o que exerce no terreo o pastoreoPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galiza inste á Xunta a acabar coa atomización do dispositivo de prevención e extinción de incendios e retomar o control da lacra dos lumes ao dispositivo do SPDCIF, mellorar a capacidade de extinción dos medios aéreos apostando por medios con maior capacidade de auga (curiosamente Galiza carece de helicópteros pesados e moi eficaces, con alta estabilidade en condicións de moito vento como por exemplo o Kamov que pode descargar ata 5000 litros de auga), incrementar a vixiancia e disuasión a través de casetas de vixiancia, pechadas a dia de hoxe, e volver introducir brigadas de vixiancia móbil no servizo, sustituindo á operación centinela que é un gasto moi importante (aproximadamente 600.000€), establecer unha mesa de análise para estudar a nova tipoloxía de lumes moito mais perigosos e complexos, como son os lumes de cuarta e quinta xeración, e lumes de tipo convectivo, crear protocolos precisos para a actuación dese tipo de lumes, moito mais perigosos e destrutivos, establecer reténs de bulldozer, tres por provincia xa que son moi operativos tanto de dia como de noite para o control de lumes de alta velocidade de propagación, aplicar unha formación especifica para os bombeiros forestais de Galiza ante a multiemerxencia das tipoloxías anteriormente especificadas, modificar o Decreto 37/2006 das listaxes de contratación eliminando o guión para que as traballadoras/es de tres meses poidan optar a cubrir vacantes e non vacantes, suprimir das cláusulas dos contratos as mencións ou engadidos: “a duración máxima, establécese en tres meses” e a de “apoio á campaña de verán de alto risco”, solicitar a ampliación dos contratos das traballadoras/es de tres a nove meses en base ao capital humano que achegan e a favorecer unha contratación digna PNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a estudar caso por caso os terreos afectados por un ou unha Axente Medioambiental, dependendo da casuística dos terreos afectados e os propietarios do gando, aprobar rapidamente o pastoreo, remitir un informe en caso de ser favorable os axentes de Seprona para que paren de multar o que exerce no terreo o pastoreoPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a establecer unha liña de axuda específica para os danos ocasionados pola xeada dodía 27 de abril, ás produtoras e produtores das zonas mencionadas anteriormente, indistintamente de que estean ou non amparadas polas D.O ́s correspondentesPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta, e en concreto á Consellería de Medio Rural, a que prohiba a caza, non só nas zonas afectadas polos incendios, senón en todas aquelas que rodean as zonas prexudicadas, coa finalidade de garantir así a supervivencia da poboación das especies cinexéticasPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a convocar de forma inmediata unha liña de axudas para a ordenación de montes, onde aparezan como beneficiarios as comunidades de montes veciñais e propietarias e propietarios particulares que necesiten un plan de ordenaciónPNLMedio Rural NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar á Xunta de Galicia á regularización da profesión da Educación Social en Galicia a través dunha Lei galega de profesionalización da Educación Social, instando tamén ao goberno do estado a facelo a nivel estatalPNLPolitica SocialNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar ao goberno central a poñer todolos medios necesarios para a loita contra a violencia de xénero, así como a dotación orzamentaria necesaria, tomar medidas para que a aplicación do DAR-AA sexa perfecionada, colaborar coas universidades que participaron no proxecto a fin de que sexa unha ferramenta válida na prevención, non facer recortes orzamentarios en ningún dos campos de prevención e mantemento da protección e axuda ás mulleres, nun eido tan sensible como o da violencia de xénero PNLPolitica SocialNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia á regularización da profesión da Educación Social en Galicia a través dunha Lei galega de profesionalización da Educación Social, instando tamén ao goberno do estado a facelo a nivel estatalPNLPolitica SocialNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para instar ao goberno central a poñer todolos medios necesarios para a loita contra a violencia de xénero, así como a dotación orzamentaria necesaria, tomar medidas para que a aplicación do DAR-AA sexa perfecionada, colaborar coas universidades que participaron no proxecto a fin de que sexa unha ferramenta válida na prevención, non facer recortes orzamentarios en ningún dos campos de prevención e mantemento da protección e axuda ás mulleres, nun eido tan sensible como o da violencia de xénero PNLPolitica SocialNacionalVer
Proposición non de lei sobre baixas e cancelación do servizo das Casas Niño da Xunta de GalizaPNLPolítica SocialNacionalVer
Proposición non de lei sobre as axudas ás Casas NiñoPNLPolítica SocialNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a modificar o método actual de revalorización anual das pensións, establecido no artigo 58 do texto refundido da Lei da Seguridade Social, porque supón condenar ás persoas pensionistas galegas a perder poder adquisitivo ano tras ano e volver a recuperar como criterio de revalorización o IPC, tal é como se facía ata a reforma do sistema de 2013.PNLPolítica SocialNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a eliminar o denominado factor de sostibilidade da pensión de xubilación e polo tanto a derrogación do articulo 210.1, ultimo parágrafo, do artigo 211 e da disposición adicional terceira do Texto refundido da Lei da Seguridade Social.PNLPolítica SocialNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a modificar o método actual de revalorización anual das pensións, establecido no artigo 58 do texto refundido da Lei da Seguridade Social, porque supón condenar ás persoas pensionistas galegas a perder poder adquisitivo ano tras ano e volver a recuperar como criterio de revalorización o IPC, tal é como se facía ata a reforma do sistema de 2013.PNLPolítica SocialNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a eliminar o denominado factor de sostibilidade da pensión de xubilación e polo tanto a derrogación do articulo 210.1, ultimo parágrafo, do artigo 211 e da disposición adicional terceira do Texto refundido da Lei da Seguridade Social.
PNLPolítica SocialNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a contratar de xeito directo, como servizo público, e catalogar vía RPT da Consellería de Política Social, ao persoal monitor de tempo libre das Campañas de Verán da Xunta, garantindo as súas condicións laborais axustadas ao convenio colectivo de referencia.PNLPolítica SocialNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a contratar de xeito directo, como servizo público, e catalogar vía RPT da Consellería de Política Social, ao persoal monitor de tempo libre das Campañas de Verán da Xunta, garantindo as súas condicións laborais axustadas ao convenio colectivo de referencia.PNLPolítica SocialNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar á Xunta de Galicia a retirar inmediatamente a campaña para o día 25 de novembro, Dia Internacional contra as Violencias Machistas PNLPolitica Social NacionalVer
Proposición non de lei en comisión sobre o contrato de limpeza de edificios administartivos e se a Xunta de Galiza consegue levar a cabo as recomendacións da auditoría independente externa que estableceu a inoperatividade e contrario ao interese público a existencia dun único interlocutor no lote número 1 inda que sexa o máis grandePNLPresidenciaNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar ao goberno central a convocar xuices/as sustitutos/as para a tempada vacacional, a fin de xulgados de violencia non queden sen cubrir, destinando os recursos necesarios e prevendoos nos orzamentos, para levar a cabo a prevención e protección das posibles vítimas de violencia de xnénero, para que non se produza desprotección por falta de financiamentoPNLPresidenciaNacionalVer
Proposición non de lei en comision para instar ao goberno central a convocar xuices/as sustitutos/as para a tempada vacacional, a fin de xulgados de violencia non queden sen cubrir, destinando os recursos necesarios e prevendoos nos orzamentos, para levar a cabo a prevención e protección das posibles vítimas de violencia de xnénero, para que non se produza desprotección por falta de financiamentoPNLPresidenciaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a dirixirse ao Goberno de España para presentar un Proxecto de lei de modificación da LO 10/1995 e adaptar o Código Penal á normativa europea de protección e contido dos dereitos humanos e liberdades públicas contidos na Convención Europea de Dereitos Humanos, nomeadamente á protección do dereito da liberdade de expresión, con suxeición á xurisprudencia do TEDH.PNLPresidenciaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a elaborar un Proxecto de Lei de modificación da Lei de Dereito Civil de Galicia, que regule as institucións de adopción e autotutela.PNLPresidenciaNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para instar ao goberno de España a solicitar un informe estatístico sobre os datos de mulleres, nomeadamente as galegas, que levan este dispositivo intrauterino ESSURE e os datos estatísticos sobre as mesmas que tiveron problemas despois da sua colocación, retirar do mercado o produto ESSURE, despois do mes de novembro, se resulta probado que non cumpre os requisitos de seguranza necesarios, desautorizar a súa implantación ata que non se dispoña de estudos fiables sobre os seus efectos e consecuencias, facilitar e retirar aqueles dispositivos ás mulleres que padezan problemas relacionados coa implantación do mesmo, e que así o soliciten PNLSanidadeNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento galego inste á Xunta a convocar unha Oferta Pública de Emprego extraordinaria para ofertar as prazas ocupadas por persoal interino PNLSanidadeNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a: presentar ante o Parlamento, no prazo máximo de 3 meses, un informe detallado sobre o número de persoas en listas de espera en Galicia en agarda de cita ou atención sanitaria (primaria ou especializada), reforzar de xeito estrutural (cubrindo ou creando novos postos de traballo onde se precise) a plantilla de persoal en centros de saúde e hospitais, tamén no rural (algo que non está a acontecer), para reducir as listas de agarda, así como abrir camas pechadas para aumentar os recursos, presentar ante o Parlamento de Galicia, no prazo máximo de 5 meses, un Plan Integral de Atención Sanitaria específico para as comarcas rurais galegas, onde se teñan en conta as circunstancias do rural e da súa poboación, así como o criterio de tódolos axentes implicados. PNLSanidadeNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a dirixirse ao Goberno de España para investigar a filtración dos resultados do MIR e depurar responsabilidades, a esixir o tratamento diferenciado de datos segundo o grado de protección ou niveis esixidos na LOPD, e sobre todo aqueles que como a incapacidade teñen un tratamento de nivel alto segundo dita lei e a comunicar o asunto á Axencia Española de Protección de Datos, para a imposición de medidas
.
PNLSanidadeNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a dirixirse ao Goberno de España para investigar a filtración dos resultados do MIR e depurar responsabilidades, esixir o tratamento diferenciado de datos segundo o grado de protección ou niveis esixidos na LOPD, e sobre todo aqueles que como a incapacidade teñen un tratamento de nivel alto segundo dita lei e a comunicar o asunto á Axencia Española de Protección de Datos, para a imposición de medidas.
PNLSanidadeNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a modificar o DECRETO 42/1998, polo que se regula o transporte sanitario de xeito que se garantan axudas económicas para os gastos de manutención, hospedaxe e desprazamentos en transporte non sanitario de pacientes, e no seu caso de acompañante, a outras Comunidades Autónomas para completar o seu estudio clínico e/ou realizar un tratamento.PNLSanidadeNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a convocar unha Oferta Pública de Emprego extraordinaria para ofertar as prazas ocupadas por persoal interinoPNLSanidade NacionalVer
Proposición non de lei en pleno para trasladar ao Goberno do Estado que realice as modificacións necesarias na Lei Xeral da Seguridade Social, aprobada por Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, nos casos nos que se accedeu á xubilación anticipada, no sentido de que se aplicará unha penalización inferior á que existe actualmente dos coeficientes redutores establecidos no artigo 208 da citada Lei, con 35 anos cotizados e unha redución progresiva dos mencionados coeficientes ata a súa desaparición total cunha cotización de 40 anosPNLTraballoNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para trasladar ao Goberno do Estado que realice as modificacións necesarias na Lei Xeral da Seguridade Social, aprobada por Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, nos casos nos que se accedeu á xubilación anticipada, no sentido de que se aplicará unha penalización inferior á que existe actualmente dos coeficientes redutores establecidos no artigo 208 da citada Lei, con 35 anos cotizados e unha redución progresiva dos mencionados coeficientes ata a súa desaparición total cunha cotización de 40 anosPNLTraballoNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a defender de xeito activo os dereitos dos 755.928 pensionistas de Galicia, rexeitando de forma explícita o incremento do 0,25% previsto polo Goberno central, apoiar explicitamente a “Proposición de ley relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2017 y de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la seguridad social” presentada no Congreso dos Diputados o dia 13 de outubro de 2016PNLTraballoNacionalVer
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a defender de xeito activo os dereitos dos 755.928 pensionistas de Galicia, rexeitando de forma explícita o incremento do 0,25%previsto polo Goberno central, apoiar explicitamente a "Proposición de ley relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2017 y de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la seguridad social" presentada no Congreso dos Diputados o dia 13 de outubro de 2016 PNLTraballoNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Comisión instando á Xunta a elaborar un informe que expoña os datos relacionados co acceso á vivenda, desafiuzamentos, acceso a vivenda protexida, porcentaxe de ingresos dedicados a vivenda, etc..., de maneira desagregada, que nos poida dar unha visión, a incrementar as partidas orzamentarias destinadas a políticas de acceso á vivenda, a incrementar a vivenda protexida en réxime de aluguer, a establecer gravames fiscais para as vivendas baleiras, a garantir a alternativa habitacional ás mulleres que a soliciten acreditando unha situación de violencia machista e a promoción da conversión das casas de acollida en Centros de Recuperación IntegralPNLVivendaNacionalVer
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno instando á Xunta a elaborar un informe que expoña os datos relacionados co acceso á vivenda, desafiuzamentos, acceso a vivenda protexida, porcentaxe de ingresos dedicados a vivenda, etc..., de maneira desagregada, que nos poida dar unha visión, a incrementar as partidas orzamentarias destinadas a políticas de acceso á vivenda, a incrementar a vivenda protexida en réxime de aluguer, a establecer gravames fiscais para as vivendas baleiras, a garantir a alternativa habitacional ás mulleres que a soliciten acreditando unha situación de violencia machista e a promoción da conversión das casas de acollida en Centros de Recuperación Integral. PNLVivendaNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste ao novo goberno de Galicia a impartir as instrucións oportunas para prover de xeito inmediato unha aplicación informática que garanta o uso normal do galego na Administración de Xustiza en GaliciaPNLXustizaNacionalVer
Proposición non de lei en pleno para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a que dispoña a creación dunha bolsa de tres corpos periciais especializados: o primeiro deles en urbanismo e contratación administrativa, o segundo en análise económica e contable e o terceiro en materia de informática, que se poñan a disposición de todolos xulgados de instrución de Galicia, e a súa difusión por medio das canles conveniadas co Consello Xeral do Poder Xudicial e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia PNLXustizaNacionalVer
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste ao novo goberno de Galicia a impartir as instrucións oportunas para prover de xeito inmediato unha aplicación informática que garanta o uso normal do galego na Administración de Xustiza en Galicia PNLXustizaNacionalVer
Proposición non de lei en Comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a que dispoña a creación dunha bolsa de tres corpos periciais especializados: o primeiro deles en urbanismo e contratación administrativa, o segundo en análise económica e contable e o terceiro en materia de informática, que se poñan a disposición de todolos xulgados de instrución de Galicia, e a súa difusión por medio das canles conveniadas co Consello Xeral do Poder Xudicial e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia PNLXustizaNacionalVer
Proposición non de lei no pleno sobre o contrato de limpeza de edificios administartivos e se a Xunta de Galiza consegue levar a cabo as recomendacións da auditoría independente externa que estableceu a inoperatividade e contrario ao interese público a existencia dun único interlocutor no lote número 1 inda que sexa o máis grandePNL
PresidenciaNacionalVer
Pregunta no pleno sobre cal foi o motivo para ocultar unicamente a visión frontal do Parlamentario de En
Marea e non así a do resto dos deputados que interviñan nese punto a consecuencia de levar unha camisola de "Lumes Nunca Máis"
PreguntaCRTVGNacionalVer
Pregunta no pleno sobre cal foi o motivo para ocultar unicamente a visión frontal do Parlamentario de En
Marea e non así a do resto dos deputados que interviñan nese punto a consecuencia de levar unha camisola de "Lumes Nunca Máis"
PreguntaCRTVGNacionalVer
Pregunta no pleno sobre o secuestro dos medios públicos galegos durante o día da tráxica vaga de lumes que asolou o PaísPreguntaCRTVGNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o secuestro dos medios públicos galegos durante o día da tráxica vaga de lumes que asolou o PaísPreguntaCRTVGNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a cobertura informativa polo conflito de Bershka en PontevedraPreguntaCRTVGNacionalVer
Pregunta sobre a practicamente nula cobetura dos incendios do pasado 16 de outubro na TVGPreguntaCRTVGNacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre se considera a CRTVG que a emisión de programas de servizo público pode e debe depender de que reciban achegas das consellerías do ramo, se non cre que é necesario protexer programas como "O Agro", fundamentais para cumprir coa súa obriga de servizo público, se vai a CRTVG a exercer a súa responsabilidade social: o deber ético de manter este programa que se considera clave e amosar unha postura coherente desde a que cubrir este tipo de informacións PreguntaCRTVGNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre qué opinión ten o Goberno galego das modificacións que se pretenden facer na grella de programación da Radio Galega.PreguntaCRTVGNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director da AGADIC a Vidago: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaCulturaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a París: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaCulturaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a Bos Aires: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaCulturaNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Secretario Xeral de Política Lingüistica a Azores: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaCultura
NacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Secretario Xeral de Cultura a Melgaço: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaCultura
NacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Secretario Xeral de Cultura a Paredes de Coura: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaCultura
NacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Secretario Xeral de Cultura a Arxentina e Uruguai: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaCultura
NacionalVer
Pregunta no pleno sobre a opinión da Xunta de Galiza sobre as consecuencias que terá para o noso país o acordo económico e comercal con Canadá (CETA)PreguntaEconomíaNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a opinión da Xunta de Galiza sobre as consecuencias que terá para o noso país o acordo económico e comercal con Canadá (CETA)PreguntaEconomíaNacionalVer
Pregunta sobre o número de alumnos que deixaron de recibir formación educativa sobre incendios e a súa baixada con respecto ao exercicio do 2015PreguntaEducaciónNacionalVer
Pregunta en pleno sobre o número de alumnos que deixaron de recibir formación educativa sobre incendios e a súa baixada con respecto ao exercicio do 2015PreguntaEducaciónNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué vai facer a Xunta a respecto das denegacións no ano 2017 de axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.PreguntaEducaciónNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre qué vai facer a Xunta a respecto das denegacións no ano 2017 de axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.PreguntaEducaciónNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué vai facer a Xunta de Galicia para preservar o patrimonio do CGBA, cómo vai xestionar ese legado, se ten constancia a Xunta do cambio de lexislación en Arxentina que permitiría saír o patrimonio cultural de CGBA do país, qué valoración fai a Xunta de Galicia da xestión que se fixo a través da Fundación Galicia Saúde no CGBA, qué medidas vai adoptar a Xunta no caso de que a entidade crebe e non teña comprador, qué pasará co patrimonio cultural, levarase a cabo algún Convenio co goberno de Arxentina para protexer e conservar o patrimonio na Arxentina, coa colaboración da Xunta de GaliciaPreguntaEmigraciónNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre qué actuacións tendentes a preservar o patrimonio galego do CGBA vai levar a cabo a Xunta de Galicia, ben co Goberno de Arxentina ben coa entidade resultante da compra do Centro PreguntaEmigraciónNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre qué actuacións tendentes a preservar o patrimonio galego do CGBA vai levar a cabo a Xunta de Galicia, ben co Goberno de Arxentina ben coa entidade resultante da compra do Centro PreguntaEmigraciónNacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre qué vai facer a Xunta de Galicia para preservar o patrimonio do CGBA, cómo vai xestionar ese legado, se ten constancia a Xunta do cambio de lexislación en Arxentina que permitiría saír o patrimonio cultural de CGBA do país, qué valoración fai a Xunta de Galicia da xestión que se fixo a través da Fundación Galicia Saúde no CGBA, qué medidas vai adoptar a Xunta no caso de que a entidade crebe e non teña comprador, qué pasará co patrimonio cultural, levarase a cabo algún Convenio co goberno de Arxentina para protexer e conservar o patrimonio na Arxentina, coa colaboración da Xunta de GaliciaPreguntaEmigraciónNacionalVer
Pregunta en pleno sobre as viaxes realizadas polo Secretario Xeral de Emigración a Alemaña, Venezuela, Arxentina e Uruguai, Suiza, Brasil, Cuba e México Arxentina-Chile-Brasil, Alemaña e Reino Unido e Estados Unidos: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaEmigración
NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Orientación e Promoción Laboral, da Consellería de Economía, Emprego e Industria a Viana do Castelo: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaEmpregoNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre por qué o número de persoas afectadas por EREs medra o 15% entre xaneiro e agosto de 2016 fronte ao mesmo período do ano pasado, por qué Galicia é a segunda Comunidade Autónoma onde máis medran as persoas afectadas por un ERE, qué lle parece ao Goberno galego que como consecuencia da reforma laboral a fórmula que máis se incrementa sexa os EREs de extinción, isto é, os despedimentos colectivos, que creceron o 37%, qué opina o Goberno galego sobre a desaparición da autorización administrativa previa dos EREs, competencia transferida á Comunidade Autónoma e que a reforma laboral de 2012 eliminou PreguntaEmpregoNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cómo valoran os datos sobre pobreza enerxética publicados recentemente polo INE, se consideran suficientes as medidas postas en marcha polo Goberno galego para facer fronte á situación dramática de miles de familias, se consideran xusto que nun país que exporta máis do 30% da enerxía eléctrica producida, moitas veces con elevados impactos ambientais, ocorra istoPreguntaEnerxíaNacionalVer
Pregunta no pleno sobre a recuperación dos dereitos do persoal lab oral da Xunta de Galiza e a derrogación da Lei 1/2012, de 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego da Comunidade Autónoma de GaliciaPreguntaFacendaNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a recuperación dos dereitos do persoal laboral da Xunta de Galiza e a derrogación da Lei 1/2012, de 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego da Comunidade Autónoma de GaliciaPreguntaFacendaNacionalVer
Interpelación en relación á derrogación da Lei 1/2012 e a recuperación dos dereitos do persoal laboral da XuntaPreguntaFacendaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre cómo valora os datos sobre pobreza enerxética publicados recentemente polo INEPreguntaIndustriaNacionalVer
Pregunta urxente para a súa resposta oral en pleno sobre qué medidas ten previsto promover o Goberno para evitar a fuga e deslocalización de empresas auxiliares do Automóbil ao Norte de PortugalPreguntaIndustriaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director de Augas de Galicia a Panamá: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaInfraestruturasNacionalVer
Solicitude de concellos adheridos ao Plan Marco de mellora de camiños municipais para 2017 e 2018 da FEGAMPPreguntaInfraestruturasNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre qué vai facer a Xunta ante o lamentable e perigoso estado da estrada N-540.PreguntaInfraestruturasNacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Presidente de Portos a ParísPreguntaMarNacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Presidente de Portos a DüsseldorfPreguntaMarNacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Presidente de Sogama a AndorraPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta escrita sobre actuación da Xunta de Galiza ante as denuncias dos axentes facultativos mediambientais e axentes forestaisPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta en comisión sobre actuación da Xunta de Galiza ante as denuncias dos axentes facultativos mediambientais e axentes forestaisPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se sabe a consellería o estado no que se atopan as/os axentes medioambientais que están a traballar no Parque Nacional Marítimo Terrestre Das Illas Atlántica de Galiza, se é consciente a consellería de que as/os axentes medioambientais están a facer labores de mantemento que non son da súa competencia, qué ten pensado facer a consellería para a retirada de especies invasoras que proliferan polas illas e ante o furtivismo que existe no parque e se é coñecedora a Xunta de que se están a realizar probas deportivas na época de críaPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta escrita sobre as condicións de traballo dos axentes medioambientais de GalizaPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre as condicións de traballo dos axentes medioambientais de GalizaPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta escrita sobre a utilización de herbicidas e insecticidas nas marxes das súas estradas de compostos que se están a prohibir na UE sen facer unha evaluación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos e ata cando vai a Xunta de Galicia, coñecedora de informes negativos contra estras prácticas, seguir usando estes potentes velenosPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta oral no pleno do Parlamento de Galiza sobre a utilización de herbicidas e insecticidas nas marxes das súas estradas de compostos que se están a prohibir na UE sen facer unha evaluación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos e ata cando vai a Xunta de Galicia, coñecedora de informes negativos contra estras prácticas, seguir usando estes potentes velenosPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta oral no pleno do Parlamento de Galiza sobre a utilización de herbicidas e insecticidas nas marxes das súas estradas de compostos que se están a prohibir na UE sen facer unha evaluación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos e ata cando vai a Xunta de Galicia, coñecedora de informes negativos contra estras prácticas, seguir usando estes potentes velenosPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre a utilización de herbicidas e insecticidas nas marxes das súas estradas de compostos que se están a prohibir na UE sen facer unha evaluación previa de riscos como contaminación de colmeas ou acuíferos e ata cando vai a Xunta de Galicia, coñecedora de informes negativos contra estras prácticas, seguir usando estes potentes velenosPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta escrita sobre que medidas está a acometer a Xunta de Galicia para reducir a superficie actual de eucalipto nos terreos agrícolas ou figuras de protección medioambientalPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno se o Goberno galego considera que está a cumprir a súa obriga na defensa do medio ambiente mediante o control da minería potencialmente contaminante que opera no noso paísPreguntaMedio AmbienteNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se ten coñecemento a Consellería do estado no que se atopan as/os axentes medioambientais, as instalacións e o grao de protección do Parque Nacional Marítimo Terrestre Das Illas Atlánticas de Galiza PreguntaMedio Ambiente NacionalVer
Pregunta en comisión sobre o despedimento de bombeiros forestais e do persoal de loita contra incendios SPDCIFPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a minguante actividade preventiva da Xunta de Galiza e a vergoñenta falta de cobertura de baixas nas brigadas de extinción que provoca que as brigadas estén mermadas nun 60% dos seus efectivosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a creación da Axencia Galega da Industria Forestal que baleira de competencias á Consellaría do Medio RuralPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión para deixar en evidencia a nula existencia de protocolos da Xunta de Galicia para evitar que os concellos rurais vexan interrompido de maneira prolongada o seu acceso ás tecnoloxías da información e da comunicaciónPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre os medios que vai dispoñer a Consellería de Medio Rural para afrontar os lumes ante a alta incidencia de incendios no principio do outono despois da contratación de urxencia de efectivos tras despedir traballadores unha semana antesPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre os medios que vai dispoñer a Consellería de Medio Rural para afrontar os lumes ante a alta incidencia de incendios no principio do outono despois da contratación de urxencia de efectivos tras despedir traballadores unha semana antesPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o retraso no acceso ás novas tecnoloxías da información e da comunicación que padece o rural galego, cales son as medidas que está a tomar a AMTEGA para combatelo, cales son os datos de alfabetización no rural e que se está a facer dende a Xunta de Galiza para levar a alfabetización dixital ao ruralPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o dispositivo de extinción de lumes da Consellería de Medio Rural tras o desastre de despedir traballadores para ese traballo e acontecer a xornada de vagas de lumes que asolaron o noso páisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que tipo de estudo se vai facer dende a Xunta de Galicia para a valoración dos efectos da borrasca Ana, Que medidas se van tomar para paliar os danos causados e se se vai abrir algunha liña de axudas específica para paliar os danos causadosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre canto estima o Goberno da Xunta os danos que sufriron os
gandeiros e gandeiras a causa dos lumes e da seca, que medidas está levando a cabo para compensalos e se pensa ofrecer axudas directas para que a xente que non ten acceso á
forraxe poda comprar alimento para o seu gando
PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre que tipo de estudo se vai facer dende a Xunta de Galicia para a valoración dos efectos da borrasca Ana, Que medidas se van tomar para paliar os danos causados e se se vai abrir algunha liña de axudas específica para paliar os danos causadosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre cales son os datos recollidos no listado/resumo mensual do libro de control sanitario de sacrificio de gando que asina o servizo veterinario oficial referidos aos anos 2014, 2015 e 2016 así como os que se refiren ao que vai de 2017? PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o atraso no pagamento dos cursos de formación continuada no agro galego do ano 2016PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a loita preventiva contra a vespa velutina e esixencia de que convoque a comisión de seguimento, que se teña en conta ao sector asociativo apícola,solicitude dunha dotación orzamentaria específica para a loita contra a invasión desta especie, solicitude de novos convenios con centros de investgación e esixencia dun sistema de axudas a apicultoras para facer frontes ás perdasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a creación da Axencia Galega da Industria Forestal e o desmantelamento da Consellaría de Medio Rural co traspaso da maioría das competencias a esta axenciaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a loita preventiva contra a vespa velutina e esixencia de que convoque a comisión de seguimento, que se teña en conta ao sector asociativo apícola,solicitude dunha dotación orzamentaria específica para a loita contra a invasión desta especie, solicitude de novos convenios con centros de investgación e esixencia dun sistema de axudas a apicultoras para facer frontes ás perdasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta no pleno sobre que vai facer a Xunta algún tipo de intervención ante o Goberno con vistas a defender os intereses dos gandeiros galegos fronte a construción desta macrogranxa prevista en SoriaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que vai facer a Xunta algún tipo de intervención ante o Goberno con vistas a defender os intereses dos gandeiros galegos fronte a construción desta macrogranxa prevista en SoriaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a reducción das axudas ao programa "O Agro" que se emite na TVGPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta no pleno sobre as actuacións da Xunta no que atinxe á seguridade laboral no agro, gandaría e no plano forestalPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre as actuacións da Xunta no que atinxe á seguridade laboral no agro, gandaría e no plano forestalPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a opinión da Xunta de Galiza sobre as consecuencias que terá para o noso país o acordo económico e comercal con Canadá (CETA)PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta no pleno do paralamento sobre as medidas que ten pensado tomar a xunta para afrontar o alto risco de incendiosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta na comisión de Medio rural sobre as medidas que ten pensado tomar a xunta para afrontar o alto risco de incendiosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta no pleno sobre que medidas de divulgación e concienciación van levar a cabo para estender socialmente a información, explicar como actuar ante a vespa velutina e, en particular, sobre como proceder ante a presenza dun niño de vespas?PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que medidas de divulgación e concienciación van levar a cabo para estender socialmente a información, explicar como actuar ante a vespa velutina e, en particular, sobre como proceder ante a presenza dun niño de vespas?PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que medidas está levando a cabo a Xunta de Galicia para o control poboacional da vespa velutina, que plan de trampeo ten previsto efectuar a Xunta de Galicia no ano 2018, se se está a levar a cabo algún rexistro das trampas colocadas, que partida orzamentaria hai adicada a loita contra a vespa velutina, que liñas de investigación hai abertas e cales se pretenden abrir para a loita contra a vespa velutina, que acordos se tomaron e quen participou na última Comisión de SeguimentoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a praga da pataca pola couza guatemalteca, as medidas que está a tomar a Xunta de Galiza, a delimitación das zonas afectadas e o decreto de prohibición de prantación de patacasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a distribución orgánica dos 5.600 efectivos do Pladiga e cantos deles están adscritos a servizos de extinción privadosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a opinión da Comisión Europea antes ad medidas tomadas pola xunta de Galiza ante a praga da couza guatemalteca na pataca do noso paísPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre as medidas que pensa tomar a Xunta de Galiza contra os efectos da secaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre danos ocasionados pola secaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o impacto socioeconomico da vespa velutinaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral no pleno para saber con que protocolos conta a Xunta de Galicia para evitar que os concellos rurais vexan interrompido de maneira prolongada o seu acceso ás tecnoloxías da información e da comunicaciónPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta no pleno para que a xunta pague os salarios aos profesores que levan 10 meses sen cobrarPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta na comisión para que a xunta pague os salarios aos profesores que levan 10 meses sen cobrarPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o comezo dos traballos de extinción do persoal do Pladiga e no que se solicita que non rematen o seu contrato en setembro á vista da seca que está a sufrir o noso paísPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a venda de leite a perdasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre datos de incendios forestais na Galiza dada o oscurantismo informativo da Xunta sobre este tema no noso paísPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre cal é o balance do Goberno de Feijoo da actual campaña de prevención e extinción de incendiosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre cal é o balance do Goberno de Feijoo da actual campaña de prevención e extinción de incendiosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que medidas ten previsto realizar a Xunta para evitar no futuro que se repitan as situacións de colapso sufridas durante este mes de agosto no parque nacional das Illas Atlánticas e cales foron os motivos polos que non se realizaron labores de control e inspección previas que evitasen esta situaciónPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Directora Xeral de Conservación da Natureza a París: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral do IGAPE e a Directora Xeral de Gandaría, Agricultura e Industria a Londres: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Directora Xeral de Conservación da Natureza a Palermo: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre o motivo polo que a Consellería de Medio Ambiente está a ocultar e dificultar as importantes labores de protección e conservación que fan os e as axentes medioambientaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a reparación de danos causados polos incendios e sobre que valoración fai a Xunta de Galicia das axudas concedidas a afectados/as pola vaga de lumes do ano 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre a situación na que se atopa a Comisión de seguimento da praga da couza guatemalteca da patacaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que medidas ten pensado levar a cabo a Consellería de Medio Rural para paliar a perda de produción dos e das apicultoras galegasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que análise fai a Xunta de Galicia das axudas concedidas a afectados/as pola vaga de lumes do ano 201 e se ten pensado a Xunta de Galicia sacar unha nova liña de axudas que de verdade atallen o problema dos afectados/as pola vaga de lumes do ano 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre que medidas ten levado a cabo a Xunta de Galicia para a erradicación da praga da pulga da pataca e que medidas ten adoptado a Xunta de Galicia para que as persoas consumidoras e tamén as produtoras non reciban un impacto económico severoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre que medidas ten pensado levar a cabo a Consellería de Medio Rural para paliar a perda de produción dos e das apicultoras galegasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno pola desatención por parte da Xunta de Galiza ás produtoras de gando extensivo, castaña, apicultura e cereal afectados pola seca e a xeada do 8 de setembro de 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre a reparación de danos causados polos incendios e sobre que valoración fai a Xunta de Galicia das axudas concedidas a afectados/as pola vaga de lumes do ano 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre as medidas que está a tomar a Xunta de Galiza para erradicar a praga da pulga da patacaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre que medidas ten pensado levar a cabo a Consellería de Medio Rural para paliar a perda de produción dos e das apicultoras galegasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a contratación dunha empresa para levar a cabo o método heomulching tras os incendios forestais do ano 2017 e sobre cal é o custe que tivo as distintas actuacións de acolchado con helicóptero nos montes queimados en Galiza no pasado anoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta no pleno. Debido á situación de excepcionalidade na que se atopan os/as produtores/as, transformadores/as e comercializadores/as de castaña, ten pensado a Xunta de Galiza sacar algunha liña de axudas para paliar as enormes perdas sufridas na última campañaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre o anuncio impreso da Xunta nos medios tras a vaga de lumes e as declaración de Feijoo sobre tramas terroristas despois de que a fiscalía descartara a súa existenciaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre as medidas que está a tomar a Xunta de Galiza para erradicar a praga da pulga da patacaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre os protocolos que vai adoptar a Xunta de Galiza contra a erosión do chanPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a nova reforma da PAC que prepara a UE e sobre as medidas correctoras que ten pensado adoptar o executivo galego ante esta nova agresión ás nosas labregasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a redución de fondos do Plan MarcoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión pola desatención por parte da Xunta de Galiza ás produtoras de gando extensivo, castaña, apicultura e cereal afectados pola seca e a xeada do 8 de setembro de 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a contratación dunha empresa para levar a cabo o método heomulching tras os incendios forestais do ano 2017 e sobre cal é o custe que tivo as distintas actuacións de acolchado con helicóptero nos montes queimados en Galiza no pasado anoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión debido á situación de excepcionalidade na que se atopan os/as produtores/as, transformadores/as e comercializadores/as de castaña, ten pensado a Xunta de Galiza sacar algunha liña de axudas para paliar as enormes perdas sufridas na última campañaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o anuncio impreso da Xunta nos medios tras a vaga de lumes e as declaración de Feijoo sobre tramas terroristas despois de que a fiscalía descartara a súa existenciaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre os protocolos que vai adoptar a Xunta de Galiza contra a erosión do chanPreguntaMedio RuralNacionalVer
PNL en pleno sobre que medidas ten pensado levar a cabo a Consellería de Medio Rural para paliar a perda de produción dos e das apicultoras galegasPreguntaMedio RuralNacionalVer
PNL en pleno pola desatención por parte da Xunta de Galiza ás produtoras de gando extensivo, castaña, apicultura e cereal afectados pola seca e a xeada do 8 de setembro de 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión para que o Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a analizar urxentemente os niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos e elementos traza nas augas e nos sedimentos dos encoros nas zonas afectadas pola recente vaga de lumes forestaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre a situación na que se atopa a Comisión de seguimento da praga da couza guatemalteca da patacaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre os protocolos que vai adoptar a Xunta de Galiza contra a erosión do chanPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre a redución de fondos do Plan MarcoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre o anuncio impreso da Xunta nos medios tras a vaga de lumes e as declaración de Feijoo sobre tramas terroristas despois de que a fiscalía descartara a súa existenciaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita para que o Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a analizar urxentemente os niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos e elementos traza nas augas e nos sedimentos dos encoros nas zonas afectadas pola recente vaga de lumes forestaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre a contratación dunha empresa para levar a cabo o método heomulching tras os incendios forestais do ano 2017 e sobre cal é o custe que tivo as distintas actuacións de acolchado con helicóptero nos montes queimados en Galiza no pasado anoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita para facer un estudo real das perdas producidas este ano por mor das inclemencias meteorolóxicas e pola avespiña do castiñeiro., manter unha xuntanza cás organizacións agrarias, así como como con representantes da IXP Castaña de Galicia e con produtoras, empresas transformadoras e comercializadoras para avaliar os danos e fixar cantidades a indemnizar, debido a situación de excepcionalidade na que se atopan os/as produtores/as, transformadores/as e comercializadores/as de castaña, habilitar unha liña de axudas específicas para paliar as enormes perdas sufridas na última campañaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre cal foi o número de brigadas de prevención e extinción de incendios dos concellos que subscribiron dito convenio ca Consellería de Medio Rural durante os anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre a nova reforma da PAC que prepara a UE e sobre as medidas correctoras que ten pensado adoptar o executivo galego ante esta nova agresión ás nosas labregasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta sobre o despedimento de máis de 1000 bombeiros forestais días antes da vaga de lumes do mes de outubro de 2017 e sobre como pensa a Xunta de Galiza acometer a prevención antes da próxima campaña sen estes efectivos e sobre o perigo de lumes no mes de decembro cun servizo público sensiblemente minoradoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a nova reforma da PAC que prepara a UE e sobre as medidas correctoras que ten pensado adoptar o executivo galego ante esta nova agresión ás nosas labregasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre o despedimento de máis de 1000 bombeiros forestais días antes da vaga de lumes do mes de outubro de 2017 e sobre como pensa a Xunta de Galiza acometer a prevención antes da próxima campaña sen estes efectivos e sobre o perigo de lumes no mes de decembro cun servizo público sensiblemente minoradoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o despedimento de máis de 1000 bombeiros forestais días antes da vaga de lumes do mes de outubro de 2017 e sobre como pensa a Xunta de Galiza acometer a prevención antes da próxima campaña sen estes efectivos e sobre o perigo de lumes no mes de decembro cun servizo público sensiblemente minoradoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o número de alumnos que deixaron de recibir formación educativa sobre incendios e a súa baixada con respecto ao exercicio do 2015PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a formación necearia para o disposición de loita contra os lumes (Spdcif) que a Xunta de Galiza non está a dar ao persoal conforme as indicacións da Unión EuropeaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a formación necearia para o disposición de loita contra os lumes (Spdcif) que a Xunta de Galiza non está a dar ao persoal conforme as indicacións da Unión EuropeaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre a formación necearia para o disposición de loita contra os lumes (Spdcif) que a Xunta de Galiza non está a dar ao persoal conforme as indicacións da Unión EuropeaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre cal foi o número de brigadas de prevención e extinción de incendios dos concellos que subscribiron dito convenio ca Consellería de Medio Rural durante os anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre cal foi o número de brigadas de prevención e extinción de incendios dos concellos que subscribiron dito convenio ca Consellería de Medio Rural durante os anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta ao goberno sobre que axudas económicas pensa ofrecer a Xunta de Galicia aos agricultores e agricultoras que teñan que mudar a súa maquinaria e as súas prácticas por mor da nova normativa europea sobre xurrosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre que axudas económicas pensa ofrecer a Xunta de Galicia aos agricultores e agricultoras que teñan que mudar a súa maquinaria e as súas prácticas por mor da nova normativa europea sobre xurrosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que axudas económicas pensa ofrecer a Xunta de Galicia aos agricultores e agricultoras que teñan que mudar a súa maquinaria e as súas prácticas por mor da nova normativa europea sobre xurrosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o sector lácteo e os prezos por debaixo dos custes de produción do leitePreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta sobre que medidas está a tomar a Xunta de Galicia para garantir que a carne galega está libre de antibióticosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta sobre a perda de explotación agraria e sobre a superficie agaria utililizada que sufriu un descenso dun 15% dende o ano 2007 e as medidas que ten pensado implementar a Xunta de Galiza ante esta desfeitaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta ao goberno sobre que medidas ten pensado aplicar a Xunta de Galicia para que as produtoras e produtores de pataca non sufran as baixadas de ata un 30% que están a padecerPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre que medidas está a tomar a Xunta de Galicia para garantir que a carne galega está libre de antibióticosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a perda de explotación agraria e sobre a superficie agaria utililizada que sufriu un descenso dun 15% dende o ano 2007 e as medidas que ten pensado implementar a Xunta de Galiza ante esta desfeitaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre que medidas ten pensado aplicar a Xunta de Galicia para que as produtoras e produtores de pataca non sufran as baixadas de ata un 30% que están a padecerPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que medidas está a tomar a Xunta de Galicia para garantir que a carne galega está libre de antibióticosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a perda de explotación agraria e sobre a superficie agaria utililizada que sufriu un descenso dun 15% dende o ano 2007 e as medidas que ten pensado implementar a Xunta de Galiza ante esta desfeitaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que medidas ten pensado aplicar a Xunta de Galicia para que as produtoras e produtores de pataca non sufran as baixadas de ata un 30% que están a padecerPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre os contratos de prevención de incendios nos que preguntamos cal é o motivo polo que estes contratos non se fixeron na primavera, antes da tempada de alto risco de incendio, que van a facer os reténs de maquinaria pesada para extinción de incendios forestais cando xa pasou o groso dos incendios forestais e se non cree a consellería que unha inversión en prevención de 1.805.733,19€ houbera sido moito máis eficaz de realizala antes do comezo do veránPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre se posúe a empresa Tragsa permiso de cesión das instalacións públicas da Consellería de Medio Rural para facer uso delasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre o contrato e entrega de vehículos non aptos ás brigadas do servizo público de extinción (Spdcif) en plena campaña de máximo riscoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno polas actuación da Xunta de Galicia para protexer á industria da castaña e aos seus traballadores e traballadoras ante a baixada de produción debida aos condicionantes meteorolóxicosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno para que o Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a analizar urxentemente os niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos e elementos traza nas augas e nos sedimentos dos encoros nas zonas afectadas pola recente vaga de lumes forestaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión polas actuación da Xunta de Galicia para protexer á industria da castaña e aos seus traballadores e traballadoras ante a baixada de produción debida aos condicionantes meteorolóxicosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión para que o Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a analizar urxentemente os niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos e elementos traza nas augas e nos sedimentos dos encoros nas zonas afectadas pola recente vaga de lumes forestaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o contrato e entrega de vehículos non aptos ás brigadas do servizo público de extinción (Spdcif) en plena campaña de máximo riscoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita polas actuación da Xunta de Galicia para protexer á industria da castaña e aos seus traballadores e traballadoras ante a baixada de produción debida aos condicionantes meteorolóxicosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a opinión que lle merecen á Xunta de Galicia as excepcións introducidas polo Goberno de Asturias á normativa europea que afecta á aplicación do xurro e do esterco e se pensa introducir excepcións semellantes na nosa Comunidade PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se o goberno da Xunta de Galicia cree realmente que esta liña de axudas vai a sacar ás nosas explotacións do problema que está xerando a secaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre as medidas que ten pensado acometer a Xunta para que estas razas autóctonas galegas deixen de estar no apartado de especies en perigo de extinciónPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se pensa a Xunta de Galicia incluir as excepcións introducidas polo Goberno de Asturias á normativa europea que afecta á aplicación do xurro e do estercoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre a valoración que fai a xunta de Galicia da subvención que sacou para paliar os danos de ataques de lobo ou xabaril nas explotacións galegasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre o motivo polo que se atrasaron os pagos da PAC do ano 2017 ata a última data posiblePreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre a opinión que lle merecen á Xunta de Galicia as excepcións introducidas polo Goberno de Asturias á normativa europea que afecta á aplicación do xurro e do esterco e se pensa introducir excepcións semellantes na nosa Comunidade PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre a valoración que fai a xunta de Galicia da subvención que sacou para paliar os danos de ataques de lobo ou xabaril nas explotacións galegas, por qué non se aplicaron as propostas presentadas polos sectores implicados logo das diversas xuntanzas realizadas ao longo do ano 2017 e se teñen algunha seguridade os/as gandeiros/as galegos/as de que esta liña de axudas se vai convocar o ano 2018 e que este mesmo feito non vai volver a ocorrerPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre o motivo polo que se atrasaron os pagos da PAC do ano 2017 ata a última data posible e se ten pensado a Consellería de Medio Rural facer como noutras comunidades autónomas e adiantar os pagos da PAC ou comezar a pagalas nas primeiras datas posiblesPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre o motivo polo que non se convocan as cualificacións profesionais que abarque a todo o dispositivo do SPDCIF (2000 prazas) tal e como se fixo noutras comunidades do estadoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre por qué se envían brigadas de extinción con dous bombeiros en lugar dos cinco que deberían conter, qué competencia poden aportar para un traballo de alto risco as 5000 persoas contratadas por tres meses e cunha formación teórica de 20 horas pola propia Xunta e polos Concellos, cómo se aplicou o PLADIGA, cántos concellos dispoñen do preceptivo Plan de Defensa Contra Incendios Forestais, qué tipo de inspeción se realiza sobre o estado dos montes, as subvencións para prevención dos lumes forestais, por qué se aproban en pleno verán, por qué non se promove unha mesa ou grupo de traballo cos axentes sociais na procura de consensos sobre as medidas necesarias para erradicar os lumes forestaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cál vai ser o mecanismo que vai aplicar o executivo para evitar estas multas despois de anunciar en rolda de prensa o Presidente da Xunta de Galicia que ningún/ha familiar ou veciño/a ía ser multado/a por recibir a colaboración nas labores de recollida PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre cál vai ser o mecanismo que vai aplicar o executivo para evitar estas multas despois de anunciar en rolda de prensa o Presidente da Xunta de Galicia que ningún/ha familiar ou veciño/a ía ser multado/a por recibir a colaboración nas labores de recollida PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se non lle parece esaxerada á Consellería a maneira de proceder da Inspeción de Traballo e da Garda Civil e cál vai ser o mecanismo que vai aplicar o executivo para evitar estas multas despois de anunciar en rolda de prensa o Presidente da Xunta de Galicia que ningún/ha familiar ou veciño/a ía ser multado/a por recibir a colaboración nas labores de recollida PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita polos reténs de maquinaria pesada, os motivos polos que non se fixeron en primavera os contratos de prevención de lumes e porque non se realizou a inversión en prevención dotada con 1.805.733,19 euros antes do comezo do veránPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se o goberno da Xunta de Galicia cree realmente que esta liña de axudas vai a sacar ás nosas explotacións do problema que está xerando a seca, cántas liñas de axudas se solicitaron ao abeiro desta liña e cántos cartos se van a destinar ás solicitudes rexistradasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cál é a avaliación que fai a Xunta dos riscos que supoñen as cinzas dos lumes, que padecemos recentemente, para a contaminación das augas e qué labores de contención da cinza se están a levar a cabo e óndePreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cál é a avaliación que fai a Xunta dos riscos que supoñen as cinzas dos lumes, que padecemos recentemente, para a contaminación das augas e qué labores de contención da cinza se están a levar a cabo e óndePreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cál é o motivo polo cal se botan a rúa a decenas de traballadores do Servizo Público mentres siguen contratadas empresas privadas como Natutécnia PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se se dirixiu a Consellería a AICA para coñecer os resultados da investigación nas granxas que están a recibir os prezos máis baixos, qué datos lle comunicaron, cales son as actuacións que a Consellería está a levar adiante para garantir prezos que non sexan impostos unilateralmente pola industria e que non sexan abusivos, se pode indicarnos a Consellería canto leite se está a pagar hoxe en día en Galiza a prezos de leite en pó e se hai unha verificación pola propia Administración de que ese é realmente o destino do leite que se compra con esa finalidade  PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre cál é o motivo polo cal se botan á rúa a decenas de traballadores do Servizo Público mentres siguen contratadas empresas privadas como NatutécniaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre por qué non se deu resposta á solicitude que formulou a Asociación Galega de Apicultura AGA, con data 15 de setembro, acerca da convocatoria para a comisión de seguimento para o control da Vespa Velutina, qué medidas concretas se están a levar a cabo para o control da problemática da Vespa Velutina, qué medidas de control se están a levar a cabo para verificar a utilidade/funcionalidade de TRAGSAPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre cál é o estado de avance da praga da avispiña do castiñeiro actualmentePreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se ten a Xunta coñecemento dos ataques producidos á cabana gandeira por lobos e osos, cántos destes ataques se teñen rexistrado no que vai de ano 2017, destes cántos pertencen a ataques de lobo e cantos de oso, cántos animais levan falecido por estes ataques, cántas solicitudes de axudas foron solicitadas polas persoas titulares das ganderías, destas cántas foron aceptadas e cantas denegadas, a cánto ascende o importe total das axudas concedidas para sufragar as perdas polos ataques de lobo e oso, cántos ataques se teñen producido a animais que non pertencen á cabana estritamente gandeira, é dicir, a animais de garda do gando (cans), ou animais de compaña e outros como burros, cabalos, etc., qué tipo de axudas se dan para estes casos, de ser o caso, qué medidas de prevención ten previsto tomar a Xunta para reducir estes ataques, qué medidas de control realiza a Xunta para que o oso non se achegue as zonas poboadas, cómo se garante a seguridade das persoas dos pobos visitados polo oso PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué medidas ten previsto tomar a Xunta de Galicia en relación co incendio producido en Vilarello de Donís, en pleno pulmón de Ancares, reserva da Biosfera, o 12 de outubro á noite, qué medidas de recuperación se van a tomar para recuperar a zona de alto valor ecolóxico en Ancares e noutras zonas de grande valor ecolóxico, se cre a Xunta que estes incendios están relacionados ca baixa nestes días dos 436 brigadistas dedicados á loita contra incendios do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF), cántas hectáreas en total se levan queimado neste ano 2017 en Galicia, cántos efectivos traballaron nos dispositivos dos incendios de Vilarello de Donís (Cervantes), en Ourense que afectaron en Lobios ao Parque Natural do Xurés, Chandrexa de Queixa, Vilar de Barrio, O Carballiño, Vilariño de Conso, Folgoso do Courel ( Courel), Chantada e Silleda (A Coruña), cántas hectáreas arderon nestes incendios, qué medidas se tomaron nestas áreas contra os incendios
PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se ten a Xunta coñecemento dos ataques producidos á cabana gandeira por lobos e osos, cántos destes ataques se teñen rexistrado no que vai de ano 2017, destes cántos pertencen a ataques de lobo e cantos de oso, cántos animais levan falecido por estes ataques, cántas solicitudes de axudas foron solicitadas polas persoas titulares das ganderías, destas cántas foron aceptadas e cantas denegadas, a cánto ascende o importe total das axudas concedidas para sufragar as perdas polos ataques de lobo e oso, cántos ataques se teñen producido a animais que non pertencen á cabana estritamente gandeira, é dicir, a animais de garda do gando (cans), ou animais de compaña e outros como burros, cabalos, etc., qué tipo de axudas se dan para estes casos, de ser o caso, qué medidas de prevención ten previsto tomar a Xunta para reducir estes ataques, qué medidas de control realiza a Xunta para que o oso non se achegue as zonas poboadas, cómo se garante a seguridade das persoas dos pobos visitados polo oso PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre qué medidas ten previsto tomar a Xunta de Galicia en relación co incendio producido en Vilarello de Donís, en pleno pulmón de Ancares, reserva da Biosfera, o 12 de outubro á noite, qué medidas de recuperación se van a tomar para recuperar a zona de alto valor ecolóxico en Ancares e noutras zonas de grande valor ecolóxico, se cre a Xunta que estes incendios están relacionados ca baixa nestes días dos 436 brigadistas dedicados á loita contra incendios do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF), cántas hectáreas en total se levan queimado neste ano 2017 en Galicia, cántos efectivos traballaron nos dispositivos dos incendios de Vilarello de Donís (Cervantes), en Ourense que afectaron en Lobios ao Parque Natural do Xurés, Chandrexa de Queixa, Vilar de Barrio, O Carballiño, Vilariño de Conso, Folgoso do Courel ( Courel), Chantada e Silleda (A Coruña), cántas hectáreas arderon nestes incendios, qué medidas se tomaron nestas áreas contra os incendios PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué avaliación lle merece ao Goberno da Xunta as mentiras difundidas por Diego Gago o 15 de outubro de 2017 e qué medidas ten pensado levar a cabo o Partido Popular co concelleiro Diego Gago despois das mentiras difundidas por el o citado día PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre qué avaliación lle merece ao Goberno da Xunta as mentiras difundidas por Diego Gago o 15 de outubro de 2017 PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre qué avaliación lle merece ao Goberno da Xunta as mentiras difundidas por Diego Gago o 15 de outubro de 2017 e qué medidas ten pensado levar a cabo o Partido Popular co concelleiro Diego Gago despois das mentiras difundidas por el o citado día PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para o seu debate en pleno sobre qué medidas pensa levar a cabo a Consellería de Medio Rural para frear a diminución de poboación ocupada no sector agrario galego PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre qué medidas pensa levar a cabo a Consellería de Medio Rural para frear a diminución de poboación ocupada no sector agrario galegoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre qué sabe ou ten que dicir a Consellería de Medio Rural sobre as investigacións que se están a levar a cabo nas dependencias do Centro Tecnolóxico da Carne, da cal forma parte a través do padroado, se ten previsto a Xunta de Galicia a integración da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentaria e cándo prevén a posta en funcionamento de dita Axencia Galega de Calidade AlimentariaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cómo pode ser que 15 anos despois da declaración das Illas Atlánticas como Parque Nacional aínda careza do preceptivo Plan Reitor de Usos e Xestión, qué fixo a Xunta dende que mantén as competencias sobre as Illas se propuxeron algunha vez os seus representantes no Padroado a aprobación do PRUX, se se fixo o mínimo achegamento para poñer dacordo aos diferentes axentes, se está dacordo a consellería de Medio Ambiente con que se aumenten as rutas de sendeirismo na Illa de Sálvora e se o considera necesario, se poden os axentes medioambientais multar a quen incumpre as normas respecto ás zonas protexidas e, se a resposta é negativa, se podería regularse isto co PRUX, se non cre a consellería que está a incorrer nunha xestión irresponsable tendo a axentes medioambientas contabilizando ós turistas que desembarcan no peirao en lugar de vixiar outro tipo de zonas, se non cre necesario a consellería limitar o número de visitantes tamén a Sálvora, Cortegada e especialmente a Ons, illa esta última que se viu masificada trala cancelación da venda de billetes a Cíes, qué pensa expoñer a Xunta mediante os seus cinco representantes no padroado na seguinte reunión, se pediu algún dos cinco representantes da Xunta neste órgano consultivo a realización e execución de dito plan  PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para o seu debate en pleno sobre se vai a Consellería de Medio Rural analizar con profundidade un cambio de modelo e de aeronave e voltar a contratar directamente pola Xunta de Galiza ao persoal a través das listas do Decreto de listas de contratación de persoal temporal, tal como se facía antes con resultados moito melloresPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre se vai a Consellería de Medio Rural analizar con profundidade un cambio de modelo e de aeronave e voltar a contratar directamente pola Xunta de Galiza ao persoal a través das listas do Decreto de listas de contratación de persoal temporal, tal como se facía antes con resultados moito melloresPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre qué medidas ten pensado levar a cabo a Xunta de Galicia ca situación de precariedade laboral e exclusión na que se atopan as traballadoras e traballadores do SDPCIF contratados pola Consellería de Medio Rural durante tres meses ao anoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre qué medidas ten pensado levar a cabo a Xunta de Galicia ca situación de precariedade laboral e exclusión na que se atopan as traballadoras e traballadores do SDPCIF contratados pola Consellería de Medio Rural durante tres meses ao anoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre cómo se quere organizar a investigación forestal en Galicia nesta
lexislatura
PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cáles son os obxectivos da creación da Axencia Galega da Industria Forestal, cómo se quere organizar a investigación forestal en Galicia nesta lexislatura, se se vai incluír o Centro de Lourizán na AGIF, se lle deu resposta a Consellería ao escrito presentado polas traballadoras do CentroPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre qué medidas pensa adoptar para frear este ritmo de peche de granxas tan elevado e atender as súas consecuenciasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cáles considera que son as causas desta cantidade de peches de explotacións gandeiras e se ten realizado algunha investigación ou informe neste sentido por parte da Consellería de Medio Rural, qué medidas pensa adoptar para frear este ritmo de peche de granxas tan elevado e atender as súas consecuenciasPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta sobre a integración da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentar e datas de posta en funcionamento desta últimaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta ao goberno sobre que valoración fai a Xunta de Galicia da súa xestión no que atinxe a madeira queimada que a día de hoxe está espallada nos nosos montes e sobre as medidas que ten pensado acometer a partir de hoxe para remediar tan grave problemaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre que valoración fai a Xunta de Galicia da súa xestión no que atinxe a madeira queimada que a día de hoxe está espallada nos nosos montes e sobre as medidas que ten pensado acometer a partir de hoxe para remediar tan grave problemaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta no pleno sobre que valoración fai a Xunta de Galicia da súa xestión no que atinxe a madeira queimada que a día de hoxe está espallada nos nosos montes e sobre as medidas que ten pensado acometer a partir de hoxe para remediar tan grave problemaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre a protección do Acivro no territorio galegoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en pleno sobre a protección do Acivro no territorio galegoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a protección do Acivro no territorio galegoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre os ataques de lobos e osos, datos dos mesmos e sobre as axudas insuficientes ás gandeiras que os sofrenPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en pleno sobre os ataques de lobos e osos, datos dos mesmos e sobre as axudas insuficientes ás gandeiras que os sofrenPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita ao goberno para saber se ten intención de retomar a negociación cos axentes forestais e medioambientaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre etiquetado do leite e a súa indicación xeográfica respectando o acordo lácteo e que se inste ao goberno do estado español a poñelo en marchaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en pleno sobre etiquetado do leite e a súa indicación xeográfica respectando o acordo lácteo e que se inste ao goberno do estado español a poñelo en marchaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre etiquetado do leite e a súa indicación xeográfica respectando o acordo lácteo e que se inste ao goberno do estado español a poñelo en marchaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre as faixas de protección na que solicitamos Informar e establecer directrices claras a tódolos concellos e distritos forestais de Galiza, informar e formar de forma axeitada ás e ós axentes forestais e técnicos para unha axeitada aplicación das normas legais establecidas e informar de forma axeitada ás e ós propietarios particulares e ás CCMM para unha acaída execución das normas establecidas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en pleno sobre as faixas de protección na que solicitamos Informar e establecer directrices claras a tódolos concellos e distritos forestais de Galiza, informar e formar de forma axeitada ás e ós axentes forestais e técnicos para unha axeitada aplicación das normas legais establecidas e informar de forma axeitada ás e ós propietarios particulares e ás CCMM para unha acaída execución das normas establecidas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre as faixas de protección na que solicitamos Informar e establecer directrices claras a tódolos concellos e distritos forestais de Galiza, informar e formar de forma axeitada ás e ós axentes forestais e técnicos para unha axeitada aplicación das normas legais establecidas e informar de forma axeitada ás e ós propietarios particulares e ás CCMM para unha acaída execución das normas establecidas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre o informe elaborado por Greenpace sobre a planificación en Galicia sobre a loita contra os incendiosPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escita sobre o incumprimento do grupo de cotización na Seguridade Social nas categorías de bombeiro forestal PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o incumprimento do grupo de cotización na Seguridade Social nas categorías de bombeiro forestal PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o incumprimento do grupo de cotización na Seguridade Social nas categorías de bombeiro forestal PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre o incumprimento do grupo de cotización na Seguridade Social nas categorías de bombeiro forestal PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre o incumprimento do grupo de cotización na Seguridade Social nas categorías de bombeiro forestal PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre a formación en materia de incendios forestaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre a subvención concedida para a creación de empresas de xoves gandeiros ao fillo da Conselleira do MarPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en pleno sobre a subvención concedida para a creación de empresas de xoves gandeiros ao fillo da Conselleira do MarPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a formación en materia de incendios forestaisPreguntaMedio RuralNacionalVer
Solicitude de copias dos estudos referentes a gandeiría non extensiva e gandeiría extensiva recollidos no traballo-asistencia técnica “Servizo para o estudo da valoración de distintos métodos de prevención de danos ocasionados polo lobo (Canis Lupus) e asesoramento no seguimento do plan de xestión da especie en GaliciaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión sobre a creación e convocatoria da mesa de incendios así como adiantar o envío do Pladiga ao Consello Forestal de GalizaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a creación e convocatoria da mesa de incendios así como adiantar o envío do Pladiga ao Consello Forestal de GalizaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita sobre a creación e convocatoria da mesa de incendios así como adiantar o envío do Pladiga ao Consello Forestal de GalizaPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta oral en comisión para instar á Xunta de Galicia a tomar tódalas medidas necesarias para prohibir estas prácticas abusivas cos contratos lácteos por parte das multinacionais, e que poidan así obter un prezo xusto polo prezo do leite que producen nas súas explotaciónsPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta no pleno para instar á Xunta de Galicia a tomar tódalas medidas necesarias para prohibir estas prácticas abusivas cos contratos lácteos por parte das multinacionais, e que poidan así obter un prezo xusto polo prezo do leite que producen nas súas explotaciónsPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta inscrita sobre medidas necesarias para prohibir estas prácticas abusivas cos contratos lácteos por parte das multinacionais, e que poidan así obter un prezo xusto polo prezo do leite que producen nas súas explotaciónsPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión para instar á Xunta de Galiza a tomar as medidas necesarias e instar ao Goberno do Estado a que realice as negociacións oportunas para que Galiza non vexa mermadas as partidas que destina a UE aos pagos da PACPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta en pleno para instar á Xunta de Galiza a tomar as medidas necesarias e instar ao Goberno do Estado a que realice as negociacións oportunas para que Galiza non vexa mermadas as partidas que destina a UE aos pagos da PACPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta escrita para instar á Xunta de Galiza a tomar as medidas necesarias e instar ao Goberno do Estado a que realice as negociacións oportunas para que Galiza non vexa mermadas as partidas que destina a UE aos pagos da PACPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre cál foi o motivo para suprimir os pastos arbustivos e pastos sobre arboredo declarables nas axudas da PAC, tal e como teñen en outras Comunidades Autónomas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre os incumprimentos na presentación do PLADIGA, cál foi o número de reunións e relación das entidades locais que participaron por Distrito, datas das mesmas e contido, cál foi o número de reunións e relación de comunidades de montes, asociacións gandeiras e agrarias, sociedades de caza e outras organizacións sociais que participaron por Distrito, e datas en que se realizaron e contido, cántos cursos se realizaron e en qué consistiron os planos de educación e concienciación da poboación sobre o uso do lume, ónde se realizaron e en qué datas, cáles foron as actividades desenvolvidas entre a poboación escolar, ónde e en qué datas tiveron lugar, qué centros escolares foron atendidos?, dentro dos plans de prevención, nas accións dirixidas á poboación, en qué consistiron estas, ónde e en qué datas se realizaron, a cánta poboación foi dirixida, dentro dos plans de prevención, nas accións dirixidas o territorio, en qué consistiron estas, en qué Distritos Forestais se desenvolveron, en qué datas, por quen foron impartidas e dentro dos plans de prevención, nas accións dirixidas a impulsar e fomentar a participación cidadá, qué medidas se implementaron para fomentar a participación cidadá e ónde foron executadas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre cál foi o custo real que lle supuxo ás arcas públicas galegas a prestación de servizos por parte da UME e operación Centinela nos anos 2016 e 2017.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para o seu debate en Comisión sobre por qué aínda non se entregaron o 40% das axudas comprometidas para loitar contra a praga da polilla que afecta a 31 concellos produtores de pataca.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué avaliación fai a Xunta da resolución do Comité Científico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente acerca do eucalipto, se lle parece congruente co seu borrador para a revisión do plan forestal de 1992, se non é así, que razóns motivan a proposta da Xunta que contrarresten os riscos sinalados no ditame do Comité Científico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente e se cree a Xunta que tódalas variedades de eucalipto deberían formar parte do Catálogo Estatal de Especies Exóticas e Invasoras.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué pensa facer a Xunta coa madeira queimada, por qué non actuou antes e cánta madeira queimada aproveitable pensa que se perdeu pola demora na súa xestión. PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué medidas está a acometer a Xunta para reducir a superficie actual de eucalipto nos terreos agrícolas ou figuras de protección medioambiental.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre cál foi o motivo para suprimir os pastos arbustivos e pastos sobre arboredo declarables nas axudas da PAC, tal e como teñen en outras Comunidades Autónomas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre cál foi o custo real que lle supuxo ás arcas públicas galegas a prestación de servizos por parte da UME e operación Centinela nos anos 2016 e 2017.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para o seu debate en Pleno sobre por qué aínda non se entregaron o 40% das axudas comprometidas para loitar contra a praga da polilla que afecta a 31 concellos produtores de pataca.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre o informe do Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente de incluír tódalas variedades de eucalipto no Catálogo Estatal de Especies Exóticas e Invasoras e qué avaliación fai a Xunta da resolución do Comité Científico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente acerca do eucalipto.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, sobre a madeira que a día de hoxe segue tirada nos montes galegos e qué lectura fai a Xunta das non actuacións feitas en tempo e forma para retirar a madeira queimada dos nosos montes.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre a situación da superficie de eucalipto na Galiza e qué medidas está a acometer a Xunta para reducir a superficie actual de eucalipto nos terreos agrícolas ou figuras de protección medioambiental.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre qué medidas ten pensado adoptar a Xunta para erradicar esta praga no caso de que a Xylella Fastidiosa entre na nosa Comunidade Autónoma.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué medidas ten pensado adoptar a Xunta para erradicar esta praga no caso de que a Xylella Fastidiosa entre na nosa Comunidade Autónoma.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre os incumprimentos na presentación do PLADIGA, cál foi o número de reunións e relación das entidades locais que participaron por Distrito, datas das mesmas e contido, cál foi o número de reunións e relación de comunidades de montes, asociacións gandeiras e agrarias, sociedades de caza e outras organizacións sociais que participaron por Distrito, e datas en que se realizaron e contido, cántos cursos se realizaron e en qué consistiron os planos de educación e concienciación da poboación sobre o uso do lume, ónde se realizaron e en qué datas, cáles foron as actividades desenvolvidas entre a poboación escolar, ónde e en qué datas tiveron lugar, qué centros escolares foron atendidos?, dentro dos plans de prevención, nas accións dirixidas á poboación, en qué consistiron estas, ónde e en qué datas se realizaron, a cánta poboación foi dirixida, dentro dos plans de prevención, nas accións dirixidas o territorio, en qué consistiron estas, en qué Distritos Forestais se desenvolveron, en qué datas, por quen foron impartidas e dentro dos plans de prevención, nas accións dirixidas a impulsar e fomentar a participación cidadá, qué medidas se implementaron para fomentar a participación cidadá e ónde foron executadas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cál foi o custo real que lle supuxo ás arcas públicas galegas a prestación de servizos por parte da UME e operación Centinela nos anos 2016 e 2017.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre por qué aínda non se entregaron o 40% das axudas comprometidas para loitar contra a praga da polilla que afecta a 31 concellos produtores de pataca.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué avaliación fai a Xunta da resolución do Comité Científico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente acerca do eucalipto, se lle parece congruente co seu borrador para a revisión do plan forestal de 1992, se non é así, que razóns motivan a proposta da Xunta que contrarresten os riscos sinalados no ditame do Comité Científico do Ministerio de Agricultura, Pesca e Medio Ambiente e se cree a Xunta que tódalas variedades de eucalipto debería formar parte do Catálogo Estatal de Especies Exóticas e Invasoras.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué pensa facer a Xunta coa madeira queimada, por qué non actuou antes e cánta madeira queimada aproveitable pensa que se perdeu pola demora na súa xestión. PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cál foi o motivo para suprimir os pastos arbustivos e pastos sobre arboredo declarables nas axudas da PAC, tal e como teñen en outras comunidades autónomas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre se ten pensado a Xunta reunirse de forma urxente cos e cas representantes dos e das axentes forestais e medioambientais para retomar así as negociacións e cumprir os acordos que hoxe a Xunta de Galicia non está a levar a cabo.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cál é o motivo polo que a Xunta non publica na web de Agader o PDRS (Programa de Desenvolvemento Rural Sostible) 2014-2020 así como as zonas do mesmo e os plans de zona.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre cál é o motivo polo que a Xunta non publica na web de Agader o PDRS (Programa de Desenvolvemento Rural Sostible) 2014-2020 así como as zonas do mesmo e os plans de zona.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué está a facer a Consellería de Medio Rural para eliminar a prohibición de pastorear en terreos queimados, de forma excepcional en terreos afectados con moita superficie queimada ou gandería en extensivo.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre as actuacións que está a acometer a Xunta para frear a praga da avispiña do castiñeiro, cál é o estado de avance da praga actualmente, a qué concellos de Galiza afecta na actualidade, cáles son os resultados da solta masiva e se pensa a Consellería de Medio Rural informar debidamente, e concello por concello, desta praga.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre as medidas que está a levar a cabo a Consellería de Medio Rural no pastoreo en terreos queimados e qué está a facer a Consellería para eliminar a prohibición de pastorear en terreos queimados, de forma excepcional en terreos afectados con moita superficie queimada ou gandería en extensivo.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre as actuacións que está a acometer a Xunta para frear a praga da avispiña do castiñeiro, cál é o estado de avance da praga actualmente, a qué concellos de Galiza afecta na actualidade, cáles son os resultados da solta masiva e se pensa a Consellería de Medio Rural informar debidamente, e concello por concello, desta praga.
PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre as medidas que está a levar a cabo a Consellería de Medio Rural no pastoreo en terreos queimados e qué está a facer a Consellería para eliminar a prohibición de pastorear en terreos queimados, de forma excepcional en terreos afectados con moita superficie queimada ou gandería en extensivo.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué medidas ten pensado levar a cabo a Xunta de Galicia para compensar a gandeiras e gandeiros por mor dos falsos positivos que se están a dar en moitas explotacións de Galiza.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre qué medidas ten pensado levar a cabo a Xunta para compensar a gandeiras e gandeiros por mor dos falsos positivos que se están a dar en moitas explotacións de Galiza.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué medidas ten pensado levar a cabo a Xunta de Galicia para compensar a gandeiras e gandeiros por mor dos falsos positivos que se están a dar en moitas explotacións de Galiza.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre se pensa a Xunta reconsiderar a súa posición actual de publicar o Plan Forestal de Galicia sen contar coas aportacións do sector, das entidades sociais afectadas, sindicatos e partidos políticos e se considera que un Plan como o Forestal ten unha importancia estratéxica para o desenvolvemento do Pais en décadas e por elo debería de ser tramitado, debatido e aprobado finalmente no Parlamento de Galicia.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre se pensa a Xunta reconsiderar a súa posición actual de publicar o Plan Forestal de Galicia sen contar coas aportacións do sector, das entidades sociais afectadas, sindicatos e partidos políticos.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre os posibles efectos que pode ter o cambio climático no medio natural galego segundo a Xunta, en qué medida eses cambios poden favorecer a proliferación de lumes, cómo pensa adaptar a Xunta os servizos de prevención e extinción de incendios para que poidan combater as vagas de lumes do presente século e qué medidas pensa que cómpre tomar.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para o seu debate en Comisión sobre qué medidas pensa tomar a Xunta para protexer aos traballadores do rural que perderon as súas colleitas polas fortes choivas dos últimos meses.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre se se vai aplicar unha subrogación aos traballadores e traballadoras de SEAGA incluíndoas no SPDCIF, se de non ser así, lles van aplicar algún tipo de puntuación ás traballadoras de SEAGA e en qué termos e condicións e se estableceron algún diálogo co comité de empresa para abordar esta cuestión.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué datos manexa a Xunta sobre o efecto que tivo o temporal Félix na propagación da cinza, dos carbóns e dos sedimentos que se formaron a causa dos lumes e cómo pensa que pode afectar a cinza e as demais substancias contaminantes á contorna e á saúde dos veciños e das veciñas, así como qué está a facer para deter o seu espallamento e para retiralas.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué medidas está tomando a Xunta para frear a expansión da mimosa e qué incidencia pensa que ten a especie na propagación dos lumes.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre qué medidas pensa tomar a Xunta para protexer aos traballadores do rural que perderon as súas colleitas polas fortes choivas dos últimos meses.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a praga da avispilla do castiñeiroPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre a praga da avispilla do castiñeiroPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita relativa á praga do gurgullo do eucaliptoPreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se Rústicas Maferco realizou nalgún momento contratacións ou recibiu subvencións da Xunta.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión relativa á praga do gurgullo do eucalipto. PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre a qué atribúe o Goberno da Xunta que moitas fincas aínda non se rozaran como corresponde, se pensa que os concellos contan con persoal suficiente para facer cumprir a normativa e se pensa facer algo para remedialo se non é así. PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre se Rústicas Maferco realizou nalgún momento contratacións ou recibiu subvencións da Xunta.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre a qué atribúe a Xunta a escasa execución dos orzamentos que poderían servir para o protección e a explotación do monte e qué pensa facer para remediala. PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre se Rústicas Maferco realizou nalgún momento contratacións.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno cuestionando o motivo polo que a Xunta non publica na web de Agader o PDRS (Programa de Desenvolvemento Rural Sostible) 2014-2020 así como as zonas do mesmo e os plans de zona.PreguntaMedio RuralNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué medidas tomou a Xunta dende xaneiro para garantir que as familias e negocios en risco pola seca ían ter un acceso suficiente á auga e qué avaliación fai o Goberno dos custes que tivo a seca para a gandería, a agricultura e os ecosistemasPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre o motivo polo que a Consellería de Medio Ambiente está a ocultar e dificultar as importantes labores de protección e conservación que fan os e as axentes medioambientais, se ten pensado a Consellería de Medio Ambiente reunirse co colectivo, e de ser afirmativa a resposta anterior, cándo sería dita reuniónPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre as axudas a gandeiras e gandeiros pola seca e por qué non se deseñou e aplicou o plan especial que prometeu a Conselleria de Medio RuralPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre as medidas que ten implementado a xunta de Galicia durante estes anos para preservar e conservar estas razas autóctonas e medidas que ten pensado acometer para que estas razas autóctonas galegas deixen de estar no apartado de especies en perigo de extinción PreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a valoración que fai a xunta de Galicia da subvención que sacou para paliar os danos de ataques de lobo ou xabaril nas explotacións galegas, por qué non se aplicaron as propostas presentadas polos sectores implicados logo das diversas xuntanzas realizadas ao longo do ano 2017 e se teñen algunha seguridade os/as gandeiros/as galegos/as de que esta liña de axudas se vai convocar o ano 2018 e que este mesmo feito non vai volver a ocorrerPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre o motivo polo que se atrasaron os pagos da PAC do ano 2017 ata a última data posible e se ten pensado a Consellería de Medio Rural facer como noutras comunidades autónomas e adiantar os pagos da PAC ou comezar a pagalas nas primeiras datas posiblesPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta en comisión sobre se o goberno da Xunta de Galicia cree realmente que esta liña de axudas vai a sacar ás nosas explotacións do problema que está xerando a seca, cántas liñas de axudas se solicitaron ao abeiro desta liña e cántos cartos se van a destinar ás solicitudes rexistradasPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre qué medidas ten implementado a Xunta de Galicia durante estes anos para preservar e conservarestas razas autóctonas e as medidas que ten pensado acometer a Xunta para que estas razas autóctonas galegas deixen de estar no apartado de especies en perigo de extinciónPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre o motivo polo que non se convocan as cualificacións profesionais que abarque a todo o dispositivo do SPDCIF (2000 prazas) tal e como se fixo noutras comunidades do estadoPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre o motivo polo que non se convocan as cualificacións profesionais que abarque a todo o dispositivo do SPDCIF (2000 prazas) tal e como se fixo noutras comunidades do estadoPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre por qué non se deu resposta á solicitude que formulou a Asociación Galega de Apicultura AGA, con data 15 de setembro, acerca da convocatoria para a comisión de seguimento para o control da Vespa Velutina, qué medidas concretas se están a levar a cabo para o control da problemática da Vespa Velutina, qué medidas de control se están a levar a cabo para verificar a utilidade/funcionalidade de TRAGSAPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se ten a Xunta coñecemento dos ataques producidos á cabana gandeira por lobos e osos, cántos destes ataques se teñen rexistrado no que vai de ano 2017, destes cántos pertencen a ataques de lobo e cantos de oso, cántos animais levan falecido por estes ataques, cántas solicitudes de axudas foron solicitadas polas persoas titulares das ganderías, destas cántas foron aceptadas e cantas denegadas, a cánto ascende o importe total das axudas concedidas para sufragar as perdas polos ataques de lobo e oso, cántos ataques se teñen producido a animais que non pertencen á cabana estritamente gandeira, é dicir, a animais de garda do gando (cans), ou animais de compaña e outros como burros, cabalos, etc., qué tipo de axudas se dan para estes casos, de ser o caso, qué medidas de prevención ten previsto tomar a Xunta para reducir estes ataques, qué medidas de control realiza a Xunta para evitar o contacto entre animais e o achegamento ás zonas poboadas, cómo se garante a seguridade das persoas, qué medidas toma a Xunta para conciliar a vida das persoas no rural, que xeralmente traballan na agricultura e gandería, e a recuperación de poboacións de osos e lobos e a súa interacciónPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué sabe ou ten que dicir a Consellería de Medio Rural sobre as investigacións que se están a levar a cabo nas dependencias do Centro Tecnolóxico da Carne, da cal forma parte a través do padroado, se ten previsto a Xunta de Galicia a integración da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentaria, cándo prevén a posta en funcionamento de dita Axencia Galega de Calidade Alimentaria PreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre qué medidas ten adoptado ate o de agora a Xunta de Galicia para manter baixo xontrol aos porcoriles, cál é o censo do que a Xunta ten constancia do porcoril nos montes galegos e qué medidas ten previsto implementar a Xunta para erradicar o porcoril dos montes galegos  PreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre se ten previsto a Xunta de Galicia a integración da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne na Axencia Galega de Calidade Alimentaria, cándo prevén a posta en funcionamento de dita Axencia Galega de Calidade Alimentaria e qué xustificación da a Consellería de Medio Rural ande a denegación da conciliación a unha traballadoraPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre cál é o calendario de traballo que se marca a Xunta para resolver todas as concentracións parcelarias que están en marcha en GaliciaPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cál é o calendario de traballo que se marca a Xunta de Galicia, en qué datas aproximadas pensa resolver cada unha das concentracións, qué medios humanos e materiais vai sumar ao proxecto para cumprir cos prazos, qué informes técnicos elaborou para certificar que a labor é tecnicamente posible no tempo previstoPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cál é o estado de avance da praga actualmente, a qué concellos de Galiza afecta actualmente, cáles son os resultados desta loita experimental, pensa a Consellería de Medio Rural ampliar a dotación orzamentaria para a erradicación da avispiña do castiñeiro PreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué actuacións está a levar a cabo a Consellería de Medio Rural ante a presenza de casos de gripe aviar noutras comunidades autónomas, cál é o protocolo a día de hoxe en caso de que se dea algún positivo nunha ave en GaliciaPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre qué actuacións está a levar a cabo a Consellería de Medio Rural ante a presenza de casos de gripe aviar noutras comunidades autónomas, cál é o protocolo a día de hoxe en caso de que se dea algún positivo nunha ave en GaliciaPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre cáles son as medidas que a Xunta de Galicia vai a aplicar, se o ten pensado facer, para facilitar que os pastores/as afectadas polos incendios forestais podan facelo sen ser multados, se ten pensado a Xunta simplificar os requisitos requiridos na solicitude de excepcionalidade para así facilitar os requisitos os gandeiros/as e rebaixar a carga de multas que hoxe en día non dan soportadoPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa respostas escrita sobre se é consciente a Xunta de Galicia da perda de efectivos do SPDCIF en detrimento de empresas privadas como Natutécnia, se ten pensado a Xunta mellorar a capacidade de extinción dos medios aéreos apostando por medios con maior capacidade de auga, se ten previsto a Xunta abrir de novo as casetas de vixiancia, pechadas a dia de hoxe, e volver introducir brigadas de vixiancia móbil no servizo, sustituindo á operación centinela que é un gasto moi importante (aproximadamente 600.000€), se ten pensado a Consellería de Medio Rural crear unha mesa de análise para estudar a nova tipoloxía de lumes moito mais perigosos e complexos, como son os lumes de cuarta e quinta xeración, e lumes de tipo convectivo, se ten a Consellería de Medio Rural algún protocolo preciso para a actuación dese tipos de lumes, moito máis perigosos e destrutivos, se ten a Xunta pensado aplicar unha formación especifica para os bombeiros forestais de Galiza ante a multiemerxencia das tipoloxías anteriormente especificadas, se ten pensado a Xunta modificar o Decreto 37/2006 das listaxes de contratación eliminando o guión para que traballadoras/es de tres meses poidan optar a cubrir vacantes e non vacantes, se ten pensado a Consellería de Medio Rural ampliar os contratos das traballadoras/es de tres a nove meses en base ao capital humano que achegan e a favorecer unha contratación dignaPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre cáles son as medidas que a Xunta de Galicia vai a aplicar, se o ten pensado facer, para facilitar que os pastores/as afectadas polos incendios forestais podan facelo sen ser multados, se ten pensado a Xunta simplificar os requisitos requiridos na solicitude de excepcionalidade para así facilitar os requisitos os gandeiros/as e rebaixar a carga de multas que hoxe en día non dan soportadoPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se é consciente a Xunta de Galicia da perda de efectivos do SPDCIF en detrimento de empresas privadas como Natutécnia, se ten pensado a Xunta mellorar a capacidade de extinción dos medios aéreos apostando por medios con maior capacidade de auga, se ten previsto a Xunta abrir de novo as casetas de vixiancia, pechadas a dia de hoxe, e volver introducir brigadas de vixiancia móbil no servizo, sustituindo á operación centinela que é un gasto moi importante (aproximadamente 600.000€), se ten pensado a Consellería de Medio Rural crear unha mesa de análise para estudar a nova tipoloxía de lumes moito mais perigosos e complexos, como son os lumes de cuarta e quinta xeración, e lumes de tipo convectivo, se ten a Consellería de Medio Rural algún protocolo preciso para a actuación dese tipos de lumes, moito máis perigosos e destrutivos, se ten a Xunta pensado aplicar unha formación especifica para os bombeiros forestais de Galiza ante a multiemerxencia das tipoloxías anteriormente especificadas, se ten pensado a Xunta modificar o Decreto 37/2006 das listaxes de contratación eliminando o guión para que traballadoras/es de tres meses poidan optar a cubrir vacantes e non vacantes, se ten pensado a Consellería de Medio Rural ampliar os contratos das traballadoras/es de tres a nove meses en base ao capital humano que achegan e a favorecer unha contratación dignaPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre qué medidas está a realizar a Consellería de Medio Rural para atallar o problema do chancro do castiñeiro e se é consciente a Consellería de que o tratamento estase facendo de forma errónea e incluso contraproducente ó reciclar a broca ca que se fura o castiñeiro propagando así a enfermidade a árbores que están ca enfermidade en menor grao de desenvolvemento PreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué medidas ten adoptado ata o de agora o Goberno da Xunta de Galicia para manter baixo control aos porcoriles, cál é o censo do que a Xunta ten constancia do porcoril nos montes galegos, qué medidas ten previsto implementar a Xunta para erradicar o porcoril dos montes galegosPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se ten pensado a Consellería de Medio Rural prohibir a caza, non só nas zonas afectadas polos incendios, senón en todas aquelas que rodean as zonas prexudicadas, coa finalidade de garantir así a supervivencia da poboación das especies cinexéticasPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para o seu debate en pleno sobre se ten pensado a Consellería de Medio Rural prohibir a caza, non só nas zonas afectadas polos incendios, senón en todas aquelas que rodean as zonas prexudicadas, coa finalidade de garantir así a supervivencia da poboación das especies cinexéticasPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para o seu debate en comisión sobre se ten pensado a Consellería de Medio Rural prohibir a caza, non só nas zonas afectadas polos incendios, senón en todas aquelas que rodean as zonas prexudicadas, coa finalidade de garantir así a supervivencia da poboación das especies cinexéticasPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se pensa a Xunta de Galicia convocar de forma inmediata unha liña de axudas para a ordenación de montes, onde aparezan como beneficiarios as comunidades de montes veciñais e propietarias e propietarios particulares que necesiten un plan de ordenaciónPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre se pensa a Xunta de Galicia convocar de forma inmediata unha liña de axudas para a ordenación de montes, onde aparezan como beneficiarios as comunidades de montes veciñais e propietarias e propietarios particulares que necesiten un plan de ordenaciónPreguntaMedio Rural NacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Presidente de Portos de Galicia a La Rochelle: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica a Boston: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre as viaxes realizadas pola Directora do INTECMAR a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre as viaxes realizadas pola Directora do INTECMAR a París: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica a Tánxer: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica a Cabo Verde: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Conselleira do Mar a París: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Conselleira do Mar a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Conselleira do Mar a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPescaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Directora Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica a Milán: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPesca
NacionalVer
Pregunta oral sobre a utilización de falsos autónomos/as nas Casas Niño da Xunta de GalizaPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Interpelación no Parlamento sobre a utilización de falsos autónomos/as nas Casas Niño da Xunta de GalizaPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Interpelación sobre os datos pola Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais. Solicitude de incremento do orzamento para os servizos sociais e esixencia de duplicación do número de prazas públicas en residencias para persoas maiores, co obxectivo de eliminar a lista de agarda e converxer co EstadoPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta no pleno esixindo a retirada do desafortunado cartaz que editou a Xunta con motivo da campaña contra a violencia machistaPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta escrita sobre cantas persoas diagnosticadas con Alzheimer e outras demencias están agardando sen ter acceso a recurso público ningún a que se lle recoñeza o grao de dependencia ou se lle asigne o recurso do Programa Individual de Atención e cantas faleceron nos últimos dez anos sen recibir ningún tipo de atención pública, oaumento das plantillas dos equivos de valoraciónPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta en comisión sobre cantas persoas diagnosticadas con Alzheimer e outras demencias están agardando sen ter acceso a recurso público ningún a que se lle recoñeza o grao de dependencia ou se lle asigne o recurso do Programa Individual de Atención e cantas faleceron nos últimos dez anos sen recibir ningún tipo de atención pública, oaumento das plantillas dos equivos de valoraciónPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta escrita sobre cantas persoas diagnosticadas con Alzheimer e outras demencias están agardando sen ter acceso a recurso público ningún a que se lle recoñeza o grao de dependencia ou se lle asigne o recurso do Programa Individual de Atención e cantas faleceron nos últimos dez anos sen recibir ningún tipo de atención pública, oaumento das plantillas dos equivos de valoraciónPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta en comisión sobre cantas persoas diagnosticadas con Alzheimer e outras demencias están agardando sen ter acceso a recurso público ningún a que se lle recoñeza o grao de dependencia ou se lle asigne o recurso do Programa Individual de Atención e cantas faleceron nos últimos dez anos sen recibir ningún tipo de atención pública, oaumento das plantillas dos equivos de valoraciónPreguntaPolítica SocialNacionalVer
PNL en plenosobre cantas persoas diagnosticadas con Alzheimer e outras demencias están agardando sen ter acceso a recurso público ningún a que se lle recoñeza o grao de dependencia ou se lle asigne o recurso do Programa Individual de Atención e cantas faleceron nos últimos dez anos sen recibir ningún tipo de atención pública, oaumento das plantillas dos equivos de valoraciónPreguntaPolítica SocialNacionalVer
PNL en comisión sobre cantas persoas diagnosticadas con Alzheimer e outras demencias están agardando sen ter acceso a recurso público ningún a que se lle recoñeza o grao de dependencia ou se lle asigne o recurso do Programa Individual de Atención e cantas faleceron nos últimos dez anos sen recibir ningún tipo de atención pública, oaumento das plantillas dos equivos de valoraciónPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Interpelación sobre cantas persoas diagnosticadas con Alzheimer e outras demencias están agardando sen ter acceso a recurso público ningún a que se lle recoñeza o grao de dependencia ou se lle asigne o recurso do Programa Individual de Atención e cantas faleceron nos últimos dez anos sen recibir ningún tipo de atención pública, oaumento das plantillas dos equivos de valoraciónPreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Conselleiro de Política Social a Río de Janeiro: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Conselleiro de Política Social a Uruguai e Arxentina: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Conselleiro de Política Social a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre cál é a posición da Xunta sobre o actual modelo de revalorización das pensións contributivas, regulado no artigo 58 do Texto
refundido da Lei da Seguridade Social, que eliminou o IPC como referencia para establecer variables que determinan un incremento do 0,25%, moi por baixo do incremento dos prezos, o que condena as persoas pensionistas galegas a sufrir unha perda importante e sostida do seu poder adquisitivo, como por exemplo 0 2% que perderon tan só en 2017.
PreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre qué consecuencias tería, en opinión da Xunta, a aplicación do denominado factor de sostibilidade a partir de 2019 sobre a xa escasa contía das pensións en Galicia, que segundo estimacións rigorosas provocaría unha redución do 5% da pensión inicial nos dez primeiros anos de aplicación e que chegaría ata unha perda do 20% na contía da pensión dos novos pensionistas ata o ano 2050.PreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta para a síua resposta oral en Comisión sobre se ten previsto a Xunta recuperar a contratación directa dos e das monitoras de tempo libre das campañas de verán, cómo vai garantir a calidade dos campamentos cando se contrata aos e ás monitoras tres días antes, sen que coñezan a compañeiros e compañeiras, alumnado nin instalacións, se considera que se vai garantir a cobertura das prazas necesarias para a primeira quenda, se se vai tomar en serio a Campaña de Verán en vindeiras convocatorias e garantir un servizo digno, a nivel de condicións laborais do persoal e de actividades ofertadas.PreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre se a Xunta vai tomar en serio a Campaña de Verán en vindeiras convocatorias e garantir un servizo digno, a nivel de condicións laborais do persoal e de actividades ofertadas.PreguntaPolítica SocialNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral sobre os atrasos nos pagos da prima por desenvolvemento do proxecto das casas niño, a figura do/a "falso/a autonomo/a", a conciliación das persoas traballadoras das casas niño e a viabilidade no tempo do actual sistema das casas niñoPreguntaPolítica Social NacionalVer
Pregunta en pleno sobre o contrato de limpeza de edificios administartivos e se a Xunta de Galiza consegue levar a cabo as recomendacións da auditoría independente externa que estableceu a inoperatividade e contrario ao interese público a existencia dun único interlocutor no lote número 1 inda que sexa o máis grandePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta en comisión sobre o contrato de limpeza de edificios administartivos e se a Xunta de Galiza consegue levar a cabo as recomendacións da auditoría independente externa que estableceu a inoperatividade e contrario ao interese público a existencia dun único interlocutor no lote número 1 inda que sexa o máis grandePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Vicepresidente da Xunta a Porto: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Vicepresidente da Xunta a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Vicepresidente da Xunta a Nuremberg e Londres: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea á República Dominicana e Cuba: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Dubrovnik: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bratislava: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Tesalónica: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Nantes: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Maia: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Presidente da Xunta de Galiza a PortoPreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Presidente da Xunta de Galiza a ChinaPreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Presidente da Xunta de Galiza a BruxelasPreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Presidente da Xunta de Galiza a BragaPreguntaPresidenciaNacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Vicepresidente da Xunta a Arxentina e Uruguai: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidencia NacionalVer
Pregunta en pleno sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidencia
NacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Conselleiro de Sanidade e a Directora da Axencia de Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS) a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaSanidadeNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre se vai ofertar a Consellería ditas prazas cubertas por persoal interino e fomentar así a estabilidade laboralPreguntaSanidadeNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre qué vai facer o Goberno da Xunta para poñer en marcha as medidas que sexan precisas para facer cumprir a lei e garantir que en toda a rede pública sanitaria galega se realicen interrupcións voluntarias do embarazoPreguntaSanidadeNacionalVer
Pregunta en comisión sobre cómo xustifican que para servixos esenciais como é o de rehabilitación se dean citas para dentro de ano e medio, qué medidas específicas dispuxo ou ten pensado dispor a Xunta para paliar estas situacións (tempos de espera de máis de ano e medio) e garantirlle á poboación, nomeadamente do medio rural, con máis dificultades de mobilidade e accesibilidade, unha atención sanitaria pública, de calidade e proximidade, e nun período razoable de tempo, por qué non se ten reforzado, de xeito estrutural (cubrindo ou creando novos postos de traballo onde se precise) a plantilla de persoal en centros de saúde e hospitais, para reducir as listas de agarda, así como abrindo camas pechadas para aumentar os recursos, cándo vai elaborar a Xunta un Plan Integral de Atención Sanitaria específico para as comarcas rurais galegas, no que se teñan en conta as circunstancias do rural e da súa poboación, así como o criterio de tódolos axentes implicados PreguntaSanidadeNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre se incluíu a Xunta ao persoal de enfermaría familiar e comunitaria nos Cadros do Persoal do SERGAS, como esixía dita PNL, se non é así, en qué estado se atopa actualmente dita inclusión, se mantivo a Xunta algunha negociación con sindicatos, asociacións civís, ou outros colectivos interesados en dita convocatoria e qué valoración fai a Xunta da actual oferta sanitaria en Atención Primaria.PreguntaSanidadeNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre qué pasos foron dados dende aquel momento pola Xunta para facer efectiva a convocatoria das 73 prazas, se está a Xunta en disposición de convocar estas 73 prazas ca maior brevidade e se é así, que prazos manexa o Goberno Galego para facer efectiva a convocatoria. PreguntaSanidadeNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre o motivo que esgrime a Consellería de Sanidade para non ter ofertado estas prazas, se consideran que manter a temporalidade nestes postos resulta menos custoso economicamente que resultaría a estabilidade nos mesmos, se son conscientes da afectación na calidade asistencial que supón esta precariedade e da vinculación da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, se ten pensado a Consellería ofertar agora ditas prazas cubertas con contratos e fomentar así a estabilidade laboralPreguntaSanidade NacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre propostas e medidas concretas a por en marcha polo Goberno da Xunta para facer cumprir a lei e garantir que en toda a rede pública sanitaria galega se realicen interrupcións voluntarias do embarazo, se se está a cumplir co protocolo recoñecido pola Xunta de Galicia no referido ás interrupcións voluntarias do embarazo, cál é o motivo para ofertar a atención correcta fora da nosa Comunidade Autónoma e non facelo no SERGAS con medios suficientes e adecuados, qué valoración fai a Xunta sobre estes feitos que poderían considerarse de violencia de xéneroPreguntaSanidade NacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Director Xeral de Relacións Laborais a BruxelasPreguntaTraballoNacionalVer
Pregunta sobre os gastos desagregados, obxectivos e avaliación da viaxe do Director Xeral de Promoción Laboral a ValençaPreguntaTraballoNacionalVer
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Directora de Turismo de Galicia a Berlín: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaTurismoNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cómo valora o goberno galego a evolución dos datos de desafiuzamentos en Galiza, se consideran suficiente o ritmo de descenso neste último ano, se ten previsto a Xunta facer modificacións lexislativas e normativas para garantir o dereito efectivo das persoas a unha vivenda digna, se considera o Goberno galego que a Lei 8/2012,de Vivenda de Galiza da resposta ao problema do acceso á vivenda da cidadanía galega PreguntaVivendaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre cál é o estado da posta en marcha efectiva da execución do acordo parlamentario referido a establecer os mecanismos necesarios para contar con estatísticas reais e desagregadas dos desafiuzamentos de vivenda habitualPreguntaVivendaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en comisión sobre cál é o estado da posta en marcha efectiva da execución do acordo parlamentario referido a establecer os mecanismos necesarios para contar con estatísticas reais e desagregadas dos desafiuzamentos de vivenda habitual PreguntaVivendaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Comisión sobre cándo pensa o Goberno cumprir o mandato parlamentario e dar cabo das reivindicacións xustas das traballadoras e traballadores da Xustiza, en beneficio do interese xeral.PreguntaXustizaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en Pleno sobre cándo pensa o Goberno cumprir o mandato parlamentario e dar cabo das reivindicacións xustas das traballadoras e traballadores da Xustiza, en beneficio do interese xeral.PreguntaXustizaNacionalVer
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre o motivo que ten a Consellería para non deixar exercer as súas competencias plenas aos e ás Axentes MedioambientaisPregunta Medio RuralNacionalVer
Pregunta en comisión sobre a integración dos Axentes Medioambientais no 112 e diversas consideracións reclamadas polo colectivoPregunta Medio RuralNacionalVer
Resposta escrita da Xunta á pregunta sobre a vespa velutinaRespostaMedio RuralNacionalVer
Resposta escrita da Xunta á pregunta sobre medidas a tomar pola Xunta de Galiza a respecto da vespa velutinaRespostaMedio RuralNacionalVer
Interpelación sobre os atrasos nos pagos da prima por desenvolvemento do proxecto das casas niño, a figura do/a "falso/a autonomo/a", a conciliación das persoas traballadoras das casas niño e a viabilidade no tempo do actual sistema das casas niñoInterpelaciónPolítico Social Nacional Ver
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a facer un censo do número de porcoriles nos montes galegos e implementar medidas para erradicar o porcoril dos montes galegos PNLMedio RuralNacional Ver
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de galicia inste á Xunta a manter xuntanzas coas Organizacións Agrarias para poder acordar un novo prazo de presentación das solicitudes e nas vindeiras convocatorias tratar de consensuar coas distintas organizacións agrarias as datas e os prazos axeitados PNLMedio Rural Nacional Ver
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta a recoñecer os montes veciñais en man común como unha titularidade veciñal, comunitaria, distinta e en pé de igualdade das titularidades públicas e privadas e trasladar este recoñecemento a tódalas lexislacións estatais e autonómicas nas que figure o monte veciñal en man comúnPNLMedio Rural Nacional Ver
Proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galiza inste á Xunta a acabar coa atomización do dispositivo de prevención e extinción de incendios e retomar o control da lacra dos lumes ao dispositivo do SPDCIF, mellorar a capacidade de extinción dos medios aéreos apostando por medios con maior capacidade de auga (curiosamente Galiza carece de helicópteros pesados e moi eficaces, con alta estabilidade en condicións de moito vento como por exemplo o Kamov que pode descargar ata 5000 litros de auga), incrementar a vixiancia e disuasión a través de casetas de vixiancia, pechadas a dia de hoxe, e volver introducir brigadas de vixiancia móbil no servizo, sustituindo á operación centinela que é un gasto moi importante (aproximadamente 600.000€), establecer unha mesa de análise para estudar a nova tipoloxía de lumes moito mais perigosos e complexos, como son os lumes de cuarta e quinta xeración, e lumes de tipo convectivo, crear protocolos precisos para a actuación dese tipo de lumes, moito mais perigosos e destrutivos, establecer reténs de bulldozer, tres por provincia xa que son moi operativos tanto de dia como de noite para o control de lumes de alta velocidade de propagación, aplicar unha formación especifica para os bombeiros forestais de Galiza ante a multiemerxencia das tipoloxías anteriormente especificadas, modificar o Decreto 37/2006 das listaxes de contratación eliminando o guión para que as traballadoras/es de tres meses poidan optar a cubrir vacantes e non vacantes, suprimir das cláusulas dos contratos as mencións ou engadidos: “a duración máxima, establécese en tres meses” e a de “apoio á campaña de verán de alto risco”, solicitar a ampliación dos contratos das traballadoras/es de tres a nove meses en base ao capital humano que achegan e a favorecer unha contratación digna PNLMedio Rural Nacional Ver
Proposición non de lei para o seu debate en comisión para que o Parlamento de Galicia inste á Xunta, e en concreto á Consellería de Medio Rural, a que prohiba a caza, non só nas zonas afectadas polos incendios, senón en todas aquelas que rodean as zonas prexudicadas, coa finalidade de garantir así a supervivencia da poboación das especies cinexéticasPNLMedio Rural Nacional Ver
Proposición non de lei en comisión para instar á Xunta de Galicia a retirar inmediatamente a campaña para o día 25 de novembro, Dia Internacional contra as Violencias Machistas PNLPolitica Social Nacional Ver
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Directora Xeral de Xuventude a Messina: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaEducación
Nacional Ver
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada pola Directora do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA), de Medio Rural, a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaMedio Rural Nacional Ver
Pregunta para a súa resposta oral en pleno sobre qué medidas ten adoptado ate o de agora o goberno da Xunta de Galicia para manter baixo control aos porcorilesPreguntaMedio Rural Nacional Ver
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacional Ver
Pregunta para a súa resposta escrita sobre a viaxe realizada polo Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea a Bruxelas: qué persoas integraron a viaxe, cales foron os gastos (desagregados por concepto) cál é a avaliación que fai a Xunta de Galicia do cumprimento dos obxectivos da viaxePreguntaPresidenciaNacional Ver